Bestuur

 

VERENIGING SAMENWERKENDEN GROEPERINGEN LEEFBAAR AMERSFOORT S.G.L.A.

RSIN nummer 8047 00 837

KvK nummer 40507906

POST en BEZOEK ADRES : Drapiergilde 119 , 3813GV , Amersfoort

MAIL adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( zie ook knop “contact” op deze website)

WEBSITE www.sgla.nl

Bankrekening NL81 RABO 0123 1173 99 t.n.v. SGLA

BESTUUR SGLA:

De D. Valkenburg, voorzitter

De Heer C. Mooiweer, penningmeester

Mevrouw M.J. den Hartog, lid


Mevrouw E. van Ommen-Kloeke, lid
De Heer F. Kwanten, lid

Adviseur: Raphaël Smit 

om onderstaande items te lezen scroll naar beneden

BELEIDSPLAN SGLA 2020/2021

Verslag speerpunten  2019-2020 + Financieel Verslag jaar 2019

Speerpunten 2018 (tevens Beleidsplan 2019)
Financieel Verslag 2018
Verslag Speerpunten 2017 en Financieel  Verslag 2017
ACTUEEL BELEIDSPLAN = NOTITIE TOEKOMST SGLA”
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013 SECRETARIEEL VERSLAG = VERSLAG SPEERPUNTEN JUNI 2015- DECEMBER 2016
SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2013- mei 2015
SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2012- september 2013

 Beleidsplan SGLA 2021/2022

BELEIDSPLAN SGLA 2020/2021

De SGLA bestond in september 2020 25 jaar! Wij willen de komende tijd daarom gebruiken om weer eens op een andere manier te kijken naar onze rol. Het bestuur heeft vorig jaar een uitbreiding gehad waardoor ook meer ruimte is voor nieuwe activiteiten.

Wat willen we in 2020 doen:

In 2015 is door de ALV de Notitie Toekomst SGLA vastgesteld. De daarin genoemde uitgangspunten staan nog steeds overeind, hiervan een aantal specifiek genoemd als basis voor onze werkzaamheden in 2020:

 • De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig gehouden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 • De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 • De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 • De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 • Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 • De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 • De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Specifieke aandachtspunten in 2020/2021 zijn:

 1. De werking van de Omgevingswet, met name de werking van de Participatiegids.
 2. De ontwikkelingen voor de Woningbehoefte. Het bestuur doet onderzoek en wil samen met de woningcorporaties de raadsleden van de resultaten in kennis stellen
 3. De ontwikkelingen Langs Eem en Spoor. De Gemeente voorziet in dit gebied mogelijkheden voor ruime nieuwe woningbouwlocaties. Wij zijn daar niet tegen, maar volgen de ontwikkelingen wel kritisch. Wij zullen plannen o.a. toetsen aan onze eigen Notitie Hoogbouw en Notitie Parkeerbeleid. Wij zullen de samenwerking met andere bewonersorganisaties, zoals SVE en Siësta, behouden en versterken.
 4. De ontwikkeling van woningen op de Hoef blijven wij volgen.
 5. De Westelijke Ontsluiting, plannen rond Duurzaamheid (Warmtenet), Vathorst West en Noord zullen onze speciale aandacht behouden.
 6. Wij zullen gemeentelijke plannen op de gebruikelijke wijze blijven becommentariëren.
 7. Wij willen het 25-jarig bestaan vieren. Dat doen we door een aantal Webinars te organiseren rond het thema Leefbaarheid in relatie tot bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting van de stad en de waarde van groen.
 8. Wij willen minder reactief reageren en meer actief bewoners opzoeken. Wij willen daarom de komende jaren de wijken in. We geven daarbij voorrang aan wijken waar de komende jaren veel staat te gebeuren en waar nog weinig georganiseerde bewonersorganisaties actief zijn. In principe willen wij in 2021 hier in één wijk eerst ervaring opdoen en dan mogelijk per jaar 2 wijkbezoeken per jaar organiseren. In 2021 willen wij starten met het Soesterkwartier, mede vanwege de ligging van deze wijk in relatie tot de plannen Langs Eem en Spoor. Doel van het wijkbezoek is inzicht te krijgen in de zaken die spelen en kijken of wij als SGLA een ondersteunende rol kunnen spelen.
 9. We zullen wel rekening moeten houden met de Coronacrisis en de daarbij horende maatregelen.

Organisatie van het Wijkbezoek

Een wijkbezoek vraagt ook een goede voorbereiding. Daarvoor zal het bestuur ook gebruik maken van kennis die in de wijk aanwezig is. Wij zullen daarvoor uiteraard onze eigen contactpersonen benaderen.

Er is een wijkplan aanwezig, zie https://soesterkwartier.nl/wijkplan/ Dit kunnen we lezen en kijken of er punten zijn die onze aandacht kunnen gebruiken. Interessant is ook: http://soesterkwartier.nl/wijkplan/beleving/

In het Soesterkwartier willen we overleg voeren met:

 1. De wijkagent en de wijkmanager;
 2. Buurtnetwerk, zie https://soesterkwartier.nl/buurtnetwerk/ We kunnen vragen of wij een keer kunnen aanschuiven;
 3. Specifieke contactpersonen (nog nader te bepalen). Denk bijvoorbeeld aan betrokkenen bij de Wagenwerkplaats, Duurzaam Soesterkwartier (http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/ ), ondernemersvereniging (http://soesterkwartier.nl/economie/ondernemersvereniging/ ), Leefplezier 3812, Werkgroep Groengordel, Werkgroep de Noordewierweg verbindt, Werkgroep Het Groene Spoor, etc.

Wat willen met de resultaten doen:

Op basis van de opgehaalde informatie kunnen we kijken of we als SGLA op specifieke onderdelen een rol willen en kunnen spelen. Daarbij valt te denken aan het ondersteunen van het oprichten van een Belangengroepering voor het hele Soesterkwartier of ondersteuning van reeds ontstane initiatieven.

Verslag speerpunten  2019-2020 + Financieel Verslag jaar 2019

 1. Bestuur

Opnieuw was het een druk jaar voor het bestuur. Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, de procedure Westelijke Ontsluiting en ook met onze eigen bestuursvergaderingen. Het blijft elk jaar een uitdaging om al onze taken te vervullen.

Op de ledenvergadering van 25 april 2019 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd:

 • Chris Mooiweer
 • Daan Valkenburg
 • Frank Kwanten

Zij zijn inmiddels behoorlijk ingewerkt, spreken regelmatig in bij de Gemeenteraad, doen mee aan participatieprocessen en hebben het bestuur versterkt door de inbreng van beleidsnotities en discussiestukken. Het is een prettige samenwerking.

Raphael Smit heeft zijn positie in het bestuur verruild voor een positie als adviseur. Geurt Hilhorst zal ons eind van het jaar na 25 (!!) jaar als penningmeester verlaten. Wij moeten (gezien de coronamaatregelen) nog naar een moment zoeken om op goede manier afscheid te nemen, uiteraard samen met de leden.

We zullen als bestuur daarom opnieuw kijken naar versterking en eventuele kandidaten aan de ledenvergadering ter benoeming voordragen. Binnen het bestuur kijken we naar de (her)verdeling van taken.

In dit verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

 1. Bestemmingsplannen e.d.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Herontwikkeling Schothorsterlaan 88 (over het gemeentelijke idee voor woningbouw in een deel van Park Schothorst). Wij verzochten de Raad c.q. College het aantal woningen én de wijze van bebouwing (gestapeld) nu niet vast te leggen maar een open proces met de betrokken bewoners en belanghebbenden aan te gaan. Mede door de grote inzet van de bewoners aldaar wordt nu een open proces aangegaan.
 • Zangvogelweg 140 (Hoge torenflats in Liendert). Wij gaven in overweging te bezien of de plannen konden worden herzien door de hoogte aan te passen zonder het gewenste aantal woningen aan te passen. Dit kan worden gerealiseerd door met de bewoners hiervoor een alternatief uit te werken. Tot nu toe is dit nog niet gebeurd,
 • Lichtpenlocatie (De Hoef); Operaplein; Podium
 • De Hoef (woningbouw)
 • Aanleg zonnepark Maatweg. Wij konden ons hierin vinden.
 • Zonnepark Koedijkerweg
 • De locatie de WAR. Wij hebben samen met de WAR en bewoners Jericho beroep aangetekend bij de Raad van State. Redenen hiervoor zijn o.a.: de Risicocontouren zijn volgens ons niet correct in het bestemmingsplan opgenomen; het plan is niet rechtmatig tot stand gekomen; het plangebied in is te klein vastgesteld; het plan is niet zorgvuldig genoeg vastgesteld (gebrekkig onderzoek PFAS).

De bestemmingsplannen worden ons in het kader van het vooroverleg voorgelegd, waarbij wij als uitgangspunt steeds onze eigen (door de ALV goedgekeurde) Hoogbouwvisie en Parkeernota hanteren.

 1. Verkeer

aanleiding voor een stevig politiek debat met de betrokken wethouder. (zie https://www.destadsbron.nl/nl/Ruis_Motie_overleefd )

Inmiddels is ook gebleven dat het aanbestedingsproces voorlopig is stilgelegd omdat aannemers hebben aangegeven voor het beschikbare bedrag de Westelijke Rondweg niet te kunnen aanleggen.

Zie voor meer uitgebreide informatie: https://www.groeninamersfoort.nl/

 • De Nieuwe Poort. Vlak voor de zomer van 2020 werd het Soesterkwartier (en de rest van de stad) opgeschrikt door plannen met betrekking tot de Nieuwe Poort (Amsterdamseweg). Het idee van de wethouder was om de groengordel van het Soesterkwartier te doorsnijden. Dit leidde tot een opstand in het Soesterkwartier, maar ook georganiseerde bewonersinbreng. Het bestuur ondersteunt de acties en wij hebben ook ingesproken.

 1. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals Kop van Isselt, plannen van Stichting Vrienden van de Eem en de Hoogbouwvisie.

Ook hebben wij meegedaan aan diverse bijeenkomsten rond de Omgevingsvisie en hebben wij daarover ook een uitgebreide reactie gestuurd, mede n.a.v. onze ledenbijeenkomst in november 2019.

 1. Financieel overzicht 2019

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissie bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2019

Banksaldo per 1 januari 2019                                          €    622,65

Inkomsten

Restitutie proceskosten/griffierecht

Groen in Amersfoort                                                         € 2.212,00                                           

Bijdragen leden                                                                  €    410,00

Totaal                                                                                    € 3.244,65

Uitgaven

Bankkosten                                    -       67,63

Website                                         -    158,99

Afstorting terugontvangen                              

proceskosten/griffierecht                

aan de gezamenlijke rekening via                  

Groen in Amersfoort                  -  2.212,00                    _________

Totaal kosten                                                                      € 2.586,02

                                                                                              __________

Banksaldo per 31 december 2019                                 €    658,63

N.B. In 2020 kan nog een nota ad € 363,00 euro worden verwacht

inzake een spreker op de ALV SGLA dd. 25 nov 2019.                                                              

Bestuursleden werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoedingen.

 1. Overige onderwerpen

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Het bestuur heeft per jaar enkele malen overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening. We spreken daar o.a. over plannen in ontwikkeling. Wij hebben in 2020 een apart overleg gehad over Energietransitie inclusief zaken als Warmtenet voor Schothorst Zuid als proeftuin, waarbij we onze zorgen over gebruik van biomassa uitgebreid hebben voorgelegd.
 • Duurzaamheid. We hebben deelgenomen aan enkele bijeenkomsten van de gemeente o.a. over Warmtevisie en Energietransitie.

NB: voor meer informatie zie www.sgla.nl                             

Verslag speerpunten 2018 (tevens Beleidsplan 2019)

 1. Bestuur

Opnieuw was het een druk jaar voor het bestuur. Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, de procedure Westelijke Ontsluiting en ook met onze eigen bestuursvergaderingen. Het blijft elk jaar een uitdaging om al onze taken te vervullen.

Aan het eind van het jaar heeft Ria Pasman laten weten niet langer meer deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. Zij was vijf jaar geleden al afgetreden, maar heeft als adviseur de afgelopen jaren het bestuur nog ondersteund. Ook mochten we vaak van haar gastvrijheid genieten. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd!

In 2018 zijn twee nieuwe leden toegetreden: Werkgroep Dorpsaanzicht Groen Wede en Vathorst Noord

In ons verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

 

 1. Het Valetijnsdebat

Op 14 februari organiseerde de SGLA samen met Amersfoort Kiest het goed bezochte Valetijnsdebat. Het debat was opgedeeld in twee delen. Enerzijds voor de coalitiepartijen waaraan we verantwoording vroegen over het gevoerde beleid. Het tweede deel was voor alle partijen waarbij de nadruk lag op de komende periode. Het is allemaal nog eens terug te zien op:

https://amersfoortkiest.nl/uitgebreide-samenvatting-valentijnsdebat/

 

 1. Verkiezingen

Wij waren aanwezig bij diverse verkiezingsdebatten, waarvan er ook een aantal werden georganiseerd door bewonersorganisaties.

Na de verkiezingen kwam er een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Altijd een spannende periode. Hoe gaan we samenwerken met de nieuwe raadsleden en het nieuwe College van B&W? Traditiegetrouw heeft ook de SGLA de formateur een brief gestuurd met aanbevelingen. U kunt deze hier nog eens na lezen:

http://www.sgla.nl/actueel/405-betreft-sgla-letter-of-recommendation

 

 1. Bestemmingsplannen e.d.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Hoogbouw. We hebben deelgenomen aan een Rondetafelgesprek over hoogbouw. Onze zorg betreft daarbij vooral de leefbaarheid. Wij hebben steeds gepleit voor de maat en schaal van Amersfoort. Voor ons is kwaliteit ook belangijker dan kwantiteit, met als uitgangspunt dat bewoners hun eigen wijk het beste kennen en dus de eersten zijn die bij bouwplannen moeten worden betrokken.
 • Woningbouw op locatie Manage Leusderweg. Voor deze locatie koos de ontwikkelaar voor een nieuw concept van participatie: de samenwerkingstafel. Stakeholders vanuit diverse achtergronden werden uitgenodigd om deel te nemen en samen tot een invulling van de locatie te komen. Vanuit de SGLA hebben Mariëtte den Hartog en Ria Pasman deelgenomen. Aan het eind van het proces is vanuit deze groep een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Het proces wordt nog geëvalueerd.
 • Zonnepanelen in Vathorst Noord. Bewoners uit Vathorst werden plotseling geconfronteerd met plannen voor zonnepanelen in Vathorst Noord. Dat was vreemd omdat juist het jaar daarvoor uitgebreid gesproken was over een groene en recreatieve invulling van het gebied. De gemeenteraad heeft zich daar ook achter gesteld. Een groep verontruste bewoners is bezig om alsnog hierover met de gemeenteraad tot een oplossing te komen. Deze groep heeft contact met de SGLA gezocht en zich bij ons aangesloten. Raphaël Smit is hiervoor de contactpersoon.
 • De plannen voor woningen bij Groot Weede in Hoogland lopen niet geheel vlekkeloos. Een groep bewoners heeft hier de nodige bezwaren over geuit en strijd geleverd voor aanpassing van de plannen. Het lijkt er op dat een aantal van de bezwaren wordt gehonoreerd. Wij hebben hen ondersteund door een brief aan het College van B&W te sturen en regelmatig met hen te overleggen.
 • Herplant bomen in de stad. We hebben met de gemeente gesproken over de communicatie met betrekking tot het plan om bomen te herplanten op plekken waar nu stobben staan. Nadat het nieuwe college was geïnstalleerd kwam het plan in de publiciteit en werd gestart met het herplanten.

 

 1. Verkeer
 • Westelijke Ontsluiting.

Een onderwerp dat ons al vele jaren bezig houdt. In januari kwam dan eindelijk de uitspraak van de Raad van State, en tot onze teleurstelling was deze negatief. Het bestemmingsplan werd onherroepelijk. Desondanks besloot een groep bewoners het er niet bij te laten zitten. De Stichting Groen in Amersfoort werd opgericht en er werden verkeerstellingen, onderzoeken gedaan en procedures gestart. Ook de petitie kreeg een tweede leven en de discussie met de gemeenteraad werd opnieuw gestart. Wij hebben op basis van nieuwe feiten gevraagd om een herziening van het bestemmingsplan. Zo is duidelijk geworden dat het gebruikte verkeersmodel fouten bevat en dat geen rekening is gehouden met het vertrek van ziekenhuis De Lichtenberg. Wageningen University heeft op verzoek van diverse bewonersorganisaties en de SGLA een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) opgestart op basis van een vergelijking van de bestemmingsplan variant met de bewonersvariant 10+. De uitkomst is begin 2019 naar buiten gekomen. Zie voor meer uitgebreide informatie: https://www.groeninamersfoort.nl/

 • We hebben een reactie gestuurd op het ontwerp tracé besluit knooppunt Hoevelaken.
 • Op verzoek van de Regio om mee te denken over de positie van de fietser hebben wij een reactie gestuurd.

 

 1. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals de uitwerking van knooppunt Hoevelaken, en de Samenwerkingstafel Nimmerdor locatie Manage Leusderweg.

 

 1. Financieel overzicht 2018

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissie bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

 

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2018

Banksaldo per 1 januari 2018                                       € 1.529,37

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   340,00

Totaal                                                                                  € 1.869,37

 

Uitgaven

Gemeenteraadsverkiezingen* € 1.020,10

Bankkosten                                   -       67,63

Website                                         -   158,99

                                               _______________

Totaal kosten                                                                     € 1.246,72

                                                                                              __________

Banksaldo per 31 december 2018                                 €   622,65

 

De SGLA heeft per 31 december:

Geen vorderingen, schulden of bezittingen.

Bestuursleden werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoedingen.

*Valentijnsdebat

 

 1. Overige onderwerpen

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Het bestuur heeft een Protocol Gegevensbescherming vastgesteld en dit op de website gepubliceerd, te vinden onder http://www.sgla.nl/over-de-sgla/over-de-sgla
 • Zoals afgesproken op de vorige ledenvergadering is het overleg met de griffie van de gemeenteraad gestart over een betere mogelijkheid voor bewoners om hun mening in te brengen tijdens de Ronde.
 • Duurzaamheid. We hebben deelgenomen aan enkele bijeenkomsten van de gemeente o.a. over Warmtevisie en Energietransitie.

 


                                                                       FINANCIEEL VERSLAG 2018

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissie bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2018

Banksaldo per 1 januari 2018                                       € 1.529,37

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   340,00

Totaal                                                                                  € 1.869,37

Uitgaven

Gemeenteraadsverkiezingen* € 1.020,10

Bankkosten                                   -       67,63

Website                                         -   158,99

                                               _______________

Totaal kosten                                                                     € 1.246,72

                                                                                              __________

Banksaldo per 31 december 2018                                 €   622,65

De SGLA heeft per 31 december:

Geen vorderingen, schulden of bezittingen.

Bestuursleden werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoedingen.

*Valentijnsdebat

 

Verslag speerpunten 2017

 1. Bestuur.

Opnieuw was het een druk jaar voor het bestuur. Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van de Gemeenteraad, gesprekken met fracties en/of raadsleden, de procedure Westelijke Ontsluiting en ook onze eigen bestuursvergaderingen. Het blijft elk jaar een uitdaging om onze taken te vervullen.

Wij zijn blij dat wij een ondersteuning hebben gevonden in Daan Valkenburg die ons versterkt als juridisch adviseur voor Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en Milieurecht. Hij heeft al bij een aantal leden kunnen adviseren.

Van de Werkgroep Wonen hebben wij het eindverslag ontvangen. (zie: http://www.sgla.nl/actueel/404-toewijzing-van-woningen-en-andere-perikelen-m-b-t-sociale-woningbouw )

In ons verslag leggen wij verantwoording af over de belangrijkste onderwerpen.

 1. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • De Nieuwe Stad.
 • Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben over dit onderwerp een aantal keren ingesproken. Wij maken ons zorgen over de gefragmenteerde ontwikkeling van dit gebied. Hierdoor is nog steeds geen duidelijkheid over het eindbeeld. Wij hebben aangegeven dat hoogbouw aan de Eemkade niet zou wenselijk is omdat het juist een aantrekkelijk verblijfsgebied moet zijn c.q. worden. Ook hebben wij ons uitgesproken tegen de nu opgenomen optie om op het monumentale gebouw van Prodent te bouwen tot een hoogte van 30 meter. Helaas zijn er door de Raad geen duidelijke uitspraken gedaan tegen dit soort ontwikkelingen. Wij zullen alert blijven.
 • Visie Stadshart

Er is een nieuwe uitwerking in 2017 gekomen. omdat de Raad de in 2016 gepresenteerde versie onvoldoende vond. Dat waren wij met hen eens. De uitwerking in 2017 leverde niet veel nieuws op, waardoor wij dus moesten constateren dat zowel de door ons geconstateerde positieve als de negatieve punten zijn gehandhaafd. Wij gaan vooral de uitwerking goed in de gaten houden.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/391-visie-op-het-stadshart en http://www.sgla.nl/actueel/389-aantekeningen-bestemd-voor-de-amersfoortse-politieke-partijen-over-de-visie-stadshart

 • Vathorst West

Wij hebben ons standpunt van de afgelopen jaren niet herzien. Wij vinden dit een onmogelijke locatie. Een locatie achter de stort van Smink. Wij hebben de Raad gevraagd: Wie wil daar nu wonen? Een antwoord is daarop niet gekomen. De locatie ligt ook buiten de rode contour en is dus helemaal niet vanzelfsprekend als uitleggebied bedoeld. Daarnaast vrezen wij voor de ecologische hoofdstructuur, het grondwaterpeil en bodemgesteldheid. Er zijn heel veel kanttekeningen te zetten bij de economische uitvoerbaarheid. Kortom ons advies: stoppen met onderzoek en zeker niet bouwen.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/392-inspreeknotitie-over-vathorst-west-sgla-d-d-2-mei-2017

 • Uitwerking Strategie Sociale Woningbouw

Wij vinden het belangrijk dat wordt ingezet op sociale woningbouw en hebben dus ook een positieve grondhouding ten opzichte van de gepresenteerde uitwerking. In onze bijdrage naar de Raad hebben wij echter een aantal kanttekeningen geplaatst. Kortheidshalve verwijzen wij u naar: http://www.sgla.nl/actueel/393-inspreeknotitie-sgla-met-betrekking-tot-raadsvoorstel-uitwerking-strategie-sociale-woningbouw

 • Regionale Ruimtelijke Visie

Het onderwerp Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) heeft ons behoorlijk bezig gehouden. Het is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Amersfoort. Het gaat om belangrijke keuzen, met name over wat voor stad Amersfoort gaat worden. Blijft Amersfoort doorgroeien, met alle gevolgen van dien, of wordt de (eventueel benodigde) groei verdeeld over de regio. In onze uitgebreide zienswijze zijn wij ingegaan op de matige onderbouwing van de verwachte groeicijfers, het gebrek aan democratische legitimering, niet bouwen in het groen en niet op sportvelden, vrij liggende groenstroken etc. Wij hebben onze zorg uitgesproken over verdichting van Amersfoort in relatie tot de leefbaarheid. Kortom een onderwerp waarover een uitgebreide discussie met de burgers van Amersfoort nodig is.

Groot was dan ook onze verbazing dat eind december toch tot vaststelling van de (iets aangepaste) RRV werd besloten onder het motto “een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen”. Deze uitspraak is ons behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten, wat aanleiding gaf om nog een laatste brandbrief naar de Gemeenteraad te sturen. Wij hebben moeten constateren dat slechts enkele partijen ons wilden ondersteunen.

Zie ook: http://www.sgla.nl/actueel/394-inspreken-door-sgla-bij-het-onderwerp-regionale-ruimtelijke-visie-6-juni-2017

en : http://www.sgla.nl/actueel/395-zienswijze-c-q-reactie-op-concept-20-april-2017-regionale-ruimtelijke-visie-rrv

En http://www.sgla.nl/actueel/396-betreft-brandbrief-regionale-ruimtelijke-visie

 1. Groenvisie

In 2017 was er gelukkig ook nog goed nieuws. De groenvisie, een samenwerkingsproject tussen bewoners, groeperingen, raadsleden en ambtenaren, is door de Gemeenteraad aangenomen. Hiermee is een basis gelegd waar rekening moet worden gehouden voor de toekomstige beleidsplannen. De SGLA heeft in dit project geparticipeerd.

 1. Verkeer
 • Westelijke Ontsluiting.

Een onderwerp dat ons al vele jaren bezig houdt. Dit jaar was er dan eindelijk de procedure bij de Raad van State. Wij hebben uitvoerige informatie aangeleverd en ons laten bij staan door advocaten, een verkeersdeskundige, een ecoloog, een deskundige van de Dassenwerkgroep en een geluidsdeskundige. Er was een lange zitting, van 10.00-17.00 uur, bij de Raad van State, waarbij veel vragen werden gesteld. Wij waren gematigd hoopvol, maar hebben inmiddels moeten constateren dat er een voor ons negatieve uitspraak is gekomen. We geven de moed echter nog niet op, er lopen nog procedures.

 • Werkgroep Zevenhuizerstraat Hoogland

Wij hebben deelgenomen aan een werkgroep ontstaan vanuit bewoners uit Hoogland die zich zorgen maakten over de verkeersdruk op de Zevenhuizerstraat. Aan deze werkgroep deden ook mee scholen, de Fietsersbond, werkgroep Verkeer van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, (VDH) en ondernemers. Er bleek echter geen draagvlak te zijn om in deze samenstelling tot samenwerking te komen. De SGLA heeft daarom besloten dat het ongewenst was om hieraan te blijven deelnemen.

 1. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals De Hogewegzone, de uitwerking voor knooppunt Hoevelaken, Werkgroep Experimenten Werkwijze Raad, Hotspotmonitor (Archief Eemland) en de Samenwerkingstafel Nimmerdor locatie Manage Leusderweg.

 

 

6. SGLA Financieel Verslag jaar 2017

 

SGLA Financieel Verslag jaar 2017

Banksaldo per 1 januari 2017

€ 1.589,05

INKOMSTEN 2017

Leden en donateurs

€ 285,00

€ 1.874,05

UITGAVEN 2017

Procedure Westtangent extra

€   50,00

Bijdrage Procedure Huize Randenbroek

€   50,00

Bankkosten

€   66,69

Website SGLA

€ 158,99

Representatie

€   19,00

€     344,68

Banksaldo per 31 december2017

€ 1.529,37

De SGLA heeft per 31 december:

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

 

 1. Overige onderwerpen.

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Werkgroep Sociale Woningbouw. Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering is een kleine werkgroep door het bestuur in het leven geroepen met als doel de SGLA te adviseren over achterliggende beweegredenen voor het investeren in een forse bouwopgave voor sociale woningbouw. Het eindrapport van de Werkgroep is afgeleverd en gepubliceerd op onze website
 • Ambulancedienst Meander Ziekenhuis. Een aantal bewoners maakt zich grote zorgen over de mogelijke komst van een Ambulancepost bij het ziekenhuis ondanks dat er een nadrukkelijke toezegging vanuit Gemeente en directie Ziekenhuis lag dat dit niet zou gebeuren. Wij hebben met de bewoners overlegd en hen ondersteund.
 • Huize Randenbroek. Wij hebben de groeperingen ondersteund die zorgen hebben over het toekomstig gebruik van dit historisch belangrijk gebouw in het Park Randenbroek.
 • Wij een korte zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan Coelhorst ingediend.
 • Wij hebben o.a. overleg gehad met de Stichting Vrienden van De Kamp, bestuur VDH, De Wetenschapswinkel van Universiteit Wageningen over het opstellen van een MKBA voor de Westelijke Ontsluiting, Amersfoort Kiest en Stichting Elisabeth Groen.

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl


                           

                           Notitie Toekomst SGLA

De ledenvergadering van de SGLA heeft gesproken over de wijze waarop haar vereniging de toekomst tegemoet gaat. Geconstateerd werd dat de participatie in Amersfoort zich in de loop der jaren heeft verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat de zelfredzaamheid onder de leden van de SGLA is toegenomen. Hierdoor wordt minder dan in het verleden een beroep gedaan op het SGLA-bestuur of op de overige leden. De participatie in Amersfoort heeft zich ook ontwikkeld door initiatieven zoals Bewoners033, Het Nieuwe Samenwerken, G1000 en dergelijke. Bij het tot stand komen van deze initiatieven heeft het SGLA-bestuur in veel gevallen op verschillende wijze een bijdrage geleverd. Door nieuwe initiatieven is de samenwerking binnen de stad verbreed en vinden bewonersgroepen elkaar steeds sneller.

Daarnaast ontstaan in de stad steeds nieuwe ontwikkelingsprojecten waarbij bewoners, ten behoeve van informatie en begeleiding, een beroep doen op de SGLA. In veel gevallen gebeurt dit zonder dat hiervoor specifieke groeperingen ontstaan die lid zouden kunnen worden van de SGLA. De SGLA, en met name het bestuur van de vereniging, treedt hierdoor steeds vaker op als een vliegende keep. Bestuursleden spreken in, nemen deel in participatieprojecten en ondersteunen bewonersgroepen die bij nieuwe projecten zijn betrokken. Deze accentverschuivingen binnen de stedelijke participatie hebben tot gevolg dat ledenvergaderingen van de SGLA minder worden bezocht. Het netwerk waarop de SGLA steunt is daardoor toe aan een herijking.

De discussie binnen de ledenvergadering leverde een aantal suggesties op. Op basis hiervan heeft het bestuur het hier volgende toekomstplan ontwikkeld.

 1. De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig houden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 2. De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 3. De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 4. De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 5. Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 6. De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 7. Het SGLA-bestuur communiceert met zijn leden, partners en belangstellenden door het periodiek uitgeven van een informatiebulletin met actuele informatie over ontwikkelingen in stad en regio. Het bulletin bevat niet alleen informatie maar ook analyse en duiding van ontwikkelingen. De SGLA ontwikkelt een blog op haar website over actuele ontwikkelingen. Bij het verspreiden van informatie wordt nauw samengewerkt met de samenstellers van Bewonersweb en Bewoners033, zonder daarbij de eigen identiteit van de SGLA te verwaarlozen.
 8. Twee keer per jaar wordt door het SGLA-bestuur een algemene ledenvergadering (alv) uitgeschreven. De eerste hiervan is vooral van huishoudelijke aard, tijdens de tweede alv wordt vooral aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen waarvoor zo nodig gastsprekers worden uitgenodigd.
 9. Het SGLA-bestuur organiseert opiniërend onderzoek onder zijn leden om daarmee de meningsvorming binnen de SGLA te stimuleren.
 10. De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Het SGLA-bestuur houdt de temperatuur van de stad in de gaten en zal naar behoefte medicatie en naar vermogen verzorgen. Al deze punten kunnen slechts worden ontwikkeld door de gezamenlijke inzet van het bestuur en de leden. In het verleden steunde het werk van de vereniging op de inbreng en activiteiten van onderwerp-gerichte werkgroepen. Het bestuur is van mening dat dit ook voor de toekomst een effectieve werkwijze is.

Tot slot: de SGLA is ooit opgericht om samen te werken aan een leefbare stad. De grondgedachte daarbij was: Samen Sta Je Sterker! Dit uitgangspunt heeft niets aan geldigheid verloren. De ontwikkeling van de participatie in de stad heeft er toe geleid dat de SGLA zich steeds meer manifesteert als een actief bewonersnetwerk. Maar ook in deze vernieuwde situatie blijft voor de SGLA de ondersteuning bij participatietrajecten een belangrijk uitgangspunt.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016      
           
Banksaldo per 1 januari 2016     € 2.207,07
           
INKOMSTEN jaar 2016      
Leden en donateurs     €       360,00  
Bijdrage procedure Westtangent € 1.200,00  
          € 1.560,00
          € 3.767,07
UITGAVEN jaar 2016        
Procedure Westtangent   € 1.949,50  
Bankkosten     €         69,53  
Website SGLA     €       158,99  
          € 2.178,02
Banksaldo per 31 dec 2016     € 1.589,05
           
SGLA heeft per 31 december 2016:    
Geen vorderingen, schulden of bezittingen  
           
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015    
         
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18
         
INKOMSTEN      
Leden en donaties     590,00
        2372,18
         
UITGAVEN        
Bankkosten   65,11  
Acties     100,00  
        165,11
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07
         
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014      
           
BANKSALDO per 1 januari 2014   1490,250  
           
Inkomsten        
Leden en donaties     415,000  
        1905,250  
Uitgaven          
bestuurskosten (website) 87,12    
bankkosten   35,95    
        123,07  
BANKSALDO per 31 december 2014 1782,18  
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013    
         
Banksaldo per 1 jan uari 2013   €       769,37
INKOMSTEN 2013      
Leden en donateurs     €       803,43
        € 1.572,80
UITGAVEN 2013      
Bankkosten en representatie   €         82,55
Banksaldo per 31 december 2013 € 1.490,25
         

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

                                                                                                                                                     E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet: ¨http://www.sgla.nl

              

           

Verslag speerpunten juni 2015 – december 2016

1. Bestuur.

Het laatste speerpuntenverslag was tot mei 2015, vandaar dat we nu rapporteren over anderhalf jaar.

Ook de afgelopen periode was het bijzonder druk. Het bestuur heeft bijna maandelijks vergaderd en onderwerpen besproken. Er wordt deelgenomen aan participatieprocessen en werkgroepen. We voeren overleg met politieke partijen, bewonersorganisaties en ambtenaren. We geven advies, spreken in en maken zienswijzen en inspreeknotities. Wij constateren regelmatig dat het eigenlijk te veel is voor ons bestuur. Opnieuw doen wij dringend beroep tot ondersteuning. Aanvulling in het bestuur zou zeer op prijs worden gesteld! In ons verslag leggen wij verantwoording af over de belangrijkste onderwerpen.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Keerkring 5. De SGLA heeft de bewoners ondersteund en was vertegenwoordigd in de Participatiegroep. Wij hebben ons verbaasd over het feit dat de meerderheid van de politiek geen rekening wilde houden met de bezwaren uit de buurt. In dit geval ging het over een plan dat door iedereen gewenst was, maar lagen de bezwaren vooral op de hoeveelheid woningen c.q. bouwvolume (200 woningen) en de hoogte (13 verdiepingen, circa 40 meter). De politiek had ons inziens hier makkelijk tot een compromis kunnen komen, maar de politieke wil bij vooral de coalitie ontbrak. Er zijn bewoners n.a.v. het genomen besluit naar de Raad van State gestapt. Het bestuur heeft besloten dit niet te doen, omdat de Raad van State forse beleidsvrijheid toekent aan de gemeente op het gebied van Ruimtelijke Ordening. En wij denken dat een beroep moet worden onderbouwd met aanvullende onderzoeken en goede motivering. Wij vonden dit in deze zaak te lastig om hiervoor naar de Raad van State te gaan.
 • Groengordel Soesterkwartier. Samen met een aantal bewoners en het WBT-Soesterkwartier hebben wij bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een pand aan de Dollardstraat in de bestemming wonen en/of kinderdagverblijf, omdat het strijdig is met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Soesterkwartier. Dit bestemmingsplan is in nauw overleg met de wijk tot stand gekomen en wij zijn verbaasd dat een afwijking van deze aard niet in overleg met wijk c.q. buurt wordt voorgesteld. De afwijking kan grote gevolgen hebben voor de Groengordel. Het bezwaar is niet gehonoreerd.
 • De Nieuwe Stad. Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben in het algemeen aangegeven niet tegen de organische ontwikkeling te zijn, maar wij vinden het masterplan te veel naar binnen gericht en te weinig uitstraling hebben naar de Eemhaven. De ontwikkeling van Kamer 3 heeft tot commotie geleid, omdat de Klankbordgroep zich tegen het hoogte accent (wederom plm. 30 meter!) heeft uitgesproken, maar dit is genegeerd door de zgn. Stuurgroep (o.a. de architect en ambtenaren). De SGLA heeft hierover ingesproken en daarbij 4 punten aangedragen: 1. Advies van de Klankbordgroep kan niet zomaar genegeerd worden; 2. Kwaliteit van het totale Eemgebied c.q. Eemhaven verhoudt zich niet tot het plan; 3. Woningaanbod is niet gericht op de huidige vraag; 4. Hoogteaccent is strijdig met de wens te bouwen tot maximaal 15 meter. De discussie in de Raad heeft geleid tot het opnieuw bespreken van het masterplan en een aangenomen motie: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4737950/4/2016-187M_VVD_CDA_Hoogtecompromis_Eemoever

Wij werken hier samen met o.a. de Stichting Vrienden van de Eem.

 • We zijn door de gemeente gevraagd commentaar te leveren op de startnotitie pilot omgevingsplan Amersfoort zuid en Kattenbroek. Wij hebben dit zeer uitvoerig gedaan. Zie

https://amersfoort.notubiz.nl/document/4000785/2/_E-mail_SGLA_betreft_notitie_bij_pilot_omgevingsplan De antwoorden zijn ontvangen en we wachten af hoe e.e.a. verder in de uitwerking wordt meegenomen.

 • Vathorst Noord. Een groot succes! De zone over de Laak wordt groen en deels recreatief ingericht met een plan dat uit de participatie is gekomen en breed wordt gedragen. De overgrote meerderheid van de Raad steunde het plan.
 • Masterplan Wagenwerkplaats. Een voorbeeld van samenwerking van bewoners, particuliere eigenaren en gemeente. De SGLA heeft op (gepaste) afstand het proces gevolgd. Bij de eindpresentatie waren wij onder de indruk van de plannen. Slechts op enkele punten hebben wij een reactie gegeven: Wij maken ons zorgen over de ontsluiting via de rotonde De Nieuwe Poort (bij het Eemplein) omdat deze al druk genoeg is en erg onoverzichtelijk. Dit moet worden opgelost. Het aantal woningen (650) is voor het plan ruim voldoende, maar wel beduidend minder dan eerder werd genoemd (1000-2000). Er worden kantoren opgenomen, hoe verhoudt zich dat tot de beslissing van de Provincie? En ook hier worden weer hoogteaccenten opgenomen die strijdig zijn met de structuurvisie.

Inmiddels is echter gebleken dat de NS een deel van het te ontwikkelen plan zelf wil behouden en dat er dus een nieuw plan moet worden opgesteld.

3. Verkeer

 • Westelijke Ontsluiting. Het dossier Westelijke Ontsluiting is een echt hoofdpijndossier. De SGLA heeft samen met diverse bewonersorganisaties bijna 6 jaar geparticipeerd om tot een gedragen oplossing te komen. Er is een alternatieve oplossing aangedragen, maar de gemeente heeft steeds geweigerd om deze goed te onderzoeken. De coalitie heeft in het coalitieakkoord gekozen voor één oplossing en er is geen ruimte gebleken voor inbreng vanuit de participatie. Wij hebben samen met een aantal andere organisaties de Nationale Ombudsman gevraagd zich uit te spreken over het gevoerde participatieproces. De Nationale Ombudsman heeft op 13 september 2016 uitspraak gedaan en heeft naar aanleiding van de klachten over de gemeente Amersfoort bij zijn onderzoek vastgesteld dat: "dit proces precies de spanning tussen participatie en representatie is". Hij vervolgt verder: “Hoe je het ook wendt of keert, het is de raad van de gemeente Amersfoort, het bevoegd gezag, die uiteindelijk de knoop diende door te hakken. En dat ook heeft gedaan.” De Nationale Ombudsman is daarom van mening dat de Gemeente niet onbehoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.

In ons persbericht hebben wij hierover o.a. gezegd: Het is duidelijk dat ook in Amersfoort een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over wat er wordt gedaan met de inbreng van participanten. Wil de kloof tussen de burger en de politiek niet verder worden vergroot, dan zal het verwachtingsmanagement over participatie moeten worden verbeterd. Dit is ook conform de aanbeveling van de Nationale Ombudsman.

De Gemeenteraad heeft toch besloten tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Na ampel beraad zowel in het bestuur als met een groot aantal betrokkenen, is besloten naar de Raad van State te gaan. Het beroep is gezamenlijk aangetekend door 3 belangenorganisaties en 23 individuele bewoners. Ook de VBBBB is naar de Raad van State gegaan. Het beroep gaat o.a. over de Nut en Noodzaak; Onjuiste Input van het verkeersmodel; Er is geen rekening gehouden met alternatieven; Strijdigheid met de Provinciale Verordening met betrekking tot onderzoeken over Ecologie en toetsing aan de EHS (Ecologische Hoofdstructuur); Er is geen rekening gehouden met de leefomgeving van de das; Onvoldoende compensatie en borging van de te nemen maatregelen; Onzorgvuldige toetsing aan de cultuurhistorische waarden; Onvoldoende onderzoek geluid en parkeren. Door het gezamenlijk optreden kunnen we een advocaat inhuren en aanvullende onderzoeken doen.

4. Bestuurlijke vernieuwing, Groenvisie

 • Een uitwerking van het Nieuwe Samenwerken, zo kun je het gezamenlijk opstellen van de Groenvisie zeker noemen. Raadsleden, bewoners, belangenorganisaties (waaronder de SGLA) en ambtenaren hebben samen de Groenvisie opgesteld. Vanuit de SGLA nam Mariëtte den Hartog deel aan dit proces. Het was een zwaar proces dat veel tijd heeft gekost, maar het resultaat mag er wezen. De Groenvisie is door de gemeenteraad op 11 oktober 2016 aangenomen. Er is een delegatie van het ambtenarenapparaat van Hoorn op bezoek geweest om de projectgroep van de Groenvisie te interviewen over het proces.
 • De SGLA neemt deel aan een werkgroep Experimenteren met werkvormen van de Raad. De opdracht van deze werkgroep is: Meer ruimte te creëren voor burgers in het besluitvormingsproces; de samenwerking tussen stad, raad en stadhuis te verbeteren; het besluitvormingsproces te versterken door verbeterde inhoudelijke behandeling. Er zijn inmiddels een aantal pilots geweest. Een pilot die nog uitgewerkt wordt, is bijvoorbeeld werken met een vorm van een gelote burgerraad.

5. Financieel overzicht 2015, 2016

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015      
           
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18  
           
INKOMSTEN        
Leden en donaties     590,00  
        2372,18  
           
UITGAVEN          
Bankkosten   65,11    
Acties     100,00    
        165,11  
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07  
           

6. Overige onderwerpen.

 • De War. De SGLA heeft niet als organisatie ingesproken, maar de voorzitter heeft de War wel van advies voorzien. We zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Kop van Isselt met behoud van de huidige functie van de War. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de meerderheid (coalitie) van de Raad heeft ingestemd met de huidige plannen.
 • Werkgroep Sociale Woningbouw. Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering is een kleine werkgroep door het bestuur in het leven geroepen met als doel de SGLA te adviseren over achterliggende beweegredenen voor het investeren in een forse bouwopgave voor sociale woningbouw. We zullen hierover rapporteren naar de Ledenvergadering.
 • Visie Stadshart. De SGLA heeft meegedaan aan een enkele werksessie over het Stadshart en daarnaast hierover een aantal keren ingesproken. Bij het presenteren van de Visie Stadshart hebben wij niet ingesproken, maar de raadsleden vooraf een notitie gestuurd. De raadsleden hebben hier positief op gereageerd, uiteindelijk hebben zij de wethouder gevraagd de visie terug te nemen en nader (beter) uit te werken.

Zie https://amersfoort.notubiz.nl/document/4635251/2/Bijlage_e-mail_van_SGLA_22-11-2016_over_notitie_SGLA_t_b_v__behandeling_Visie_Stadshart

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

 


¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer: NL81 RABO 0123 1173 99.n.v. SGLA, Hooglanderveen.

 

VERENIGING SAMENWERKENDE GROEPERINGEN LEEFBAAR AMERSFOORT S.G.L.A.

VERENIGING SAMENWERKENDE GROEPERINGEN LEEFBAAR AMERSFOORT S.G.L.A.

RSIN nummer 8047 00 837

KvK nummer 40507906

POST en BEZOEK ADRES : Drapiersgilde 119 , 3813GV , Amersfoort

MAIL adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( zie ook knop “contact” op deze website)

WEBSITE www.sgla.nl

Bankrekening NL81 RABO 0123 1173 99 t.n.v. SGLA

 

BESTUUR SGLA:

De Heer P.L. de Langen, voorzitter

De Heer G.G. Hilhorst, penningmeester

Mevrouw M.J. den Hartog, lid

De Heer G.J.A. Smit, vice-voorzitter

Mevrouw R. Pasman, lid

 

om onderstaande items te lezen scroll naar beneden

Financieel Overzicht 2017

Speerpunten 2017 (tevens beleidsplan 2018

ACTUEEL BELEIDSPLAN = NOTITIE TOEKOMST SGLA”

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013

SECRETARIEEL VERSLAG = VERSLAG SPEERPUNTEN JUNI 2015- DECEMBER 2016

SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2013- mei 2015

SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2012- september 2013

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissiebestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopteversie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2017

Banksaldo per 1 januari 2017                                       € 1589,05

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   285,00

Uitgaven

Website                                € 158,99

Bankkosten                          -   66,69

Overige kosten                    - 119,00

                                               _______________

Totaal kosten                                                                      €  344,68

                                                                                              _____________

Banksaldo per 31 december 2017                                 € 1529,37

De SGLA heeft per 31 december 2017 :

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

 

 

Verslag speerpunten 2017 (tevens Beleidsplan 2018)

1. Bestuur.

Opnieuw was het een druk jaar voor het bestuur. Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, de procedure Westelijke Ontsluiting en ook met onze eigen bestuursvergaderingen. Het blijft elk jaar een uitdaging om alonze taken te vervullen.

Wij zijn blij dat wij ondersteuning hebben gevonden in de persoon van Daan Valkenburg die ons is komen versterken als juridisch adviseur voor Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en Milieurecht. Hij heeft al een aantal leden kunnen adviseren.

Van de Werkgroep Wonen hebben wij het eindverslag ontvangen. (zie: http://www.sgla.nl/actueel/404-toewijzing-van-woningen-en-andere-perikelen-m-b-t-sociale-woningbouw )

In ons verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • De Nieuwe Stad.

  Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben over dit onderwerp een aantal keren ingesproken. Wij maken ons zorgen over de gefragmenteerde ontwikkeling van dit gebied. Hierdoor is er nog steeds geen duidelijkheid over het eindbeeld. Wij hebben aangegeven dat hoogbouw aan de Eemkade niet wenselijk is omdat het juist een aantrekkelijk verblijfsgebied moet zijn c.q. worden. Ook hebben wij ons uitgesproken tegen de nu opgenomen optie om bovenop het monumentale gebouw van Prodent te bouwen tot een hoogte van 30 meter. Helaas zijn er door de Raad geen duidelijke uitspraken gedaan over ontwikkelingen als deze. Wij zullen alert blijven.

 • Visie Stadshart

Er is een nieuwe uitwerking in 2017 gekomen omdat de Raad de in 2016 gepresenteerde versie onvoldoende vond. Dat waren wij met hen eens. De uitwerking van 2017 leverde niet veel nieuws op, waardoor wij dus moesten constateren dat zowel de door ons aangegeven positieve als de negatieve punten zijn gehandhaafd. Wij gaan vooral de uitwerking goed in de gaten houden.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/391-visie-op-het-stadshart en http://www.sgla.nl/actueel/389-aantekeningen-bestemd-voor-de-amersfoortse-politieke-partijen-over-de-visie-stadshart

 • Vathorst West

Wij hebben ons standpunt van de afgelopen jaren niet herzien. Wij vinden dit een onmogelijke locatie omdat dit een locatie achter de stort van Smink betreft. Wij hebben de Raad gevraagd: Wie wil daar nu wonen? Een antwoord is daarop niet gekomen. De locatie ligt ook buiten de rode contour en is dus helemaal niet vanzelfsprekend als uitleggebied bedoeld. Daarnaast vrezen wij voor negatieve gevolgen t.o.v. de ecologische hoofdstructuur, het grondwaterpeil en de bodemgesteldheid. Er zijn heel veel kanttekeningen te zetten bij de economische uitvoerbaarheid. Kortom ons advies: stoppen met onderzoek en zeker niet bouwen.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/392-inspreeknotitie-over-vathorst-west-sgla-d-d-2-mei-2017

 • Uitwerking Strategie Sociale Woningbouw

Wij vinden het belangrijk dat wordt ingezet op sociale woningbouw en hebben dus ook een positieve grondhouding ten opzichte van de gepresenteerde uitwerking. In onze reactie aan de Raad hebben wij echter een aantal kanttekeningen geplaatst. Kortheidshalve verwijzen wij u naar: http://www.sgla.nl/actueel/393-inspreeknotitie-sgla-met-betrekking-tot-raadsvoorstel-uitwerking-strategie-sociale-woningbouw

 • Regionale Ruimtelijke Visie

Het onderwerp Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) heeft ons behoorlijk bezig gehouden. Het is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Amersfoort. Het gaat om belangrijke keuzen, zoals: blijft Amersfoort doorgroeien, met alle gevolgen van dien, of wordt de (eventueel benodigde) groei verdeeld over de regio. In onze uitgebreide zienswijze zijn wij ingegaan op de onvoldoende onderbouwing van de verwachte groeicijfers, het gebrek aan democratische legitimering, afzien van bouwen in het groen en op sportvelden, in vrij liggende groenstroken etc. Wij hebben onze zorg uitgesproken over verdichting van Amersfoort in relatie tot de leefbaarheid. Kortom een onderwerp waarover een uitgebreide discussie met de burgers van Amersfoort nodig is.

Groot was dan ook onze verbazing toen eind december tot vaststelling van de (iets aangepaste) RRV werd besloten onder het motto dat “een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen”. Deze uitspraak is ons behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten, wat de aanleiding vormde voor een laatste brandbrief aan de Gemeenteraad. Wij hebben moeten constateren dat slechts enkele partijen ons wilden ondersteunen.

Zie ook: http://www.sgla.nl/actueel/394-inspreken-door-sgla-bij-het-onderwerp-regionale-ruimtelijke-visie-6-juni-2017

en : http://www.sgla.nl/actueel/395-zienswijze-c-q-reactie-op-concept-20-april-2017-regionale-ruimtelijke-visie-rrv

En http://www.sgla.nl/actueel/396-betreft-brandbrief-regionale-ruimtelijke-visie

3. Groenvisie

In 2017 was er gelukkig ook nog goed nieuws. De groenvisie, een samenwerkingsproject tussen bewoners, groeperingen, raadsleden en ambtenaren, is door de Gemeenteraad aangenomen. Hiermee is een basis gelegd voor beleid waar rekening mee moet worden gehouden in toekomstige beleidsplannen. De SGLA heeft in dit project geparticipeerd. Inmiddels is daar een eerste beleidsstuk uit voortgekomen, namelijk de Bomenleiddraad.

4. Verkeer

 • Westelijke Ontsluiting.

Een onderwerp dat ons al vele jaren bezig houdt. Dit jaar was er dan eindelijk de procedure bij de Raad van State. Wij hebben uitvoerige informatie aangeleverd en ons laten bijstaan door advocaten, een verkeersdeskundige, een ecoloog, een deskundige van de Dassenwerkgroep en een geluidsdeskundige. Er was een lange zitting, van 10.00-17.00 uur, bij de Raad van State, waarbij veel vragen werden gesteld. Wij waren gematigd hoopvol, maar hebben inmiddels moeten constateren dat er een voor ons negatieve uitspraak is gekomen. We geven de moed echter nog niet op, er lopen nog procedures.

 • Werkgroep Zevenhuizerstraat Hoogland

Wij hebben deelgenomen aan een werkgroep ontstaan vanuit bewoners uit Hoogland die zich zorgen maakten over de verkeersdruk op de Zevenhuizerstraat. Scholen, de Fietsersbond, de werkgroep Verkeer van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, (VDH) en ondernemers maakten deel uit van deze werkgroep. Er bleek echter geen draagvlak te zijn voor een samenwerking in deze samenstelling. De SGLA heeft daarom besloten om niet langer aan deze werkgroep deel te nemen.

5. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals Het Hogekwartier, de uitwerking van knooppunt Hoevelaken, Werkgroep Experimenten Werkwijze Raad, Hotspotmonitor (Archief Eemland) en de Samenwerkingstafel Nimmerdor locatie Manage Leusderweg.

6. Financieel overzicht 2017

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissiebestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopteversie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2017

Banksaldo per 1 januari 2017                                       € 1589,05

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   285,00

Uitgaven

Website                                € 158,99

Bankkosten                          -   66,69

Overige kosten                    - 119,00

                                               _______________

Totaal kosten                                                                      €  344,68

                                                                                              _____________

Banksaldo per 31 december 2017                                 € 1529,37

De SGLA heeft per 31 december 2017 :

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

7. Overige onderwerpen.

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Ambulancedienst Meander Ziekenhuis. Een aantal bewoners maakt zich grote zorgen over de mogelijke komst van een Ambulancepost bij het ziekenhuis ondanks de nadrukkelijke toezegging van zowelGemeente als de directie van het Ziekenhuis dat dit niet zou gebeuren. Wij hebben met de bewoners overlegd en hen ondersteund.

 • Huize Randenbroek. Wij hebben de groeperingen ondersteund die zich zorgen maken over het toekomstig gebruik van dit historisch belangrijk gebouw in het Park Randenbroek.

 • Wij hebben een korte zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan Coelhorst ingediend.

 • Ook hebben wij overleg gehad met de Stichting Vrienden van De Kamp, bestuur VDH, De Wetenschapswinkel van Universiteit Wageningen over het opstellen van een MKBA voor de Westelijke Ontsluiting, Amersfoort Kiest en de Stichting Elisabeth Groen.

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

Notitie Toekomst SGLA

De ledenvergadering van de SGLA heeft gesproken over de wijze waarop haar vereniging de toekomst tegemoet gaat. Geconstateerd werd dat de participatie in Amersfoort zich in de loop der jaren heeft verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat de zelfredzaamheid onder de leden van de SGLA is toegenomen. Hierdoor wordt minder dan in het verleden een beroep gedaan op het SGLA-bestuur of op de overige leden. De participatie in Amersfoort heeft zich ook ontwikkeld door initiatieven zoals Bewoners033, Het Nieuwe Samenwerken, G1000 en dergelijke. Bij het tot stand komen van deze initiatieven heeft het SGLA-bestuur in veel gevallen op verschillende wijze een bijdrage geleverd. Door nieuwe initiatieven is de samenwerking binnen de stad verbreed en vinden bewonersgroepen elkaar steeds sneller.

Daarnaast ontstaan in de stad steeds nieuwe ontwikkelingsprojecten waarbij bewoners, ten behoeve van informatie en begeleiding, een beroep doen op de SGLA. In veel gevallen gebeurt dit zonder dat hiervoor specifieke groeperingen ontstaan die lid zouden kunnen worden van de SGLA. De SGLA, en met name het bestuur van de vereniging, treedt hierdoor steeds vaker op als een vliegende keep. Bestuursleden spreken in, nemen deel in participatieprojecten en ondersteunen bewonersgroepen die bij nieuwe projecten zijn betrokken. Deze accentverschuivingen binnen de stedelijke participatie hebben tot gevolg dat ledenvergaderingen van de SGLA minder worden bezocht. Het netwerk waarop de SGLA steunt is daardoor toe aan een herijking.

De discussie binnen de ledenvergadering leverde een aantal suggesties op. Op basis hiervan heeft het bestuur het hier volgende toekomstplan ontwikkeld.

 1. De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig houden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 2. De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 3. De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 4. De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 5. Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 6. De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 7. Het SGLA-bestuur communiceert met zijn leden, partners en belangstellenden door het periodiek uitgeven van een informatiebulletin met actuele informatie over ontwikkelingen in stad en regio. Het bulletin bevat niet alleen informatie maar ook analyse en duiding van ontwikkelingen. De SGLA ontwikkelt een blog op haar website over actuele ontwikkelingen. Bij het verspreiden van informatie wordt nauw samengewerkt met de samenstellers van Bewonersweb en Bewoners033, zonder daarbij de eigen identiteit van de SGLA te verwaarlozen.
 8. Twee keer per jaar wordt door het SGLA-bestuur een algemene ledenvergadering (alv) uitgeschreven. De eerste hiervan is vooral van huishoudelijke aard, tijdens de tweede alv wordt vooral aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen waarvoor zo nodig gastsprekers worden uitgenodigd.
 9. Het SGLA-bestuur organiseert opiniërend onderzoek onder zijn leden om daarmee de meningsvorming binnen de SGLA te stimuleren.
 10. De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Het SGLA-bestuur houdt de temperatuur van de stad in de gaten en zal naar behoefte medicatie en naar vermogen verzorgen. Al deze punten kunnen slechts worden ontwikkeld door de gezamenlijke inzet van het bestuur en de leden. In het verleden steunde het werk van de vereniging op de inbreng en activiteiten van onderwerp-gerichte werkgroepen. Het bestuur is van mening dat dit ook voor de toekomst een effectieve werkwijze is.

Tot slot: de SGLA is ooit opgericht om samen te werken aan een leefbare stad. De grondgedachte daarbij was: Samen Sta Je Sterker! Dit uitgangspunt heeft niets aan geldigheid verloren. De ontwikkeling van de participatie in de stad heeft er toe geleid dat de SGLA zich steeds meer manifesteert als een actief bewonersnetwerk. Maar ook in deze vernieuwde situatie blijft voor de SGLA de ondersteuning bij participatietrajecten een belangrijk uitgangspunt.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016      
           
Banksaldo per 1 januari 2016     € 2.207,07
           
INKOMSTEN jaar 2016      
Leden en donateurs     €       360,00  
Bijdrage procedure Westtangent € 1.200,00  
          € 1.560,00
          € 3.767,07
UITGAVEN jaar 2016        
Procedure Westtangent   € 1.949,50  
Bankkosten     €         69,53  
Website SGLA     €       158,99  
          € 2.178,02
Banksaldo per 31 dec 2016     € 1.589,05
           
SGLA heeft per 31 december 2016:    
Geen vorderingen, schulden of bezittingen  
           
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015    
         
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18
         
INKOMSTEN      
Leden en donaties     590,00
        2372,18
         
UITGAVEN        
Bankkosten   65,11  
Acties     100,00  
        165,11
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07
         
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014      
           
BANKSALDO per 1 januari 2014   1490,250  
           
Inkomsten        
Leden en donaties     415,000  
        1905,250  
Uitgaven          
bestuurskosten (website) 87,12    
bankkosten   35,95    
        123,07  
BANKSALDO per 31 december 2014 1782,18  
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013    
         
Banksaldo per 1 jan uari 2013   €       769,37
INKOMSTEN 2013      
Leden en donateurs     €       803,43
        € 1.572,80
UITGAVEN 2013      
Bankkosten en representatie   €         82,55
Banksaldo per 31 december 2013 € 1.490,25
         

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

                                                                                                                                                     E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet: ¨http://www.sgla.nl

              

           

Verslag speerpunten juni 2015 – december 2016

1. Bestuur.

Het laatste speerpuntenverslag was tot mei 2015, vandaar dat we nu rapporteren over anderhalf jaar.

Ook de afgelopen periode was het bijzonder druk. Het bestuur heeft bijna maandelijks vergaderd en onderwerpen besproken. Er wordt deelgenomen aan participatieprocessen en werkgroepen. We voeren overleg met politieke partijen, bewonersorganisaties en ambtenaren. We geven advies, spreken in en maken zienswijzen en inspreeknotities. Wij constateren regelmatig dat het eigenlijk te veel is voor ons bestuur. Opnieuw doen wij dringend beroep tot ondersteuning. Aanvulling in het bestuur zou zeer op prijs worden gesteld! In ons verslag leggen wij verantwoording af over de belangrijkste onderwerpen.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Keerkring 5. De SGLA heeft de bewoners ondersteund en was vertegenwoordigd in de Participatiegroep. Wij hebben ons verbaasd over het feit dat de meerderheid van de politiek geen rekening wilde houden met de bezwaren uit de buurt. In dit geval ging het over een plan dat door iedereen gewenst was, maar lagen de bezwaren vooral op de hoeveelheid woningen c.q. bouwvolume (200 woningen) en de hoogte (13 verdiepingen, circa 40 meter). De politiek had ons inziens hier makkelijk tot een compromis kunnen komen, maar de politieke wil bij vooral de coalitie ontbrak. Er zijn bewoners n.a.v. het genomen besluit naar de Raad van State gestapt. Het bestuur heeft besloten dit niet te doen, omdat de Raad van State forse beleidsvrijheid toekent aan de gemeente op het gebied van Ruimtelijke Ordening. En wij denken dat een beroep moet worden onderbouwd met aanvullende onderzoeken en goede motivering. Wij vonden dit in deze zaak te lastig om hiervoor naar de Raad van State te gaan.
 • Groengordel Soesterkwartier. Samen met een aantal bewoners en het WBT-Soesterkwartier hebben wij bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een pand aan de Dollardstraat in de bestemming wonen en/of kinderdagverblijf, omdat het strijdig is met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Soesterkwartier. Dit bestemmingsplan is in nauw overleg met de wijk tot stand gekomen en wij zijn verbaasd dat een afwijking van deze aard niet in overleg met wijk c.q. buurt wordt voorgesteld. De afwijking kan grote gevolgen hebben voor de Groengordel. Het bezwaar is niet gehonoreerd.
 • De Nieuwe Stad. Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben in het algemeen aangegeven niet tegen de organische ontwikkeling te zijn, maar wij vinden het masterplan te veel naar binnen gericht en te weinig uitstraling hebben naar de Eemhaven. De ontwikkeling van Kamer 3 heeft tot commotie geleid, omdat de Klankbordgroep zich tegen het hoogte accent (wederom plm. 30 meter!) heeft uitgesproken, maar dit is genegeerd door de zgn. Stuurgroep (o.a. de architect en ambtenaren). De SGLA heeft hierover ingesproken en daarbij 4 punten aangedragen: 1. Advies van de Klankbordgroep kan niet zomaar genegeerd worden; 2. Kwaliteit van het totale Eemgebied c.q. Eemhaven verhoudt zich niet tot het plan; 3. Woningaanbod is niet gericht op de huidige vraag; 4. Hoogteaccent is strijdig met de wens te bouwen tot maximaal 15 meter. De discussie in de Raad heeft geleid tot het opnieuw bespreken van het masterplan en een aangenomen motie: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4737950/4/2016-187M_VVD_CDA_Hoogtecompromis_Eemoever

Wij werken hier samen met o.a. de Stichting Vrienden van de Eem.

 • We zijn door de gemeente gevraagd commentaar te leveren op de startnotitie pilot omgevingsplan Amersfoort zuid en Kattenbroek. Wij hebben dit zeer uitvoerig gedaan. Zie

https://amersfoort.notubiz.nl/document/4000785/2/_E-mail_SGLA_betreft_notitie_bij_pilot_omgevingsplan De antwoorden zijn ontvangen en we wachten af hoe e.e.a. verder in de uitwerking wordt meegenomen.

 • Vathorst Noord. Een groot succes! De zone over de Laak wordt groen en deels recreatief ingericht met een plan dat uit de participatie is gekomen en breed wordt gedragen. De overgrote meerderheid van de Raad steunde het plan.
 • Masterplan Wagenwerkplaats. Een voorbeeld van samenwerking van bewoners, particuliere eigenaren en gemeente. De SGLA heeft op (gepaste) afstand het proces gevolgd. Bij de eindpresentatie waren wij onder de indruk van de plannen. Slechts op enkele punten hebben wij een reactie gegeven: Wij maken ons zorgen over de ontsluiting via de rotonde De Nieuwe Poort (bij het Eemplein) omdat deze al druk genoeg is en erg onoverzichtelijk. Dit moet worden opgelost. Het aantal woningen (650) is voor het plan ruim voldoende, maar wel beduidend minder dan eerder werd genoemd (1000-2000). Er worden kantoren opgenomen, hoe verhoudt zich dat tot de beslissing van de Provincie? En ook hier worden weer hoogteaccenten opgenomen die strijdig zijn met de structuurvisie.

Inmiddels is echter gebleken dat de NS een deel van het te ontwikkelen plan zelf wil behouden en dat er dus een nieuw plan moet worden opgesteld.

3. Verkeer

 • Westelijke Ontsluiting. Het dossier Westelijke Ontsluiting is een echt hoofdpijndossier. De SGLA heeft samen met diverse bewonersorganisaties bijna 6 jaar geparticipeerd om tot een gedragen oplossing te komen. Er is een alternatieve oplossing aangedragen, maar de gemeente heeft steeds geweigerd om deze goed te onderzoeken. De coalitie heeft in het coalitieakkoord gekozen voor één oplossing en er is geen ruimte gebleken voor inbreng vanuit de participatie. Wij hebben samen met een aantal andere organisaties de Nationale Ombudsman gevraagd zich uit te spreken over het gevoerde participatieproces. De Nationale Ombudsman heeft op 13 september 2016 uitspraak gedaan en heeft naar aanleiding van de klachten over de gemeente Amersfoort bij zijn onderzoek vastgesteld dat: "dit proces precies de spanning tussen participatie en representatie is". Hij vervolgt verder: “Hoe je het ook wendt of keert, het is de raad van de gemeente Amersfoort, het bevoegd gezag, die uiteindelijk de knoop diende door te hakken. En dat ook heeft gedaan.” De Nationale Ombudsman is daarom van mening dat de Gemeente niet onbehoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.

In ons persbericht hebben wij hierover o.a. gezegd: Het is duidelijk dat ook in Amersfoort een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over wat er wordt gedaan met de inbreng van participanten. Wil de kloof tussen de burger en de politiek niet verder worden vergroot, dan zal het verwachtingsmanagement over participatie moeten worden verbeterd. Dit is ook conform de aanbeveling van de Nationale Ombudsman.

De Gemeenteraad heeft toch besloten tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Na ampel beraad zowel in het bestuur als met een groot aantal betrokkenen, is besloten naar de Raad van State te gaan. Het beroep is gezamenlijk aangetekend door 3 belangenorganisaties en 23 individuele bewoners. Ook de VBBBB is naar de Raad van State gegaan. Het beroep gaat o.a. over de Nut en Noodzaak; Onjuiste Input van het verkeersmodel; Er is geen rekening gehouden met alternatieven; Strijdigheid met de Provinciale Verordening met betrekking tot onderzoeken over Ecologie en toetsing aan de EHS (Ecologische Hoofdstructuur); Er is geen rekening gehouden met de leefomgeving van de das; Onvoldoende compensatie en borging van de te nemen maatregelen; Onzorgvuldige toetsing aan de cultuurhistorische waarden; Onvoldoende onderzoek geluid en parkeren. Door het gezamenlijk optreden kunnen we een advocaat inhuren en aanvullende onderzoeken doen.

4. Bestuurlijke vernieuwing, Groenvisie

 • Een uitwerking van het Nieuwe Samenwerken, zo kun je het gezamenlijk opstellen van de Groenvisie zeker noemen. Raadsleden, bewoners, belangenorganisaties (waaronder de SGLA) en ambtenaren hebben samen de Groenvisie opgesteld. Vanuit de SGLA nam Mariëtte den Hartog deel aan dit proces. Het was een zwaar proces dat veel tijd heeft gekost, maar het resultaat mag er wezen. De Groenvisie is door de gemeenteraad op 11 oktober 2016 aangenomen. Er is een delegatie van het ambtenarenapparaat van Hoorn op bezoek geweest om de projectgroep van de Groenvisie te interviewen over het proces.
 • De SGLA neemt deel aan een werkgroep Experimenteren met werkvormen van de Raad. De opdracht van deze werkgroep is: Meer ruimte te creëren voor burgers in het besluitvormingsproces; de samenwerking tussen stad, raad en stadhuis te verbeteren; het besluitvormingsproces te versterken door verbeterde inhoudelijke behandeling. Er zijn inmiddels een aantal pilots geweest. Een pilot die nog uitgewerkt wordt, is bijvoorbeeld werken met een vorm van een gelote burgerraad.

5. Financieel overzicht 2015, 2016

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015      
           
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18  
           
INKOMSTEN        
Leden en donaties     590,00  
        2372,18  
           
UITGAVEN          
Bankkosten   65,11    
Acties     100,00    
        165,11  
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07  
           

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016

     
           

Banksaldo per 1 januari 2016

   

€ 2.207,07

           

INKOMSTEN jaar 2016

     

Leden en donateurs

   

€ 360,00

 

Bijdrage procedure Westtangent

€ 1.200,00

 
         

€ 1.560,00

         

€ 3.767,07

UITGAVEN jaar 2016

       

Procedure Westtangent

 

€ 1.949,50

 

Bankkosten

   

€ 69,53

 

Website SGLA

   

€ 158,99

 
         

€ 2.178,02

Banksaldo per 31 dec 2016

   

€ 1.589,05

           

SGLA heeft per 31 december 2016:

   

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

 
           

 

6. Overige onderwerpen.

 • De War. De SGLA heeft niet als organisatie ingesproken, maar de voorzitter heeft de War wel van advies voorzien. We zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Kop van Isselt met behoud van de huidige functie van de War. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de meerderheid (coalitie) van de Raad heeft ingestemd met de huidige plannen.
 • Werkgroep Sociale Woningbouw. Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering is een kleine werkgroep door het bestuur in het leven geroepen met als doel de SGLA te adviseren over achterliggende beweegredenen voor het investeren in een forse bouwopgave voor sociale woningbouw. We zullen hierover rapporteren naar de Ledenvergadering.
 • Visie Stadshart. De SGLA heeft meegedaan aan een enkele werksessie over het Stadshart en daarnaast hierover een aantal keren ingesproken. Bij het presenteren van de Visie Stadshart hebben wij niet ingesproken, maar de raadsleden vooraf een notitie gestuurd. De raadsleden hebben hier positief op gereageerd, uiteindelijk hebben zij de wethouder gevraagd de visie terug te nemen en nader (beter) uit te werken.

Zie https://amersfoort.notubiz.nl/document/4635251/2/Bijlage_e-mail_van_SGLA_22-11-2016_over_notitie_SGLA_t_b_v__behandeling_Visie_Stadshart

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

 


¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer: NL81 RABO 0123 1173 99.n.v. SGLA, Hooglanderveen.

 

Verslag speerpunten september 2013 - mei 2015

              

            Verslag speerpunten september 2013 - mei 2015

 

1. Bestuur.

Het bestuur heeft in deze periode veel tijd gestoken in de participatie rond de Westelijke Ontsluiting, Inrichting Groene Elisabethlocatie, Het Nieuwe Samenwerken en nieuwe vormen van participatie, en het opstellen van een Groenvisie. Ook de bezuinigingen en het financiële toezicht van de Provincie op de gemeente hebben onze aandacht.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Keerkring 5. Er is een ontwikkelaar die op deze locatie een grootschalige ontwikkeling wil. De buurt wil ook graag dat op deze locatie een verbetering plaatsvindt, maar wel met mate. De plannen zijn inmiddels deels aangepast, maar de buurt is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraad is omgegaan met de suggesties vanuit de Participatiegroep. We blijven hierbij betrokken.
 • De Lichtenberglocatie. De SGLA heeft in het kader van het vooroverleg in samenspraak met betrokken bewoners een reactie ingediend. De procedures rond de partiële herziening van het bestemmingsplan zijn verwarrend en inhoudelijk zijn er bezwaren tegen de aanpassing.
 • De nieuwe gemeenteraad heeft een deel van haar bevoegdheden in het kader van de WABO besluitvorming overgedragen aan het College. Wij hebben hen op de risico’s hiervan gewezen.
 • Wij hebben een brandbrief verstuurd over dreigende bezuinigingen op wijkcentra en dorpsverenigingen.
 • Wij hebben een reactie verstuurd aan de gemeenteraad over de vestiging van een supermarkt aan de Ierse Pond (Vathorst).
 • Wij hebben de gemeente opgeroepen om een totaal visie voor Vathorst Noord te ontwikkelen. Hieraan lijkt nu te worden voldaan, maar waakzaamheid is hierbij wel geboden.
 • En uiteraard is er regelmatig ingesproken over de Westelijke Ontsluitingen en hebben wij hierover een reactie ingediend in het kader van het vooroverleg over het ontwerp conceptbestemmingsplan.

3. Verkeer.

Het Verkeer- en Vervoersplan is vastgesteld en de participatie daarover is geëvalueerd. De lessen daaruit zijn meegenomen bij de afronding van het Nieuwe Samenwerken. (zie punt 4)

De Westelijke Ontsluiting blijft de gemoederen bezig houden. Samen met betrokken bewonersgroepen proberen wij ons in te zetten voor aanpassingen op dit traject volgens de bewonersvariant. Dat betekent kleine ingrepen zonder nieuwe wegvlakken en het voorkomen van grote ecologische schade. Het proces van participatie vinden wij dermate slecht, dat wij samen met een aantal betrokken bewonersorganisaties een klacht bij de nationale ombudsman hebben ingediend. Ook is second opinion gehouden door verkeerskundigen. Hun conclusie: de Westelijke ontsluiting is niet nodig en niet wenselijk!

4. Het Nieuwe Samenwerken

In maart 2014 is Het Nieuwe Samenwerken in een sluimertoestand gezet en is het project overgedragen aan de stad. Hiervan is een overdrachtsdossier gemaakt: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/wp-content/uploads/visie-HNS-voor-overdrachtdossier-05-03-2014-def-3.pdf De resultaten zijn vermeld op de website: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/

De verschillende werkgroepen hebben ook verslagen gemaakt:

https://prezi.com/kb5mymkg7vx3/initiatieven-uit-de-stad/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Werkgroep Werkwijze Raad: https://prezi.com/759tr8zikpl1/copy-of-het-nieuwe-samenwerken-geeft-het-stokje-door/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 • Ook de overige verslagen en informatie is op de website te vinden.

De nieuwe gemeenteraad is voortvarend begonnen en met een wethouder voor Bestuurlijke Ontwikkeling leek het de goede kant op te gaan. Helaas zijn wij de afgelopen tijd teleurgesteld in de werkwijze tijdens de participatie op de bezuinigingen. De gemeente liet allerlei onuitgewerkte voorstellen op de website zetten en haalde zich daarmee de boosheid vanuit de stad op de hals. Samen met BewonersWeb organiseerde de SGLA een bijeenkomst hierover dat leidde tot het aanbieden van een Manifest aan de gemeenteraad. hier de video van de aanbieding: http://bewoners033.nl/oproep-aan-het-gemeentebestuur/ Het uiteindelijk aangeboden exemplaar, inclusief de ondertekenaars vindt u hier:

https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1189640/type=pdf/_Manifest_-_Oproep_aan_het_gemeentebestuur.pdf

 

Er zijn wel allerlei overleggen gaande tussen gemeente en bewoners in het kader van bestuurlijke vernieuwing waaraan ook bestuursleden deelnemen. We constateren dat er nog een lange weg is te gaan!

5. Financieel overzicht

 

Sinds kort zijn wij vanwege nieuwe ANBI richtlijnen verplicht om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

Beknopt financieel overzicht SGLA over het jaar 2014

BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT SGLA jaar 2014  
           
BANKSALDO per 1 januari 2014   1490,25  
           
Inkomsten        
Leden en donaties     415,00  
        1905,250  
Uitgaven          
bestuurskosten (website) 87,12    
bankkosten   35,95    
        123,07  
BANKSALDO per 31 december 2014 1782,18  
           

 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

6. Overige onderwerpen.

In juni 2014 is Raphaël Smit de gelederen in het bestuur komen versterken, en we kunnen nog regelmatig terugvallen op de kennis van Ria Pasman omdat zij als adviseur verbonden blijft aan het bestuur. Mariëtte den Hartog heeft veel tijd gestoken in het mede opstellen van de Groenvisie. Een mooi project van samenwerking tussen Gemeenteraad, Bewoners en ambtenaren. Voor de zomer hoopt men klaar te zijn.

Het droevig overlijden van Julie-Anne Borm heeft ons diep geraakt. Zij was onze contactpersoon vanuit de Bomenstichting. Zij heeft ons in meerdere gevallen waardevolle informatie kunnen verschaffen over gewenst beleid op het gebied van de natuur en bomen in het bijzonder. Ze was onder andere betrokken bij de discussie over het afschaffen van de kapvergunning en had daar een zeer uitgesproken mening over. Ook bij het opstellen van de Groenvisie heeft zij haar inbreng nog gegeven. Wij zullen haar expertise en aandachtige betrokkenheid missen. Zij was niet alleen deskundig maar ook een buitengewoon vriendelijk persoon.

 

NB: voor meer informatie over de meeste van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl   

BELEIDSPLAN 2013

         Verslag speerpunten september 2012 - september 2013

1. Bestuur. 

Het bestuur heeft in deze periode veel tijd gestoken in de participatie rond de Westelijke Ontsluiting, Verkeer- en Vervoersplan, Structuurvisie, het nieuwe bomenbeleid en Knooppunt Hoevelaken.

In maart 2013 is het project Samenwerking Elisabeth Groen gestart. Bewoners en Gemeente maken op basis van gelijkwaardigheid een Inrichting- en Beheerplan om deze locatie groen in te richten. Eind van dit jaar moet dit plan klaar zijn, samen met het bestemmingsplan. Hard werken, maar wel een project waarin positieve energie wordt opgedaan. Zie voor meer informatie www.buurbook.nl

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

  • Bestemmingsplan Utrechtseweg en Berg. O.a. een aantal onjuistheden (bv. m.b.t. ALTA) op de Verbeelding en in de Regels zijn door ons aangekaart en door de gemeente gecorrigeerd.

  • Verkeer- en Vervoerplan. Het participatieproject vonden wij geen succes. Veel deelnemers haakten af en aan het slot gingen zelfs de ambtenaren mee participeren. In onze reactie hebben wij dit aan de orde gesteld. Verder vonden wij het plan te abstract en te weinig concreet. Hierdoor is het onduidelijk op welke wijze genoemde maatregelen concreet worden uitgewerkt, hetgeen tot verrassingen kan leiden bij de uitwerking. N.a.v. onze opmerkingen is naderhand wel een extra hoofdstuk toegevoegd, waarin wat meer is uitgewerkt. Ook een aantal aanbevelingen is overgenomen. Een evaluatie van dit proces wordt voorzien in het kader van Het Nieuwe Samenwerken.

  • M.b.t. enkele andere conserverende bestemmingsplannen hebben wij het reageren overgelaten aan betrokken leden en/of samenwerkingspartners.

  • Co - financiering Knooppunt Hoevelaken: de Gemeente wil 10 miljoen beschikbaar stellen om extra wensen te kunnen realiseren. Wij hebben de gemeenteraad gevraagd in te zetten op extra maatregelen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit, ecologische verbindingszones en het openhouden van de afslag Hoevelaken.

  • Structuurvisie Amersfoort. 2030. Wij hebben samen met de NMU vorig jaar 7 speerpunten aangeleverd. Deze zijn grotendeels overgenomen. Wij constateren dat deze visie realistischer is dan voorgaande plannen. Wel maken wij ons zorgen over de zogenaamde uitnodigingsplanologie en overheidsparticipatie.

 • Kapvergunningenbeleid. De gemeenteraad heeft besloten om de kapvergunning af te schaffen. Wij hebben samen met andere organisaties ons hiertegen verzet en in ieder geval gevraagd om i.v.m. het afschaffen van de vergunning dan zeer duidelijke vervangende criteria op te stellen. De Raad heeft verschillende amendementen aangenomen en een klankbordgroep Bomenbeleid ingesteld. Namens de SGLA zit Mariëtte den Hartog bij deze groep.

3. Verkeer.

De Westelijke Ontsluiting heeft deze periode voor veel commotie gezorgd. Het college is erover gevallen en nadat er een nieuw collegeakkoord was gesloten, werd de participatie weer opgestart. Dit bleek in de praktijk echter fors tegen te vallen. De participatiegroep werd geacht zelf alles te regelen en kreeg met moeite informatie. Uiteindelijk is in mei wel een advies ingediend door een groot deel van de participatiegroep, waar de SGLA achter staat. Een verdiepte aanleg over het defensieterrein met handhaving van de bestaande groenstrook aan de Aletta Jacobslaan is daarbij wel voorwaarde. De Raad heeft in juni het principebesluit voor verdere uitwerking genomen. De SGLA heeft nog ingesproken en de principiële vraag aan de raadsleden voorgelegd of zij het verantwoord vinden om minimaal 75 miljoen euro uit te geven voor een oplossing van een probleem dat niet of nauwelijks bestaat, terwijl er goedkopere oplossingen voor handen zijn. Helaas hebben slechts enkele fracties deze vraag durven te beantwoorden. Wij constateren dat dit project vooral een politiek project is. De afloop is nog ongewis.

4. Het Nieuwe Samenwerken

Het Nieuwe Samenwerken is goed doorgedrongen in de burelen van het Amersfoortse stadhuis. N.a.v. de conferentie van september 2012 is een verslag aangeboden aan zowel het College als de Raad. Er is een stuurgroep opgericht (De Hoed) met daarin 2 Raadsleden, de Burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris, de griffier, het hoofd communicatie en de 5 ambassadeurs van Het Nieuwe Samenwerken. Deze Hoed bewaakt de voortgang van de verbeterslag die gemaakt wordt. Er zijn ook drie werkgroepen opgericht die zich bezig houden met de verbeterslag voor Participatie, Werkwijze Raad en Burgerinitiatieven. De pilot Samenwerking Elisabeth Groen is de eerste in het kader van Het Nieuwe Samenwerken een project op basis van gelijkwaardigheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.hetnieuwesamenwerken.net.

5. Financieel overzicht

Sinds kort zijn wij vanwege nieuwe ANBI richtlijnen verplicht om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT SGLA JAAR 2013

Banksaldo per 1 januari 2013                 769,37
INKOMSTEN;
leden en donateurs                                803,43
                                                          1572,80
UITGAVEN;
bankkosten en representatie                     82,55
 Banksaldo per 31 december 2013       € 1490,25

Balans 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

6. Overige onderwerpen.

Met het komende vertrek van Ria Pasman laat het bestuur een grote veer.Zij heeft er dus 16 jaar opzitten en stelt zich niet meer herkiesbaar. Wij betreuren dat besluit ten zeerste, maar begrijpen het wel. Wij hebben grote waardering voor haar inzet en nemen op de ledenvergadering afscheid van haar. Het bestuur heeft regelmatig met mogelijke kandidaat bestuursleden gesproken. Helaas heeft dat tot op heden niet geleid tot een actieve aanmelding, Wij doen meer dan een dringend beroep op onze leden om kandidaten voor te dragen.

NB: voor meer informatie over de meeste van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

Het bestuur


Daan Valkenburg Voorzitter Algemene leiding  
Frank Kwanten Lid Communicatie  
Chris Mooiweer Penningmeester Financiën  
Elain van Ommen-Kloeke Lid  Ecologie  
Mariëtte den Hartog Lid Algemene zaken, milieu en groen  

De SGLA Organisatie

ALV en dagelijks bestuur

De aangesloten organisaties en de individuele leden vormen samen de ALV. De Algemene Ledenvergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap. Uit dit orgaan wordt er een dagelijks bestuur gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van de SGLA. De verantwoordelijkheden binnen het bestuur worden in het schema hierboven weergegeven. Bestuursleden zijn om de 4 jaar statutair aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit één of meer bestuursleden en enkele leden die gezamenlijk aan een bepaald project werken. Er zijn momenteel werkgroepen actief op o.m. de gebieden: GroenBlauwe Structuur, inspraak en dualisme, verkeer en streekplan. Daarnaast vinden regelmatig ad hoc overleggen plaats over tal van onderwerpen.

Ook werkt de SGLA waar mogelijk samen met andere belangengroeperingen in de stad, zijnde geen SGLA-leden zoals de Bewonersvereniging Vathorst, GUS (Geen Uitbreiding Stort), de VBBBB (Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen), VVN en de Fietsersbond. Regionaal werken we samen met o.m. de Natuur- en milieufederatie Utrecht NMU en de St. Natuur- en milieuzorg NW-Veluwe.

 

 
Correspondentie adres:
SGLA, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Vereniging SGLA, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, is opgericht 23 september 1995
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: V507906
De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146
Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB Bankrekeningnummer 12.31.17.399, t.n.v. SGLA, Hooglanderveen
NB: De SGLA is een totale vrijwilligersorganisatie, waarbij ook bestuursleden geen beloning ontvangen.