Reactie van de Participatiegroep Hogewegzone n.a.v. voorgenomen besluit van College om het participatieproces te wijzigen, 12 december 2007

De groep heeft besloten met een gezamenlijke verklaring te komen, maar ook ruimte te geven aan hen die individueel daaraan nog iets willen toevoegen. De verklaring start met een inhoudelijk gedeelte en sluit af met een reactie op het nu voorgestelde en gewijzigde participatieproces.

Inhoudelijk

De participatiegroep constateert dat wat betreft de 2 modellen nog geen sprake is van haalbare modellen. . Inhoudelijk is er op de volgende onderdelen nog onvoldoende duidelijkheid:

 1. Verkeerssituatie

Zoals in mei 2007 al werd geconstateerd is met betrekking tot de voorgestelde verkeersoplossingen nog wel het nodige op te merken:

 • De modellen zijn uitgewerkt met het idee dat doorstroming op de A28 mogelijk is. Het is echter nog niet aangetoond dat dit haalbaar is. Hiervoor zullen harde afspraken met Rijkswaterstaat noodzakelijk zijn. Zonder keiharde garanties kan er volgens de groep én het onafhankelijke advies van Grontmij niet gebouwd worden.
 • Afgeleide hiervan is dat de lucht- én geluidskwaliteit pas goed in beeld kan worden gebracht als duidelijk is of de verkeersproblematiek van de A28 is opgelost. Dit wordt ook bevestigd door de rapporten van de onafhankelijke adviseur Grontmij
 • De voorgestelde verkeersoplossing door de ongelijkvloerse kruising Hogeweg en Operaweg is een dure. Zijn hiervoor geen goedkopere oplossingen mogelijk (bijvoorbeeld met verkeerslichten en een groene golf). Verder levert deze ongelijkvloerse kruising zeer onwenselijke situaties op voor zowel fietsers (geen verkeerslichten) als rolstoelgebruikers (hellingbaan).  Dit is onvoldoende onderzocht.
 • Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar goede oplossingen voor de kruising met de Ringweg Randenbroek
 • Fietsverkeer is ten onrechte buiten het verkeersonderzoek gelaten

Conclusie is dat de verkeerssituatie onvoldoende is uitgewerkt (veel open vragen) en dat er nog te veel onzekerheden zijn. Hierdoor kan niet gesproken worden van haalbare plannen.

 1. Parkeersituatie
 • Er is vooraf onvoldoende inzicht gegeven in de benodigde parkeercapaciteit en ook in het nu voorliggende concept Collegebesluit is hierover onvoldoende duidelijkheid.
 • Als vooraf duidelijker was geweest hoeveel parkeerplaatsen nodig waren, hadden er ook alternatieve voorstellen kunnen worden gemaakt.
 • Als betaald parkeren voor het zwembad wordt ingevoerd, is er grote kans op ongewenst parkeren in de aangrenzende wijken. Dat gaat tot grote overlast leiden.
 • Er is onvoldoende onderzocht of en zo welke alternatieven mogelijk zijn. De groep denkt bijvoorbeeld aan ondergrondse parkeergelegenheid, parkeren in de oksel (inclusief stadsrand parkeren) van de A28 of parkeren voor vergunninghouders.
 • Als raad straks parkeernorm op een meer gewenst niveau wijzigt, is het niet erg toekomstgericht in een nieuwe situatie de oude norm te willen hanteren.
 • Geconstateerd parkeerprobleem houdt ook nog geen rekening met gevolgen voor huidige bewoners door vervallen van hun parkeerplaats bij de Hoven, iets dat verschillende malen is genoemd tijdens de participatie. Het gaat hierbij om 78 woningen waarvan de bewoners nu gebruik maken van de parkeerplaatsen en/of de garages van de Hoven en de parkeerplaats voor de flat aan de Operaweg of men parkeert in de eigen voortuin.

Conclusie is dat in het concept voorstel van het College meer verwarring wordt gezaaid dan dat er oplossingen worden geboden.

 1. Bouwen (aantallen, hoogten)
 • Er is tijdens de participatie nauwelijks gesproken over woningtypologieën. De groep is van mening dat er te weinig aan betaalbare sociale woningbouw in dit gebied terugkomt en er ook te weinig aandacht is voor jongeren en starters
 • De aantallen zoals deze nu in het conceptvoorstel worden gepresenteerd, wijken sterk af van eerder aan de groep verstrekte aantallen. Hierdoor zijn de modellen niet goed meer te vergelijken en bestaat de indruk dat naar model A is toegerekend, terwijl binnen de marges óók model B had gekund qua aantallen. De indruk bestaat dat gemeente en Alliantie model B niet willen en daarom ongunstig toerekenen naar model B.
 • Er is grote twijfel aan nut en noodzaak van de van de voorgestelde, terwijl  bovendien detaillering ontbreekt, hoogbouw. Bouwhoogten van 22 verdiepingen zijn volstrekt misplaatst op deze locatie. Temeer daar vergelijkbare hoogbouw in Nieuwland nog steeds niet volledig bewoond is. Mocht er om financiële redenen al hoogbouw nodig zijn, wordt aangedrongen op meer geleidelijke en stapsgewijze hoogbouw, zodat er niet zo’n abrupte overgang is tussen hoog- en laagbouw.

Conclusie: Op basis van de aangeleverde aantallen en cijfers in het conceptvoorstel krijgt de Gemeenteraad geen duidelijk beeld van de mogelijkheden en wordt prioriteit gegeven naar de voorgenomen keuze van het College en de Alliantie. Er is ons inziens onvoldoende sprake van objectieve voorlichting aan de Raad.

 1. Zwembad
 • De groep heeft  twijfels over het bouwen van een zwembad zo dicht bij de woonwijken. Fysieke en sociale veiligheid komen hiermee in het gedrang.
 • Alternatieve mogelijkheden mochten niet worden aangedragen, terwijl die er mogelijk wel zijn. Bijvoorbeeld een groot zwembad in Vathorst en een kleiner in deze buurt (ligt er al!) of bijvoorbeeld in De Wieken.

Conclusie: De groep zou ook graag alternatieve mogelijkheden voor het zwembad hebben willen aandragen.

 1. Opvang drugsverslaafden

·    De participatiegroep heeft grote moeite met de mogelijke komst van een opvang voor drugsverslaafden in dit gebied. De gewenste verbetering van dit gebied komt hiermee onder druk en men vreest overlast vooral in het Waterwingebied om dat hier geen overzicht is op wat daar kan gebeuren.

Conclusie: Men verzoekt om te besluiten de opvang van drugsverslaafden niet in dit gebied te laten plaatsvinden.

 1. Modelkeuze

·    De participatie groep heeft niet de opdracht gekregen voor één breed gedragen model, maar is gevraagd om argumenten en meningen te geven over verschillende stedenbouwkundige modellen, om tot verschillende haalbare modellen te komen

·    De participatiegroep heeft zich  aan de uitgangspunten van de gemeenteraad gehouden en heeft twee modellen willen voordragen voor het vervolgproces, de stadsbrede informatieronde. Hoewel er individueel wel voorkeuren zijn, vindt de groep het niet wenselijk hierover uitspraken te doen. Een dergelijk houding mag men dan ook van het College verwachten. De Raad heeft nadrukkelijk gevraagd om meer modellen, omdat men twijfels had over het volbouwen van dit gebied (zie verslag 23 mei 2006).

·    Nu toch het dichtst bebouwde model als voorkeursmodel de Raad te willen aanbieden druist in tegen de uitspraken van de gemeenteraad.

Conclusie: De participatiegroep kiest niet voor een model, maar vindt dat uiteindelijk haalbare modellen met meerdere varianten moet worden aangeboden aan de gemeenteraad. Burgers moeten zich houden aan de uitgangspunten van de participatie, dus ook het College moet zich daaraan conformeren en geen voorkeuren uitspreken maar objectief de mogelijkheden voorleggen.

Het proces

 • De participatiegroep is en blijft van mening dat het tussentijds wijzigen van de spelregels ongewenst is en de betrouwbaarheid van de gemeente niet ten goede komt.
 • Een betrouwbare overheid komt de afspraken na. Alleen dan kan er vertrouwen zijn van de burger om mee te doen aan een participatieproces.
 • De participatiegroep heeft 10 vergaderingen, plm. 5 deelvergaderingen met de eigen adviseur, 3 bijeenkomsten met wethouder Hekman n.a.v. van het concept voorstel én een eigen bijeenkomst bijgewoond, waarbij de groep steeds in groten getale aanwezig was. Dit kwam voort uit betrokkenheid bij dit gebied en bij de stad als geheel. Als dan plotseling blijkt, dat dit mogelijk allemaal voor niets is geweest, omdat tussentijds de spelregels worden veranderd, zal dit grote gevolgen hebben voor vervolgprocessen. Want waarom zouden burgers hieraan nog mee willen doen?

Conclusie: De participatiegroep verzoekt het College dringend nu geen verandering in het proces aan te brengen, maar de genoemde inhoudelijke punten nog te verbeteren en daarna het proces voort te zetten zoals was afgesproken.

Werd getekend en ondersteund door de aanwezigen op 6 december 2007:

Mevrouw E. Monquil

De heer F. Frieser

De heer W. den Hartog

De heer C. Hofland

De heer H. Jansen

De heer S. Kelbessa

De heer B. Kleijn (VVN)

De heer T. de Kruif

De heer P. de Muelenaere

Mevrouw M. den Hartog (Fietsersbond)

Mevrouw R. Hoffman (Vrienden van het Waterwingebied)

De heer B. Kilic (VHB)

De heer A. van Oorschot (VHB)

De heer P. de Langen (SGLA)

 

En daarnaast mede ondertekend door:

Mevrouw T. van ’t Riet (op verzoek)