SGLA-inbreng in de Ronde op 23 mei 2006 over de Startnotitie Hogewegzone

  1. De Hogewegzone wordt nu als een stedelijk project gezien. We vinden dat in ieder geval het een project moet zijn óók ten bate van de beide aangesloten wijken, en dat dus vanuit de wijken Liendert én Schuilenburg de aansluiting op de Hogeweg moet worden gevonden. Een “los staand stedelijk project” heeft als risico barrièrewerking tussen de beide wijken.
  2. We zijn het oneens met het idee dat de Hogewegzone een stedelijk woonmilieu met een  zo hoog mogelijke dichtheid zou moeten worden. Terwijl we aan de ene kant, in het kader van de BVA, de druk op wijken willen verminderen, zou dan juist tussen die wijken een zone komen met een heel hoge dichtheid. Dan ben je bezig om het probleem voor de toekomst al weer te organiseren. Vooral de gegeven referenties voor de dichtheid (CSG, Utrechtse baan in Den Haag) zijn voor ons schrikbeelden! De hoge dichtheden kunnen problemen in het kader met de leefbaarheid al weer in zich dragen. We zeggen niet dat hier niets gebouwd kan worden, maar wel in een normaler aantal woningen per ha.
  3. In de startnotitie die wij in eerdere instantie hadden ontvangen stond een voorgenomen sloopoptie voor de flats aan de Hoven in Schuilenburg. In de startnotitie die u heeft ontvangen is dat er uitgehaald. Daarmee is echter nog niet duidelijk wat nu de opties wel zullen zijn. We vinden sloop van flats niet onbespreekbaar, maar vinden tegelijkertijd wel dat pas tot sloop kan worden overgegaan, als aangetoond is, dat dit echt de enige oplossing is. Goedkope woningen bouw je niet zo maar terug. In de notitie staat (of stond) ook dat woningen aan de Hogeweg vooral bedoeld zouden zijn voor opvang vanuit de te slopen woningen in Schuilenburg en/of Liendert. Wij vragen ons af of dat verstandig is. O.i. zou een doelstelling moeten zijn in het kader van de BVA om de samenstelling van wijken te verbeteren, minder eenzijdig dus. Als je flats sloopt, mede vanwege de sociale samenstelling (zo is ons verteld) heeft het weinig zin, om vervolgens diezelfde mensen gezamenlijk een paar honderd meter verderop in hoge dichtheid weer bij elkaar te zetten. Kaderstelling zou wat ons betreft ook moeten inhouden om de (bevolking)samenstelling te veranderen (meer menging en minder eenzijdig).
  4. In de startnotitie wordt ook gesproken over “blikvangers” “bijzondere architectuur”een icoon voor 750 jaar Amersfoort” etc. Gezien de staaltjes die we in Amersfoort tot op heden hiervan hebben gezien, roept dit bij ons geen hoge verwachtingen op. Wij vragen ons af wat dat nou het verbeteren van de leefomgeving bijdraagt. Voor ons hoeft dit niet!
  5. We zouden als kaderstelling ook graag zien, dat eerst wordt gekeken wat gezien de geluidskwaliteit en de luchtkwaliteit mogelijk is in dit gebied. Mede gezien de nog aan te leggen verkeersoplossingen aan het begin van de Hogeweg/A28 vragen wij ons af of al die wensen wel mogelijk zijn.
  6. Als kaderstelling is in het verleden een aanvraag voor HOV in het kader van MIT-subsidies aangevraagd. Is dit nu van tafel? We kunnen deze kaderstelling niet meer terug vinden!
  7. We willen als kaderstelling ook vragen om mee te nemen een ecologische verbindingszone op te nemen. De Vrienden van het Waterwingebied hebben daarover een notitie voorgelegd, die u als het goed is heeft ontvangen.
  8. Als belangrijke kaderstelling zou volgens ons ook meegegeven moeten worden dat voor sociale problemen ook sociale oplossingen worden gezocht. Als in bepaalde flats sociale problemen zijn, dan is o.i. niet de oplossing alleen maar slopen!
  9. Tot slot, in de startnotitie wordt gesuggereerd dat er al besluiten zijn genomen over de BV Utrecht, en dat dus een basis zou zijn om in hoge dichtheid te bouwen in deze zone. Volgens ons heeft u als Raad nog geen enkel raadsbesluit genomen over stellingname in het kader van BV Utrecht. Een dergelijk uitspraak in de startnotitie heeft dus ook geen legitimatie.

We hopen u hiermee een aantal punten te hebben aangedragen, die kunnen helpen om een betere kaderstelling voor dit project aan te geven.