SGLA is verbijsterd, boos en teleurgesteld over de concept nota Binnenstedelijke Vernieuwing,3 maart 2005

PERSBERICHT 3 maart 2005

SGLA is verbijsterd, boos en teleurgesteld over de concept nota Binnenstedelijke Vernieuwing

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft kennis genomen van het krantenbericht over de concept nota Binnenstedelijke Vernieuwing. De SGLA is verbijsterd, boos en teleurgesteld tegelijk.

Allereerst moet de SGLA constateren dat binnenstedelijke vernieuwing blijkbaar toch vooral tot doel heeft bouwen, bouwen en nog eens bouwen. En ook nog eens bouwen in het groen, zelfs waar het gaat om onlangs door de raad vastgesteld structureel groen. De SGLA vindt het verbijsterend, dat het college de door de raad vastgestelde kaders gewoon negeert en met voorstellen durft te komen die hiermee volstrekt in strijd zijn. Dat geldt m.n. voor het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg. Voor deze locatie worden scholen, huizen en voorzieningen gepland. Dit is in strijd met de Groenblauwe structuur, het Wijkperspectief, het vigerende bestemmingsplan en een door de raad aangenomen motie. Het College geeft daarmee blijk lak te hebben aan allerlei vastgesteld beleid. Betrouwbaarheid is een randvoorwaarde voor de relatie politiek en burgers. Op deze manier komt die betrouwbaarheid wel erg onder grote druk te staan.

De argumentatie die het College in de nota Binnenstedelijke Vernieuwing gebruikt, is te treurig om serieus te nemen. Bijvoorbeeld de introductie van het begrip ‘ onbenut groen ’. Hiermee gaat het College volledig voorbij aan het feit dat groen in de woonomgeving juist erg gewaardeerd wordt door bewoners. Het college legt niet eens aan de raad de vraag voor of hier gebouwd mag worden, het komt zelfs al met verregaande voorstellen, die weinig heel laten van dit gebied. Onze hoop is dan ook gevestigd op de gemeenteraad! Wij hopen dat de raad de rug recht houdt.

Ook de overige uitwerkingen in de nota Binnenstedelijke vernieuwing kunnen ons niet inspireren. De bedoeling om de aandachtsgebieden een nieuwe kans te geven, komt onvoldoende uit de verf. Er is sprake van een topdown benadering en we moeten constateren dat met ons pleidooi voor het sociale aspect niets is gedaan.

Deze nota Binnenstedelijke Vernieuwing is een bouwnota en geeft geen oplossingen voor de sociale problematiek in de aandachtswijken. Het lijkt dat elk stukje “onbenutte ruimte ” nu prioriteit krijgt door volgebouwd te worden. In wijken waar nu nog groene buffers zijn, worden die in deze nota gezien als alleen maar potentiële bouwlocaties. De SGLA is erg geschokt, dat het College met deze nota durft te komen. We zullen deze nota gaan bestrijden en roepen de gemeenteraad op om deze nota direct te verwerpen.

Klik hier voor meer SGLA-opinie over de BVA

PERSBERICHT SGLA & Bewonersvereniging Vathorst 24 februari 2005

PERSBERICHT SGLA & Bewonersvereniging Vathorst 24 februari 2005

SGLA en BVV samen naar Raad van State tegen baggerdepot

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Bewoners Vereniging Vathorst (BVV) stappen samen naar de Raad van State om bezwaar aan te tekenen tegen de Milieuvergunning voor het geplande baggerdepot in Zevenhuizen naast Vathorst. Beide partijen twijfelen aan het nut en de noodzaak van het baggerdepot. Bovendien is er zorg over de overlast van het transport van bagger naar het depot zo dicht langs Vathorst.

Maatschappelijk draagvlak
BVV en SGLA vinden dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een baggerdepot naast de woonwijk Vathorst. Dit wordt ook zowel door Provincie als Gemeente erkend. Beide overheden geven immers aan op zoek te zijn naar alternatieven.
Daarnaast is de locatie door middel van een aanwijzingsbesluit van de Provincie Utrecht verkregen. De gronden voor dit aanwijzingsbesluit waren al niet van toepassing, maar zijn nu helemaal achterhaald.

Bestemmingsplan
Zowel SGLA als BVV  hebben, evenals OBV en Gemeente Amersfoort,  ook  beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat noodzakelijk is om het baggerdepot aan te mogen leggen. Over dit beroep is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

Onthulling plaquette Daan van Hulst,18 november 2004

PERSBERICHT 18 november 2004

Onderwerp: Onthulling plaquette Daan van Hulst


Op 27 november 2004 om 16.00 uur wordt de plaquette ter herinnering aan Daan van Hulst in de keermuur bij de Brouwerstunnel onthuld.


Daan van Hulst was een markante persoonlijkheid die zich met heel veel energie en vasthoudendheid heeft ingezet voor de woonomgeving in het Centraal Stadsgebied, de Kop van het Soesterkwartier in het bijzonder. Het bereiken van resultaat is een complex maatschappelijk proces, waar vele instellingen, organisaties een rol in spelen. Daan van Hulst was onmiskenbaar een drijvende kracht in dat proces. Om aan te geven, dat je
niet buiten elkaar kunt, ook niet bij het voeren van acties zijn die mensen uitgenodigd, die in dat proces een rol hebben gespeeld, zelfs als zij daarin soms elkaars opponenten waren.

De onthulling wordt vooraf gegaan door een paar korte toespraken van de
burgemeester, mevr. A. van Vliet-Kuiper, mevr. M. Barendregt,
vice-voorzitter van de gemeenteraad en Willem Hamels voorzitter van de
Belangenvereniging Soesterkwartier.


Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)
Peter de Langen, voorzitter
Roelie Norp, vice-voorzitter

en

Belangenvereniging Soesterkwartier
Willem Hamels, voorzitter
Rogier van Alphen, secretaris

resumé:
datum: zaterdag 27 november
tijd: 16.00 uur
plaats: Puntenburgerlaan ter hoogte van Brouwerstunnel

 

MAAK RECHT WAT KROM IS,

onthulling plaquette Daan van Hulst - 27 nov. '04

Raad van State baggerberging, 17 oktober 2004

PERSBERICHT 17 oktober 2004

Op vrijdag 22 oktober 2004 om 12.30 uur zal de Raad van State het verzoek behandelen van o.a. de SGLA om te komen tot een voorlopige voorziening m.b.t. het Bestemmingsplan Baggerspeciedepot Zevenhuizen. Uiteraard zal de SGLA hier ook aanwezig zijn om het woord te voeren en het verzoek nog eens nader toe te lichten.

Wij hopen dat de voorlopige voorziening (dus de schorsende werking van het bestemmingsplan zal worden gehonoreerd, zodat er nog geen gebruik gemaakt kan gaan worden van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan.

We zullen u graag op de hoogte houden van de uitspraak van de Raad van State.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

SGLA verbaasd over bericht over Westtangent,30 juni 2004

PERSBERICHT  30 juni 2004

SGLA verbaasd over bericht over Westtangent

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verbaasd over een artikel in de Amersfoortse Courant van 29 juni 2004. In een artikel over de Westtangent wordt gemeld dat de SGLA zich niet meer zou verzetten tegen deze rondweg. Dit is onjuist. De SGLA heeft zich niet uitgesproken over enig nut of noodzaak van deze rondweg. In het platform Birkhoven-Bokkeduinen, wordt gesproken over een integraal bestemmingplan voor het hele gebied Birkhoven-Bokkeduinen. Daarbij is onze insteek om te voorkomen dat, mocht die weg er ooit komen, deze weg door het meest kwetsbare deel van dit gebied zou gaan. Daarbij komt dat nut en noodzaak van een dergelijke rondweg niet is aangetoond .

De SGLA betreurt dat in het bewuste artikel door de Amersfoortse Courant een andere indruk wordt gewekt. Dit berust ook niet op enig citaat onzerzijds. In een reactie rond de kaderstelling VVP heeft De SGLA het volgende aangegeven (16 maart 2004):

“Als het gaat om de nut en noodzaak discussie van de Westtangent wil de SGLA nog wel meegeven dat een tracé keuze reservering vooraf dient te gaan aan het opheffen van de gelijkvloerse kruising aan de BW-laan. Anders loop je het risico dat er juist een heel ongewenste beslissing wordt geforceerd. Anders gezegd een mogelijk viaduct moet niet maatgevend zijn voor de mogelijke variant van een Westtangent”

Dat wil niet zeggen dat voor ons de nut en noodzaak voor een Westtangent al vast staat, maar dat we geen ongewenste en onzorgvuldige keuzes willen maken.

We hopen dat de berichtgeving hiermee wordt gecorrigeerd.

Klik hier voor meer informatie over het VVP