Antwoord gemeente en Alliantie op SGLA-brief over Amersfoort Vernieuwt/De Hoven en het sociaal statu

Antwoord gemeente en Alliantie op SGLA-brief over Amersfoort Vernieuwt/De Hoven en het sociaal statuut

Klik hier voor het antwoord van de gemeente Amersfoort en De Alliantie Eemvallei op de brief van de SGLA van 15 februari over het onderwerp Amersfoort Vernieuwt/De Hoven en het sociaal statuut.

Brief SGLA aan Alliantie m.b.t. Amersfoort Vernieuwt/De Hoven en sociaal statuut, 15 februari 2010

Aan de Alliantie Eemvallei, t.a.v. de heer M. Westveld

 

Betreft: uw brief 5-1-2010 kenmerk WDM –AV Hoven en  Sociaal Statuut.

 

Amersfoort, 15 februari 2010

 

Geachte heer Westveld,

 

Hartelijk dank voor uw antwoord op de door ons in november 2009 via de Stuurgroep Amersfoort Vernieuwt gestelde vragen. Het heeft even geduurd voordat wij hierop konden antwoorden, aangezien uw brief en het Sociaal Statuut o.i. op verschillende punten niet duidelijk genoeg zijn. Hierbij staat bij ons de centrale vraag voorop: Hoeveel invloed hebben de bewoners nu op de keuze wel of geen sloop? En: Wat is de feitelijke waarde van de participatie. We vragen u daarom deze zaken nader te preciseren.

Reactie op voorontwerp bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan Hogewegzone Amersfoort

Reactie op voorontwerp bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan Hogewegzone Amersfoort, 18 januari 2010

Geacht College,

Voorafgaand aan onze reactie op bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan vinden wij dat het door u gekozen tijdstip om dit voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen niet correct is. Ook bij een voorontwerp bestemmingsplan behoort essentiële informatie mee ter inzage te worden gelegd, zodat een goede beoordeling kan plaatsvinden. O.i. is het niet handig en zeker niet de meest efficiënte manier van werken als de resultaten van de MER eerst bekend worden nadat de zienswijzen/inspraakreacties al zijn ingediend. Wij moeten nu, mede gezien het feit dat het stedenbouwkundig plan geen toetsingskader is, vertrouwen hebben in iets waarvoor de juridische grondslag ontbreekt. De noodzakelijke onderzoeken en vooral, het meest belangrijke onderdeel, de MER rapportage ontbreken bij de ter inzage legging. Het ontbreken van deze belangrijke “peilers” maakt dat het op schrift stellen van een op juiste aspecten gebaseerde reactie niet mogelijk is.

Reactie SGLA op presentatie Stedenbouwkundig plan Hogewegzone, t.b.v. inspreken Ronde op 13 oktober 2009

Reactie SGLA op presentatie Stedenbouwkundig plan Hogewegzone, t.b.v. inspreken Ronde op 13 oktober 2009

De presentatie op 29/9 was gericht op Amersfoortse maat en schaal, die boodschap uit de participatie is goed overgekomen. Er wordt in ieder geval getracht met een groot aantal aspecten rekening te houden. We reageren op een aantal punten, waarop, naar onze mening, onvolledige informatie is gegeven. Daarnaast enkele stedenbouwkundige en procedurele opmerkingen.

Inbreng in de Ronde Hogewegzone m.b.t. planning in relatie A28 problematiek, 20 mei 2008

Inbreng in de Ronde Hogewegzone m.b.t. planning in relatie A28 problematiek, 20 mei 2008

Geachte raadsleden,

Tijdens de presentatie van de projectgroep vorige week werd u voorgehouden dat een planning haalbaar is omstreeks rond 2010 met het bouwen te gaan beginnen. We denken dat dit zeer onrealistisch is en u wordt daardoor op het verkeerde been gezet. Ook in de schriftelijke beantwoording van het College gebeurt dat opnieuw. In de beantwoording rept men alleen van de aanleg van de nieuwe toe- en afrit van de Hogeweg, maar dit is niet het grootste probleem.