Reactie SGLA op presentatie Stedenbouwkundig plan Hogewegzone, t.b.v. inspreken Ronde op 13 oktober 2009

Onvolledige informatie

Er is aangegeven dat er geen aanleiding is om te verwachten dat er problemen zouden kunnen ontstaan n.a.v. de milieu aspecten (lucht en geluid). Deze conclusie is helaas onjuist. In het Grontmij rapport over milieu aspecten van 23 april 2007 is bevestigd dat “Pas na een vervolgonderzoek waarbij de invloed van de A28 is betrokken kan worden beoordeeld of de plannen voldoen aan het Besluit luchtkwaliteit”. Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd, en zal naar verwachting eerst de MER hier antwoord op geven. In de modellen die zijn gebruikt, is men uitgegaan van het feit dat het verkeer op de A-28 vanaf 2020 door zal stromen. Dit geeft dus een onvolledig beeld.

In het verkeerskundige rapport van Grontmij van 18 april 2007 staat dan ook: “De geschetste doorstroming van het autoverkeer op de Hogeweg is alleen realiseerbaar indien de A28 in staat is het verkeersaanbod te verwerken. Zodra dit niet het geval is, zal terugstuwing van verkeer op de Hogeweg stagnatie tot gevolg hebben, met alle negatieve consequenties van dien

(u vindt de rapporten als het goed is in het projectarchief Hogewegzone bijlagen bij verslag d.d. 26 april 2007)

Zolang de A28 niet is aangepast, loopt het verkeer op de Hogeweg óók vast, zoals nu dagelijks zichtbaar is. De Gemeenteraad heeft als randvoorwaarde meegegeven dat het verkeer op de Hogeweg, als belangrijke verkeersader, moet doorstromen. We zijn van mening dat het verkeer op de planning, zoals die tot nu toe wordt aangehouden, dus niet haalbaar is. Dit had aan de Gemeenteraad gemeld moeten worden.

Tijdens het participatie proces is vaak gewezen op de risico’s van het weefvak bij de ontsluiting van de Operaweg richting A28. Noch op de plankaart noch op de maquette is goed zichtbaar of dit probleem nu daadwerkelijk is opgelost. Weliswaar is hier nu uitgebreider naar gekeken door de afdeling Verkeer, maar ook weer op basis van het model 2020. Dus ook hier is niet duidelijk of in de tussenliggende tijd, vanaf bouw tot aan verbreding A28, de doorstroming van de Hogeweg is verzekerd. Dit is een punt van grote zorg, we hadden het correct gevonden als de Raad hierover was ingelicht.

Stedenbouwkundige opmerkingen

We vinden het Groene Poort model een plan met een te hoge dichtheid, dat fysiek wordt afgescheiden van Amersfoort door de hoge gebouwen aan het Valleikanaal. Door een maquette van alleen het plangebied te tonen wordt dit onvoldoende duidelijk. We vragen ons af welke effecten deze barrièrewerking zal hebben op de leefbaarheid.

Zichtlijnen op de OLV-toren? Naar onze mening zal vanaf de Hogeweg de toren niet meer zichtbaar zijn omdat de hoge gebouwen aan het Valleikanaal het zicht op de toren Blokkeren ontnomen. Gezien de schaal van de maquette t.o.v. plankaart van de gebouwen aan het Valleikanaal vragen wij ons af of de juiste verhouding wel gebruikt is. De verschillen in hoogte lijken op de maquette wat gunstiger dan de maximale hoogte op de plankaart. Vraag is of daardoor wel een juist beeld ontstaat.

Gevolgen schaduwwerking. Dit is ook een punt dat ook vaak is genoemd, we hebben nog steeds geen beeld wat nu precies de gevolgen zijn.

Positief lijkt de gekozen parkeeroplossing bij het zwembad, dit was nog niet eerder op deze wijze in de plannen verwerkt.

Procedureel

Dat het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt is terecht. Dit kan nu gebruikt worden voor de MER. Het is echter nog te vroeg om het voorontwerp bestemmingsplan nu ter inzage te leggen. Veel van belang zijnde informatie is nog niet aanwezig. Geen rapporten over geluidsbelasting en luchtkwaliteit waarbij rekening is gehouden met de effecten van een niet doorstromend verkeer op de A28, geen MER, geen rapporten over schaduwwerking, geen duidelijkheid over planning. Kortom een situatie die nog onvoldoende is om nu al een voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven. Óók bij een voorontwerp bestemmingsplan behoort essentiële informatie mee ter inzage te worden gelegd. Hieraan kan nog niet worden voldaan.

De gemeenteraad moet de richtlijnen voor de MER nu ook nog vast stellen. In deze richtlijnen staat dat het MER ter onderbouwing dient van de wijzingen in het bestemmingsplan. Hoe kan nu al een ontwerp bestemmingplan worden aangeboden. Naar onze mening procedureel en onjuiste gang van zaken. We vragen de Raad om bij de vaststelling van de richtlijnen nadrukkelijk e effecten van een niet doorstromende A28 te laten onderzoeken. In de richtlijnen is dit wel genoemd, maar gezien de discussie hierover, mag dit wel nog eens benadrukt worden.

In de richtlijnen wordt aangegeven dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen over de startnotitie MER. Het is wellicht van belang voor de Raad om te weten, dat dit mede komt doordat er vooroverleg heeft plaats gevonden met een afvaardiging vanuit de participatiegroep, waardoor de ontwerp startnotitie MER aangepast kon worden. We hebben dit zeer gewaardeerd. We vragen de raad om een dergelijk vooroverleg als standaard procedure te hanteren bij grotere projecten.