Uitnodiging: Inspiratieavond Amersfoort in Dialoog, 4 juli, Stadhuis Amersfoort

Heb jij hart voor de stad, de dorpen en haar inwoners? Ben je klaar voor verrassende ontmoetingen met inwoners en nieuwe inzichten? Dan nodigen we je graag uit voor de inspiratieavond Amersfoort in Dialoog. 
 
Met Amersfoort in Dialoog willen we ruimte bieden voor inspirerende gesprekken over thema's die leven in de stad, gesprekken waarbij nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid voorop staat. En waar iedereen aan mee kan en mag doen. Waar iedereen zich gezien en gehoord weet. 

Verschillende steden kennen inmiddels vergelijkbare dialogen. Den Haag (https://www.dialoogindenhaag.nl) en Utrecht (https://www.utrechtindialoog.nl) zijn daar mooie voorbeelden van. Ook Amersfoort kende voor de coronapandemie een vergelijkbaar initiatief. Tijdens de Nationale Week van de Dialoog in november willen we, samen met zo veel mogelijk inwoners uit de stad, ‘Amersfoort in Dialoog’ nieuw leven inblazen en met hernieuwd elan het gesprek met buurt- dorp- en stadsgenoten aangaan.

Hoe we dat vorm kunnen geven staat centraal op dinsdag 4 juli tijdens de Inspiratieavond Amersfoort in Dialoog. Wil je meedoen? Misschien zie je een rol voor jezelf, of voor je organisatie? Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom in de bedrijfskantine van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1. Verwacht goede gesprekken, inspirerende presentaties en ideeën, en een gezellig drankje met betrokken inwoners.

Wil je ook meedenken en meewerken aan de ‘Amersfoort in Dialoog’? Meld je dan aan door te reageren op deze uitnodiging.

Ken je mensen in je omgeving die een waardevolle bijdrage kunnen leveren? Neem ze mee of stuur deze uitnodiging door!

Wij zien je graag op 4 juli.

De initiatiefnemers Carla Hartog, Mirjam Wingelaar, Gerard Chel, Paul van Heel, Daan Valkenburg en Harmen Zijp.

Mede namens de SGLA,

Verslag speerpunten  2021-2022

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

                                                                                                                                                                      E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet: ¨ http://www.sgla.nl

             

Verslag speerpunten  2021-2022

1.  Bestuur

Met nieuw elan is het bestuur samen met leden, aangesloten partijen, de gemeente en inwoners aan de slag geweest om de leefbaarheid in Amersfoort te behouden en verbeteren. Naast de nodige inzet bij het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, is er dit jaar ook een fantastisch resultaat bereikt, de Westelijke Ontsluiting is van de baan! Allemaal van harte gefeliciteerd en intens bedankt voor de jarenlange volharding.

Ons jongste bestuurslid, Elaine van Ommen Kloeke, dat tijdens de vorige ALV is ingestemd, heeft zich vol overgave op haar nieuwe taken gestort, die ze combineert met een bestuursfunctie voor Groen in Amersfoort en een prominente functie bij Naturalis. Het afgelopen jaar heeft Elaine zich onder andere hard gemaakt voor betere participatie bij de woningbouwplannen op het Mgr Blom terrein

We blijven als bestuur kijken naar versterking en eventuele kandidaten aan de ledenvergadering ter benoeming voordragen, ook met het oog op de diversiteit. Dit jaar is Jasper Fastl gevonden!

In dit verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

2.  Bestemmingsplannen e.d.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Kamp Soesterberg, een schietoefenterrein voor Defensie, deels in beschermd Natura 2000 gebied.
 • Hart van Soesterkwartier, herontwikkeling rondom een kerkgebouw.
 • Natuurontwikkeling Stoutenburg, herbestemming agrarische grond naar natuur.
 • Velden 1f en Laak 1B, correctie op eerder bestemmingsplan nabij de berg van Remondis na vernietiging door de Raad van State
 • Utrechtseweg, herbestemming voormalig kantoorpand aan de stadsring naar woonlocatie
 • Laakse Tuinen, een verdere uitbreiging van Vathorst, inclusief wonen, sportfaciliteiten en basisscholen.
 • Hogeweg 261; Tony Houses Curacaolaan

De bestemmingsplannen worden ons in het kader van het vooroverleg voorgelegd, waarbij wij als uitgangspunt steeds onze eigen (door de ALV goedgekeurde) Hoogbouwvisie en Parkeernota hanteren.

3. Bewonersmanifest

Op 1 maart is het Bewonersmanifest met belangrijke aandachtspunten en concrete verbetervoorstellen overhandigd aan de burgemeester, mede als voeding voor de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen organiseerde de SGLA een verkiezingsdebat over het Bewonersmanifest.

4. Nieuwe gemeenteraad

Het bestuur van de SGLA maakte kennis met de nieuwe en gewijzigde fracties in de gemeenteraad. Altijd zijn we hartelijk onthaald, vaak is er gemeenschappelijk grond gevonden om samen aan de slag te gaan, bijna altijd gingen we naar huis met stof tot nadenken.

5. Verkeer

 • Dankzij de tomeloze inzet van Peter, Elbert, René, Michiel, Chris, en vele anderen is de Westelijke Ontsluiting van de baan!
 • Met de nieuwe gemeenteraad zijn we aan de slag om de stadsring naar een 30 km/uur zone te brengen.

6. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals Mgr Blom, Eemklooster, de Groenvisie, tennishal ALTA, Wet openbaarheid overheid, verschillende deelprojecten van Langs Eem en Spoor, beschermde status Jericho en de ICB Voertuigenloods.

7. Financieel overzicht 2019

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissie bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2021 zie hieronder

SGLA financieel verslag 2021

Banksaldo per 1 januari 2021             

€1263,11

Inkomsten 2020

Leden en donateurs

€205,00

Totaal

€205,00

-----------------------------

€1468,11

Uitgaven 2020

Bankkosten

€114,76

ALV

€66,75

Totaal

€181,51

-----------------------------

Banksaldo per 31 december 2021

€1286,60

                           

In 2021 ontvingen wij tevens €888,00 als vergoeding proceskosten van de Gemeente Amersfoort inzake de procedure rondom de WAR. Deze vergoeding is overgemaakt naar de WAR, aangezien het bedrag oorspronkelijk door hen betaald was.

Bestuursleden werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoedingen.

8.  Overige onderwerpen

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Er is een interessant initiatief gestart in Amersfoort om te komen tot een gelote burgerraad.
 • De SGLA wil het periodieke overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening weer opstarten. We spreken daar o.a. over plannen in ontwikkeling.
 • Duurzaamheid, Participatie en Energietransitie blijven nog te abstract. Tijd voor verandering!
 • De SGLA werkt aan een nog beter website.

NB: voor meer informatie zie www.sgla.nl                             

 

¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨ De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer: NL81 RABO 0123 1173 99.n.v. SGLA, Hooglanderveen.

Bewonersmanifest & debat voor Amersfoortse politiek: ‘Er kan veel beter’

Op 1 maart overhandigde voorzitter Daan Valkenburg namens de SGLA, leden en partners het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. Komende vrijdag is de inhoud van het Manifest leidend bij het debat dat plaats gaat vinden in het Groene Huis. Er is nog plek om het bij te wonen. Kaarten bestellen kan hier.

Uit De Stad Amersfoort:

Dertien bewonersbelangenverenigingen hebben een manifest aangeboden aan de Amersfoortse politiek. In het manifest vragen zij vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht voor leefbaarheid, integraliteit, samenwerking, groen en het gebruik van de openbare ruimte. ,,Er kan in Amersfoort veel beter in de rolverdeling tussen burger en overheid”, zegt Daan Valkenburg namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen boden de belangenverenigingen hun manifest aan aan de verschillende politieke partijen in de gemeente. Namens de gemeente nam burgemeester Lucas Bolsius het manifest in ontvangst. 

In de inleiding van het manifest is te lezen dat de lokale overheid bij veel grote actuele thema’s, als energietransitie, vluchtelingenopvang en kwaliteit van de leefomgeving, een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Met hun manifest dragen de belangenverenigingen ook voorbeelden aan uit onze gemeente waar het wel goed ging. 

,,De hoop is daarmee de politiek te inspireren. Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de gemeenteraad, participatie wordt wettelijk verplicht en alle losse bestemmingsplannen moeten vervangen worden door een enkel gemeentebreed Omgevingsplan. Veel gelegenheden dus om van de mogelijkheid gebruik te maken breder na te gaan denken over de rolverdeling tussen burger en overheid en oude patronen te doorbreken.”

Valkenburg: ,,Als één van de initiatiefnemers kijkt de SGLA er naar uit dat het Manifest wordt gebruikt bij de gesprekken omtrent een formatie van een nieuw gemeentebestuur.” In aanloop daar naartoe gaan verschillende Amersfoortse politieke partijen komende vrijdag met elkaar in debat over de onderwerpen uit het manifest.

Teken mee! Bewoners en organisaties starten petitie

 Bewonersmanifest 2022 

Bewoners en bewonersorganisaties willen voor de komende raadsperiode 2022-2026 een aantal zaken meegeven aan de politieke partijen. Samen maken we de stad en daarom vragen we nu in een Manifest gezamenlijk aandacht voor betere co-creatie en meer aandacht voor:
1. Leefbaarheid
2. Integraliteit
3. Samenwerking
4. Groen
5. Gebruik openbare ruimte

Naast de reeds aangesloten bewonersverenigingen en samenwerkingswerkingsparnters stellen we deze petitie open voor Amersfoorters die dit manifest van harte ondersteunen. Ga naar https://www.petities.com/bewoners_manifest_amersfoort_2022 , lees het manifest, teken mee en laat een nieuwe raad weten waar aandacht kansrijk en nodig is!

Opgesteld door: Bewonersverenigingen waaronder de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort