Facilitering inspraak belangenorganisaties

Samenvatting

Het voorstel is om bewonersgroepen te faciliteren als ze deelnemen aan inspraakprocessen, zoals deze beschreven zijn in de gemeentelijke inspraakverordening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ter inzage leggen van stukken in 'de Observant', wijk- en buurtcentra en bibliotheken, het beschikbaar stellen van leenstukken via 'de Observant', de mogelijkheid om tegen geringe kosten te kopiëren en het vergoeden van directe vergaderkosten (aan de hand van criteria).

Daarnaast wil de raad internet inzetten in inspraakprocessen. De raad vraagt aan het college om de mogelijkheid uit te werken dat een inspraakproces begeleid kan worden op de gemeentelijke website door een 'digitaal dossier'.

Toelichting

De nieuwe regeling voor de facilitering van inspraak kent de volgende elementen:

Ter inzage leggen stukken

Stukken die horen bij een inspraakprocedure liggen ter inzage bij de gemeentelijke informatiewinkel in stadsinformatiecentrum 'de Observant', bij wijk- en buurtcentra en de openbare bibliotheken. De ervaren publieksvoorlichters van de gemeentelijke informatiewinkel kunnen tevens extra informatie verstrekken over de stukken; bij de wijk- en buurtcentra en de openbare bibliotheken gaat het alleen om ter inzage legging.

Kopiëren van stukken

Voor het (laten) kopiëren van stukken gelden de regels van de gemeentelijke legesverordening. Daarnaast is er de mogelijkheid voor inwoners/belanghebbenden om zelf te kopiëren bij de gemeentelijke informatiewinkel. Dit kan tegen een laag tarief per kopie.

Leenstukken

In elke inspraakprocedure zijn leenstukken beschikbaar. Het uitlenen verloopt via de gemeentelijke informatiewinkel.

Vergaderkosten

Voor bewonersgroepen zijn directe vergaderkosten vaak een probleem. Als de bewonersgroep vergadert in het kader van een inspraakprocedure, levert de gemeente een bijdrage aan de vergaderkosten (zaalhuur en koffie/thee). Hiervoor worden buurthuizen en wijkcentra gebruikt.

De raad vraagt het college binnen drie maanden een regeling te treffen met de SWA.

Ambtelijke toelichting

Bewonersgroepen kunnen een verzoek doen voor nadere toelichting van ambtelijke zijde tijdens door hen georganiseerde bijeenkomsten in het kader een inspraakprocedure. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de directeur van de betrokken sector. (De gemeentelijke informatiewinkel kan hierin de weg wijzen.)

Voor het gebruik maken van de faciliteiten uit de regeling gelden de volgende criteria:

Het gaat om een inspraakprocedure, zoals die beschreven staat in de gemeentelijke inspraakverordening.
Elk vergaderverzoek moet ondertekend worden door minimaal vijf betrokken bewoners (bewoners in het gebied waar de inspraak betrekking op heeft).
Het vergaderverzoek dient gemotiveerd te zijn.

De gemeenteraad wil internet gerichter inzetten bij inspraakprocessen. Dit kan bijvoorbeeld door een zogenaamd digitaal dossier van een onderwerp op internet te plaatsen. De raad vraagt het college dit verder uit te werken (inhoudelijke invulling, technische aspecten, personele capaciteit) en binnen een jaar na het raadsbesluit de raad hierover te informeren

Aanpak

Niet van toepassing.

Financiële aspecten

De kosten voor het faciliteren van de inspraak worden gedekt uit het project-budget waar de inspraak betrekking op heeft.

Planning

Nadat de verordening in werking is getreden, wordt zo spoedig mogelijk gestart met de nieuwe werkwijze.

Voor de regeling van de vergaderkosten wordt het college gevraagd om binnen drie maanden na besluitvorming door de raad met een voorstel te komen. Met betrekking tot het digitaal dossier op internet is het college gevraagd om binnen een jaar de raad te informeren.

De uitwerking van deze voorstellen wordt voorgelegd aan de commissie Bestuurlijke Zaken.

Een jaar na invoering wordt de regeling facilitering inspraak geëvalueerd.

Betrokkenheid burgers en instanties

In de commissie Bestuurlijke Zaken van 28 augustus 2003 heeft de SGLA gereageerd op het initiatiefvoorstel. Ze vroegen met name aandacht voor het voor langere tijd beschikbaar stellen van leenstukken, het aantal handtekeningen voor een vergadering en de omschrijving om welke inspraakprocedures het gaat. Deze opmerkingen zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.

Het presidium van de gemeenteraad van Amersfoort,

de griffier,

de voorzitter,

mr A.M. van Omme,

mr R. Luchtenveld