Reactie concept ontwikkelingsplan Liendert - Rustenburg en/ het concept ontwikkelingsplan Randenbroek - Schuilenburg 24 september 2007

 • Belangrijk is dat de rollen duidelijk zijn en ook tijdens het proces duidelijk blijven. Onze ervaringen tijdens de participatie bij de Hogewegzone zijn positief. Waardevol is de mogelijkheid om eigen contra expertise in te mogen huren. We pleiten er voor om dit als standaard te faciliteren met als norm de wijze waarop dit bij de Hogewegzone is gebeurd: onafhankelijke financiële ondersteuning van deskundigheid met aansturing door participatiegroep zelf.

 • Wel vinden wij dat een duidelijke terugkoppeling ontbreekt n.a.v. gehouden bijeenkomsten in de wijken. Wat werd gevraagd en wat is nu daarvan overgenomen?

 • 2. Inhoud

  Wonen

  • Er wordt nog steeds veel gesproken over de verandering van de samenstelling van de woonvoorraad in de wijken, alsof dat dé oplossing is van de problematiek. De problematiek zit óók in de eenzijdige samenstelling van de bevolking met de nodige sociale problemen, en deze problematiek wordt niet opgelost als de bevolkingsamenstelling hetzelfde blijft. Menging van wijken in de samenstelling van de bevolkingsgroepen in combinatie met een ander soort woningen zou het uitgangspunt moeten zijn. De nadruk op sociale problematiek en het oplossen daarvan moet een hoge prioriteit krijgen. Het labellen van woningen of delen van complexen kan helpen om gerichter toe te wijzen, daar waar mogelijk en wenselijk, zou dit middel meer ingezet kunnen worden. Dit punt ontbreekt in de plannen, terwijl het wel een middel kan zijn voor meer menging van wijken.

  • Wat zijn nu de criteria voor het slopen van woningen? De kwaliteit van de woningen, problematiek van sociale aard of de aanwezige aantrekkelijke ruimte voor nieuwbouw? We hebben in bepaalde gevallen sterk de indruk, dat vooral het laatste aspect van doorslaggevende aard is. Soms misschien begrijpelijk maar wees daar dan ook eerlijk in. We verzoeken u dan ook open en eerlijk inzicht te geven in de criteria voor sloop. In de nota staat dat er wordt gestreefd naar 70% instemming bij sloop. Volgens ons dit altijd een harde eis altijd geweest.

  • Welke locaties buiten de ontwikkelingsgebieden worden beoogd voor de 100 extra woningen? Zijn daarmee nu de getallen (1600 nieuwbouw en 850 sloop) hard binnen de ontwikkelingsgebieden en is de verdichting daarmee nu afgekaderd? Wat is dan de waarde van de zgn. bandbreedte van 1200-1900 woningen? Als er 1900 woningen kunnen worden gebouwd, vervallen dan de extra 100 woningen buiten deze gebieden? Idem als er extra locaties binnen de ontwikkelingsgebieden vrijkomen? We vragen u hierover meer duidelijkheid te verschaffen.

  Sociaal

  • T.o.v. eerdere plannen: wij zijn blij met toevoeging van het sociale programma. Er zal veel moeten gebeuren m.b.t. de problemen die zich “achter de voordeur” afspelen, zoals armoede, werkloosheid, verloedering, criminaliteit. Een zaak die hier sterk aan verwant is betreft ook dat het vroegtijdig de school verlaten sterk moet verminderen en dat er ook betere voorzieningen voor jongeren per wijk moeten komen. Initiatieven die nu al bovenkomen drijven, moeten zo mogelijk direct omarmd worden en bezien worden op wenselijkheid en hun haalbaarheid om op zo kort mogelijk termijn concreet en zichtbaar te maken dat er in de praktijk echt wat gebeurt i.p.v. te blijven discussiëren.

  • We pleiten voor meer concrete doelstellingen: Bijvoorbeeld: Voor hoeveel van de huidige wijkbewoners is hun leefsituatie c.q. omgeving verbeterd nadat de operatie Amersfoort vernieuwt is voltooid. Daarmee wordt het ook duidelijk dat het gaat om investeren in de verbetering van de leefsituatie van mensen, zoals u zelf ook aangeeft dat het uitgangspunt is dat de mens centraal staat. Dit moet dan ook uit de doelstellingen blijken. We vinden de AV-teams gericht op buurt- complexniveau een goed punt.

  • Gerichte actie zal direct merkbaar kunnen en moeten zijn. Idem voor een buurtconciërge en extra handhavingcapaciteit. De handhavingcapaciteit zou ook ingezet moeten worden op het voorkomen van zwerfvuil. Ook hier geldt dan wel dat concrete doelstellingen opgesteld moeten worden, zodat ook de resultaten meetbaar zijn. We pleiten voor het formuleren van een heldere beginsituatie met cijfers (SMART) om te kunnen zien of .er daadwerkelijke verbetering heeft plaats gehad na een af te spreken periode.

  Financieel

  • Ten aanzien van de beoogde ambities hebben wij de nodige zorgen omdat de gemeentelijke investeringen voor Liendert/Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg slechts voor 75% uit de beschikbare middelen zijn gedekt. Voor het slagen van deze grootschalige aanpak is het wel belangrijk dat juist op een sociaal en veiligheidsprogramma niet mag worden gekort. Het zou fataal zijn als tijdens het project blijkt dat bezuinigd moet worden op deze aspecten. We hebben vanaf het begin gezegd dat het geen bouwnota moet zijn, maar juist de sociale problematiek de basis moet zijn voor het oplossen van problemen. Er bestaan nu alleen nog vage afspraken over onderwijs, werken en leefbaarheid in de Financiële Afspraken op hoofdlijnen. We pleiten ook hier voor meer concreetheid.

  Groen

  • Is nu afstand genomen van uitgangspunten in vorige nota binnenstedelijke vernieuwing? Belevingswaarde groen kan ook de groene zone zijn tussen twee flats (ontmoetingsplaats, trapveldje), Er wordt toch nog wat denigrerend over gedaan (zie blz. 11 onderaan plan Schuilenburg- Randenbroek). Een groot pluspunt betreft een nieuw gemeentelijk beleid en wel de zgn. “groene saldoregeling” waarbij het versterken van de groene kwaliteit voor elke wijk het uitgangspunt wordt en de uitwerking van de groenbalans zal plaatsvinden bij de planvorming van afzonderlijke locaties. Wij verwachten dat het groene karakter van de wijken optimaal benut en uitgebreid zal gaan worden. We pleiten er voor dat een dergelijke groenbalans ook aan de Raad wordt voorgelegd met een mogelijkheid van reageren voor burgers.

  • Ook willen wij aandacht vragen voor voldoende groen ook tussen de woningen en flats. We willen graag wijzen op het advies aan de Minister van de Raad voor Landelijk Gebied, waarbij de norm van 75 vierkante meter groen per woning als kader wordt meegegeven. De ANWB geeft zelfs als norm 300 vierkante meter groen per woning aan.

  • Ook vragen wij aandacht voor meer ecologische verbindingroutes, bijvoorbeeld langs het Valleikanaal maar ook bij andere groene gebieden in de wijken.

  Verkeer, Geluid en Luchtkwaliteit

  • Deze aspecten zijn nog onvoldoende uitgewerkt en kunnen de voortgang van de plannen ernstig beperken. Met name de problematiek van de A28 zal moeten zijn opgelost, voordat de plannen een kans van slagen hebben o.a. Hogewegzone, Zwarteweg). Hoeveel en door wie wordt druk uitgeoefend bij het Rijk en Provincie, hoe concreet zijn plannen voor doorstroming op de A28 en de A1? Maak gebruik van alle voorhanden zijnde onderzoeken zoals die van www.ipluchtkwaliteit.nl.

  Wijkbeheer/Wijkplatforms

  • Jammer dat nu het wiel deels opnieuw moet worden uitgevonden. Het wijkbeheer is uitgekleed en moet nieuw leven worden ingeblazen. Dit moet niet alleen een klachtencentrum worden, maar juist een ontmoetingsplek, waarbij opbouwwerk moet worden ingezet, niet alleen door professionals maar ook door zoveel mogelijk verschillende mensen, van verschillende invalshoeken.

  Indicatoren en monitoring.

  • Doelstelling lijkt te zijn om op het huidige Amersfoorts gemiddelde te komen. Zou daar niet een schepje bovenop moeten? Overigens, sommige cijfers ontbreken nog (zie blz. 34) en sommige cijfers (blz. 37 L/S) zijn van de andere wijken. Daarnaast wordt met wijkgemiddelden gewerkt, niet met een aantal mensen. Dus als bijvoorbeeld mensen met een uitkering verhuizen buiten de wijk, neemt het wijkgemiddelde in deze categorie af en lijkt de doelstelling gehaald, maar is het nog niet gezegd dat het feitelijke aantal mensen (d.w.z. de huidige bewoners) met een uitkering daalt. We pleiten daarom om de indicatoren naar mensen te vertalen en daarop te monitoren.

  • Een soort sociaal volgsysteem, gericht op de huidige wijkbewoners, zodat we na het afsluiten van de vernieuwing in deze wijken kunnen zien wat de feitelijke effecten op deze mensen zijn geweest.

  Specifiek en Aanpak per buurt

  Liendert – Rustenburg

  • We vragen ons af of de aanpak van de Horsten wel voldoende is. Voor wat betreft het thema “Wonen voor iedereen wat wils” worden hiertoe bij de Horsten geen enkel voorstel gedaan (bijvoorbeeld woningtoewijzing, verkopen van appartementen, opwaarderen van appartementen, labelen, e.d.). Waar elders in de wijk grote aantallen woningen gesloopt worden om de woningdifferentiatie te vergroten, wordt er bij de Horsten op geen enkele manier hiervoor maatregelen voorgesteld. De Horsten hebben deels het imago van Liendert bepaald (terecht of onterecht), door alleen de woningen te renoveren, maar niets aan de samenstelling van de woningvoorraad, zal dit niet veranderen. Hier wordt op deze manier niets gedaan aan het vergroten van de diversiteit in samenstelling van bewoners.

  • De relatie met ontwikkeling Hogewegzone ontbreekt. Vooral wat betreft voorzieningen en speelgelegenheid is Liendert-zuid slecht toegerust. De ontwikkeling van de Hogewegzone biedt hiertoe kansen. Dit zou (als integraal onderdeel) moeten worden meegenomen in het Ontwikkelingsplan Liendert

  • Is de keus ABC-school gekoppeld aan ontwikkeling Vogelplein? Dit is ons niet duidelijk.

  • Er komt een woonservicegebied met als kern Wiekslag-Vogelplein Liendert en Molendijkflat Rustenburg. Wat betekent dit voor Huize De Liendert?

  • Het Waterwingebied is in het ontwikkelingsplan terecht benoemd als een parel in het gebied. Dit moet ook zo blijven! Voor een verdere inrichting moet het rapport Waterwin(st)gebied de basis zijn in nauwe samenwerking met de betrokken belangenverenigingen.

  Schuilenburg- Randenbroek

  • Het Onderdeel Werken is nog vaag, graag meer concretiseren met doelstellingen in aantallen (zoals bijvoorbeeld wel bij Onderwijs) Wat gebeurt er mensen die wel uit de wijk verhuizen, worden die ook nog geholpen? En hoe wordt dit gemeten? In totaal nieuwbouw maximaal 1790, hoe verhoudt zich dat met de benodigde extra woningen buiten deze ontwikkelingsgebieden?

  • In verband met de opwaardering van het Euterpeplein moet o.i. met het oog op (in ieder geval) voldoende parkeergelegenheid dienovereenkomstig gecalculeerd worden.

  • Aangezien Schuilenburg (van de 4 wijken) de meest vergrijsde wijk is moet de wijk voorzien worden van dienovereenkomstige “senior/bejaarden” voorzieningen en moet op het Operaplein in ieder geval de mogelijkheid blijven bestaan in een supermarkt de dagelijkse boodschappen te doen. Randenbroek en Schuilenburg verschillen veel van elkaar en daarom zal (wat nieuw is voor deze wijken) het opbouwen van een wijkeconomie ontzettend belangrijk zijn.

  • Gezien de achteruitgang van diverse wijken is het ook van essentieel belang dat in iedere wijk voor de in stand te houden leefbaarheid veel meer gedaan wordt aan “Handhaving”.

  • Ten aanzien van de “aanpak c.q. sloop” van de flats aan de Hoven en de reconstructie van de Hogeweg blijven wij onze bedenkingen houden en hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen op onze vraag of de Alliantie spelregels voor sloop een draagvlak van 70% vereisen. Uiteraard verwachten wij dat ook in de wijken Randenbroek en Schuilenburg de veiligheid, een niet te eenzijdige bevolkingssamenstelling en de totale parkeerproblematiek toekomstgericht zullen zijn.

  • We hopen met onze reactie u nog wat stof tot nadenken te geven en daarmee het proces  én de inhoud nog verder te verbeteren. We blijven ook graag meedenken en betrokken bij de ontwikkelingen in deze gebieden.