WOB-verzoek inzake Bagger toegewezen, 17 MAART 2006

PERSBERICHT, 17 maart 2006

WOB-verzoek  inzake Bagger toegewezen

Op 1 maart 2006 heeft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) een beroep gedaan op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) inzake de geheime rapporten over het Baggerdossier.

De SGLA dient WOB verzoek in bij gemeente, 1 MAART 2006

PERSBERICHT 1 maart 2006

De SGLA dient WOB verzoek in bij gemeente

Dinsdagavond 28-2-2006 bleek tijdens de behandeling over het onderhandelingsresultaat inzake het Baggerdepot dat er rapporten zijn over de onderbouwing van dit resultaat, inclusief een second opinion. Deze rapporten zijn voor zover ons bekend niet openbaar.

STICHTING HEILIGENBERGERBEEKDAL WINT NATUUR EN MILIEUPRIJS 2005, 15 december 2005

STICHTING HEILIGENBERGERBEEKDAL WINT NATUUR EN MILIEUPRIJS 2005, 15 december 2005

De SGLA feliciteert de St. Heiligenbergerbeekdal met de door haar behaalde natuur- en milieuprijs. Dit fantastische resultaat is een steun in de rug bij het streven naar een zo groen mogelijk Beekdal!

SGLA is bezorgd over plannen Vasthal, 16 september 2005

PERSBERICHT 16 september 2005

SGLA is bezorgd over plannen Vasthal

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is bezorgd over de uitwerking van de plannen van Vasthal zoals deze uit de pers blijken. Wij maken ons zorgen over de gevolgen die deze plannen hebben voor bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling in het Soesterkwartier. We kunnen ons goed voorstellen dat je als gemeente probeert langdurige conflicten op te lossen, maar dan moet dat wel zo zorgvuldig gebeuren, dat ook andere belangen herkenbaar in de afweging worden betrokken Dat lijkt in dit voorstel, dat wij alleen vanuit de krantenberichten kennen, niet goed gebeurd.

Want wat zijn de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in het Soesterkwartier? Nu al is er sprake van een opeenhoping van verkeer in de Groningerstraat en Noordewierweg. Wat gebeurt er als daar nog meer verkeer bij komt? Detailhandel, hotel, appartementen en nog meer kantoorruimte zullen zorgen voor aantrekkende werking, parkeerdruk en overbelasting van dit toch al compact bebouwde gebied. Wat zijn de gevolgen voor de winkeliers in het Soesterkwartier? En wat zijn de gevolgen voor de moeizaam bereikte plannen voor Puntenburg en voor het Eemcentrum? Als we de krantenberichten mogen geloven, staat alleen het oplossen van het conflict met Vasthal voorop. Het zou beter zijn om dit soort problemen open en transparant te bespreken en op basis van meerdere gegevens en het wegen van meerdere belangen in de openbaarheid te besloten en naar oplossingen te zoeken.

Het lijkt er op dat steeds vaker via grondpolitiek naar oplossingen wordt gezocht. Als een deal bereikt is, staat de gemeente niet meer open voor andere oplossingen en moeten eerdere afspraken en bestemmingsplannen daarvoor wijken. Dat is een slechte ontwikkeling voor het democratische proces in Amersfoort. Wij vinden dat de gemeenteraad hier zorgvuldiger mee om moet gaan en een transparante belangenafweging moet maken. Geheime afspraken maken vergroot de kloof tussen politiek en burgers, vooral als uit die geheime afspraken blijkt dat er voor de gewone burger geen inspraak meer mogelijk is. De SGLA vraagt de gemeenteraad om de plannen rond Vasthal beter te toetsen op verkeerskundige en economische gevolgen en gevolgen voor de leefbaarheid en dit bij haar oordeel te betrekken, voordat zij hiermee instemt.

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Peter de Langen (voorzitter) en Roelie Norp (vice-voorzitter)

Klik hier voor meer informatie over Puntenburg

SGLA verbijsterd over duveltje uit de doos, 14 augustus 2005

PERSBERICHT 14 augustus 2005

SGLA verbijsterd over duveltje uit de doos

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verbijsterd over het duveltje uit een doosje van het College van Burgemeester en Wethouders. In de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 april 2005 wordt een baggerstort van maximaal 2 miljoen m3 bagger op 33 ha goedgekeurd. Gemeente en Provincie hebben echter toegezegd, dat zij zouden zoeken naar alternatieven. Kort na de uitspraak zijn er gesprekken gevoerd met Smink en nu blijkt de bagger droog verwerkt te kunnen worden, wat betekent dat het restafval, zijnde 1,6 miljoen m3, op de bult gestort kan worden. Wat de milieu-effecten hiervan zijn, is niet bekend, maar nu de Raad van State nat storten op een beperkte oppervlakte toestaat, komen er ineens alternatieve stort mogelijkheden. Dit wordt gepresenteerd als de oplossing van de baggerproblematiek.

Wat verbazingwekkend is, is dat dit gekoppeld wordt aan een forse schadevergoeding, terwijl er geen sprake is van afzien van baggerstort, dus ook niet van schade, maar er alleen sprake is van een andere manier van verwerken.

Om deze schadevergoeding te kunnen financieren stelt het college van B&W voor, om Vathorst West (grenzend aan de stortplaats) én Vathorst Noord (ten noorden van de Laak) te bebouwen, dit in weerwil van eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid, namelijk geen nieuwe grootschalige bouwplannen te ontwikkelen.

Onze verbazing is groot. Het lijkt een strategie om precies uit te komen, waar het bestuur al zoveel eerder wilde uitkomen: gewoon naast de stort en over de Laak bouwen!

Het voorstel dat nu bij de raadsleden ligt, roept veel vragen op:

  1. Het is volstrekt onduidelijk waarom een schadeloosstelling nodig is, als Smink gewoon 1,6 miljoen m3 droge bagger kan storten. Mocht Smink eerst maximaal 3 miljoen m3 nat verwerken, dat resulteerde in maximaal 2 miljoen m3 baggerspecie, nu mag er 1,6 miljoen m3 droog gestort worden. Hoeveel dat nat is, is niet bekend. Wat is dan de schade? En waarom is de gemeente schadeplichtig als de gemeente volledig aan alle procedures tot nu toe heeft meegewerkt.?

  2. Wat is het verschil tussen een baggerberging van 2 miljoen m3, terwijl Smink al eerder had aangegeven, dat zij ook met minder genoegen zou nemen (zie modellenkeuze in kader Hinderwetvergunning) en een stort van 1,6 miljoen m3.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging