Handhaving Verzoek tot voorlopige voorziening bp Hogewegzone, Amersfoort

2 oktober 2011

Aan de voorzitter van de Raad van State,

Wij ontvingen uw brief d.d. 27 september met de reactie van mr. J.C. Ellerman, gemachtigde van de Raad van de Gemeente Amersfoort.

Hierin wordt aangegeven dat er geen sprake zou zijn van een spoedeisend karakter van ons verzoek tot een voorlopige voorziening, omdat de gemeente voornemens is op basis van artikel 2.12 lid 2 Wabo de omgevingsvergunning te verlenen.

Bezwaar tegen Bestemmingsplan en Exploitatieplan Hogewegzone en MER, 28 juni 2011

25 augustus 2011

Aan de Raad van State

De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.” Statuten zijn bijgesloten als Bijlage 2.

Bijdrage SGLA Hoorzitting Hogewegzone, dinsdag 12 april 2011

Bijdrage SGLA Hoorzitting Hogewegzone, dinsdag 12 april 2011

Geachte raadsleden,

Ons inziens is een hoorzitting in het leven geroepen om u, naar aanleiding van ingediende zienswijzen, de mogelijkheid te geven ontwerpbestemmingsplannen bij te sturen. Daarom maken wij gebruik van deze hoorzitting. We hopen dat u onze zienswijzen aandachtig hebt gelezen. Met betrekking tot onze vier “hete hangijzer onderwerpen” vragen wij u uw bevindingen aan het College duidelijk kenbaar te maken.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en MER procedure Hogewegzone, 13 maart 2011

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en MER procedure Hogewegzone, 13 maart 2011

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij dienen wij onze zienswijzen in met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Hogewegzone en de daarbij behorende MER procedure. Tevens reageren wij op uw reactienota n.a.v. het vooroverleg.

Inspreken Ronde over Ontwerpbestemmingsplan Hogewegzone, 30 november 2010

Inspreken Ronde over Ontwerpbestemmingsplan Hogewegzone, 30 november 2010

Geachte Raadsleden,

Dank voor uw kritische vragen op 23 november. Wij leiden uit uw vragen af, dat ook de Gemeenteraad er nog niet van overtuigd is, dat het plan al rijp is voor besluitvorming, vooral ook gelet op de termijnen die dan gaan lopen.

N.a.v. de reactie van het College op de inspraak en het vooroverleg willen wij bij uw Raad nog de volgende punten onder uw aandacht brengen.