SGLA Inbreng in de Ronde op 12 juni 2007 over de Ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt

Wonen

Er wordt nog steeds veel gesproken over de verandering van de samenstelling van de woonvoorraad in de wijken, alsof dat dé oplossing is van de problematiek. De problematiek zit ook in de eenzijdige samenstelling van de bevolking met de nodige sociale problemen, en deze problematiek wordt niet opgelost als de bevolkingsamenstelling hetzelfde blijft. Menging van wijken in de samenstelling van de bevolkingsgroepen in combinatie met een ander soort woningen zou het uitgangspunt moeten zijn. De nadruk op sociale problematiek en het oplossen daarvan moet een hoge prioriteit krijgen. Bijvoorbeeld werk, stageplaatsen, voorkomen dat schoolopleidingen niet afgemaakt  worden, uit de bijstand komen etc.

Wat zijn nu de criteria voor het slopen van woningen. De kwaliteit van de woningen, problematiek van sociale aard of de aanwezige aantrekkelijke ruimte voor nieuwbouw? We hebben in bepaalde gevallen sterk de indruk  Dat vooral het laatste aspect van doorslaggevende aard is. Dit hoeft op zich zelf nog niet erg te zijn, maar wees daar dan ook eerlijk in. In de nota staat dat er wordt gestreefd naar 70% instemming bij sloop. Volgens ons is dit altijd een harde eis geweest.

Financieel

Er is nu nog een tekort, maar voor het slagen van deze grootschalige aanpak is het wel belangrijk dat juist op sociale en veiligheidsprogramma niet mag worden gekort. Het zou fataal zijn als tijdens het project blijkt dat bezuinigd moet worden op deze aspecten. We hebben vanaf het begin gezegd dat het geen bouwnota moet zijn, maar juist de sociale problematiek de basis moet zijn voor het maken van oplossingen. Er bestaan vage afspraken over onderwijs, werken en leefbaarheid in de Financiële Afspraken op hoofdlijnen. Maak echte concrete doelstellingen: Bijvoorbeeld: Voor hoeveel van de huidige wijkbewoners is hun leefsituatie c.q. omgeving verbeterd nadat de operatie Amersfoort vernieuwt is voltooid.

Indicatoren

Doelstelling lijkt te zijn om op het huidige Amersfoorts gemiddelde te komen. Zou daar niet een schepje bovenop moeten? Overigens, sommige cijfers ontbreken nog (zie blz. 34) en sommige cijfers (blz. 37 L/S) zijn van de andere wijken. Daarnaast wordt met wijkgemiddelden gewerkt, niet met aantal mensen. Dus als bijvoorbeeld mensen met een uitkering verhuizen buiten de wijk, neemt het wijkgemiddelde in deze categorie af en lijkt doelstelling gehaald, maar is nog niet gezegd dat het feitelijke aantal mensen (die nu in de wijk wonen)  met een uitkering daalt.. Dus indicatoren naar mensen vertalen? Een soort sociaal volgsysteem, gericht op de huidige wijkbewoners.

Verkeer, Geluid en Luchtkwaliteit

Deze aspecten zijn nog onvoldoende uitgewerkt en kunnen de plannen ernstig beperken. Met name de problematiek van de A28 zal moeten zijn opgelost, voordat er echte mogelijkheden zijn ( o.a. Hogewegzone, Zwarteweg). Hoeveel en door wie wordt druk uitgeoefend bij het Rijk en Provincie, hoe concreet?

Wijkbeheer/Wijkplatforms

Jammer dat nu het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Het wijkbeheer is uitgekleed en moet nieuw leven worden ingeblazen. Niet alleen klachtencentrum, maar juist ontmoetingsplek en opbouwwerk inzetten.

Proces

Werkwijze Participatie. Duidelijk beschreven, niet bang zijn om ook werkwijze co-productie te gebruiken. Dit kan goede plannen opleveren. (Lichtenberg) Belangrijk is dat de rollen duidelijk zijn en ook tijdens het proces duidelijk blijven. Ervaringen tijdens Hogewegzone zijn positief, waardevol is de mogelijkheid om eigen onafhankelijke contra expertise in te mogen huren. Deze mogelijkheid zou een vast  onderdeel van een participatieproces moeten worden et als norm de wijze waarop dit bij de Hogewegzone is gebeurd. Onafhankelijk, aansturing door participatiegroep.