SGLA neemt afscheid van twee oudgedienden, 20 november 2003

SGLA neemt afscheid van 2 oudgedienden, 20 november 2003

Op de Algemene Ledenvergadering van 20  november j.l. zijn de heren Jan Alsma en Dolf Biekart uitgewuifd door de SGLA. Beiden zijn jarenlang zeer actief geweest in onder meer het wijkbeheer in de wijk Liendert, waar zij vanaf het eerste uur bij betrokken waren. Ook op vele andere terreinen binnen en buiten de eigen wijk hebben zij inhoud gegeven aan het begrip bewonersparticipatie. Zij toonden een geweldig doorzettings- en uithoudingsvermogen in het omgaan met soms trage ambtelijke molens en de problemen die een wijk als Liendert soms met zich mee brengt.

"Nu wordt het tijd het stokje aan de jongeren door te geven", aldus de beide heren. Tijdens het onderdeel van de ledenvergadering waarin zij werden toegesproken door de SGLA-voorzitter gaven zij er blijk van het actievoeren nog niet verleerd te zijn, en maakten van de gelegenheid gebruik alsnog een actueel onderwerp op de SGLA-agenda te zetten.

De SGLA én de wijk Liendert zal hen node missen en wenst hen alle goeds toe voor de toekomst!!

SGLA verbaasd en bezorgd over vertrek Geurtsen, 29 oktober 2003

PERSBERICHT 29 oktober 2003

SGLA verbaasd en bezorgd over vertrek Geurtsen

Het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verbaasd over het plotselinge vertrek van de heer Rein Geurtsen als Supervisor voor het Centraal Stadsgebied (CSG) Noord. 

Het persbericht van de gemeente spreekt over een natuurlijk moment om uit elkaar te gaan. De SGLA vindt dit juist een zeer onnatuurlijk en daarmee uiterst ongelukkig moment. We maken onze grote zorgen of de in de plannen opgenomen voorschriften en regels nu ook echt zal worden uitgevoerd en de integraliteit van de plannen nog zal worden bewaakt. 

Juist in een tijd waar nog maar net met de uitvoering van de plannen een aanvang is genomen en de plannen voor het CSG Noord moeilijker uitvoerbaar worden, is de bewaking van de kwaliteit bij uitvoering van het bestemmingsplan CSG Noord en onderliggende plannen van groot belang. De economie loopt terug en ook de belangstelling voor de woningen in het Eemkwartier stagneert. Het Coördinatieplan staat op verschillende fronten onder druk. De SGLA is daarom zeer bezorgd over de consequenties van dit vertrek.  

Het heeft jaren geduurd tot de plannen tot stand kwamen, en de SGLA heeft na alle bezwaren uiteindelijk het gevoel gehad dat de afgesproken kwaliteit in ieder geval bewaakt zou worden. We vragen ons nu af wie die bewaking nu op zich gaat nemen, vooral nu de gemeenteraad door het dualisme verder op de achtergrond is gekomen als het op de uitwerking aan komt.

De SGLA vraagt zich verder af of er zicht is op de vele gevolgen die de stagnatie van CSG-Noord heeft op de kwaliteit van de inrichting van het gebied en op de gevolgen van het vertrek van de supervisor hierbij. Denk bijvoorbeeld aan gevolgen zoals subsidie Grote Bouwlocatie, stedenbouwkundige invulling, inrichting Eemplein, ondergronds parkeren, beeldkwaliteitplannen, enzovoort. De SGLA maakt zich hierover grote zorgen en hoopt dat vanuit de gemeenteraad en college van B&W hierover ook naar de burgers meer informatie wordt gegeven.

SGLA handhaaft bezwaren tegen baggerstort, 22 oktober 2003

PERSBERICHT 22 oktober 2003

SGLA handhaaft bezwaren tegen baggerstort

Onlangs heeft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) haar bedenkingen inzake het bestemmingsplan voor de baggerstort ingediend bij de provincie Utrecht. De Provincie moet nu een beslissing nemen n.a.v. de door de SGLA en andere belanghebbenden ingediende bedenkingen.

De SGLA is teleurgesteld over de beslissing van de Gemeenteraad van Amersfoort om het bestemmingsplan in deze vorm goed te keuren. De SGLA handhaaft de bezwaren die er al waren en heeft daarnaast ook bezwaar aangetekend tegen de nieuwe bepalingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De SGLA maakt daarom gebruik van de mogelijkheid om bedenkingen in te dienen bij de Provincie.

Het bezwaar van de SGLA richt zich op de volgende zaken:

  • Het in het bestemmingsplan bestemde gebied is veel groter dan noodzakelijk voor de baggerberging. De SGLA is van mening dat als het zonodig tot een aanwijzing moest komen, de opdracht zich had moeten beperken tot het juridisch mogelijk maken van een op de kaart concreet aangegeven baggerdepot, inclusief bijbehorende activiteiten binnen het zoekgebied. Daarom is de SGLA van mening dat het aanwijzingsbesluit door de provincie te ruim is gesteld. Het hierop gebaseerde bestemmingsplan heeft derhalve geen duidelijke juridische basis. Het dient daarom volgens de SGLA van goedkeuring onthouden te worden.
  • Er ligt een initiatief van Smink, waarop het aanwijzingsbesluit ook is gebaseerd. Ten onrechte wordt daarom uitgegaan van het openhouden van de ruimte voor andere initiatiefnemers buiten Smink. Door nu toch ruimte in het bestemmingsplan te houden voor anderen en het gebied van 92 ha volledig voor baggerstort te bestemmen, geeft het bestemmingsplan onvoldoende rechtszekerheid. Dit vindt de SGLA dit een vorm van onzorgvuldig bestuur.
  • Het plan had veel gedetailleerder moeten zijn dan nu. Ook daardoor is er nu geen rechtszekerheid voor de burger. Door de wijzigingen die de Gemeenteraad heeft van Amersfoort heeft vastgesteld is ook de hindercontour komen te vervallen. Dit betekent dat bewoners van Vathorst en Zevenhuizen geen enkele rechtszekerheid kunnen doen gelden op grond van dit bestemmingsplan. Ook hiervan vindt de SGLA dat goedkeuring moet worden onthouden.
  • Een andere wijziging die door de gemeenteraad is vastgesteld betreft het bestuursconvenant tussen gemeente en provincie. Dit betreft ten eerste een concept convenant, en ten tweede heeft dit nooit ter inzage gelegen. De status van dit convenant is volstrekt onduidelijk en het opnemen daarvan verslechtert de rechtszekerheid voor de burger. Ook hiervan vindt de SGLA dat goedkeuring op dit punt door de provincie moet worden onthouden.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het bestemmingsplan voor de baggerstort

Stichting Industrieel Erfgoed i.o. wordt lid van de SGLA, oktober 2003

PERSBERICHT oktober 2003

Stichting Industrieel Erfgoed i.o. wordt lid van de SGLA

Het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) verwelkomt de stichting Industrieel Erfgoed i.o. in de gelederen van de SGLA. De Stichting Industrieel Erfgoed i.o. heeft zich aangesloten bij de SGLA

Het bestuur is van mening dat deze Stichting een zeer waardevolle aanvulling zal zijn op het ledenbestand van de SGLA en past binnen de doelstellingen zoals in de statuten vastgelegd. De statuten geven aan dat als leden van de vereniging kunnen uitsluitend worden toegelaten natuurlijke- en rechtspersonen die zich in de stad Amersfoort en/of de regio voor het leefklimaat of aspecten daarvan inzetten. Het bestuur heeft op grond van de tot de beschikking staande informatie geconstateerd dat deze Stichting daaraan in ruime mate voldoet.

De SGLA ondersteunt de doelstellingen van de Stichting Industrieel Erfgoed i.o. en hoopt dat de politiek in Amersfoort deze doelstellingen zal helpen te realiseren. Een mogelijkheid daartoe is steun geven aan de subsidie aanvraag voor het project De Schone Slaapster. Daarbij gaat het om het behoud van het industriële erfgoed van de wagenwerkplaats en het bevorderen van de ontwikkeling van het gebied, zodanig dat het aangrenzende Soesterkwartier daarvan profijt heeft.

De SGLA hoopt op een goede samenwerking en hoopt dat meer van dit soort initiatieven vanuit de burgers van Amersfoort de leefbaarheid in de stad doen toenemen.

SGLA blij met nieuwe inspraakregels, oktober 2003

PERSBERICHT oktober 2003

SGLA blij met nieuwe inspraakregels

In de raadsvergadering van 30 september is de nieuwe inspraakverordening vastgesteld en zijn de nieuwe regels met betrekking tot de RO procedures vastgesteld. Wij zijn daar blij mee, omdat nu in het kader van het dualisme een aantal zaken duidelijker (en zelfs beter dan voorheen) geregeld zijn. De afgelopen maanden is de SGLA in overleg geweest met raadsleden, de griffie en ambtenaren om in het kader van het dualisme de inspraak weer duidelijk te krijgen. Ook heeft de SGLA diverse malen bij commissiebehandelingen ingesproken. We zijn vooral ook blij omdat uit de diverse stukken blijkt dat de houding tegenover insprekers is verbeterd. De gemeente toont in de stukken een open houding en de bereidheid om samen met burgers het beleid te maken. Doel is ook om het vertrouwen te herstellen. Die houding wekt bij ons waardering. Ook is meer duidelijkheid gekomen over de eigen rol en bevoegdheid van de Gemeenteraad in het kader van het dualisme.

De voorstellen van de SGLA zijn daarin ook goed vertaald. Enkele voorbeelden:

1. De Raad zal bij veelomvattende, ingrijpende onderwerpen nu zelf de kaders gaan vaststellen. Dit zal gebeuren bij grootschalige projecten, structuurvisies en beleidsvisies. De Raad zal daarbij nadrukkelijk door interactieve besluitvorming op basis van een startnotitie de mening van de inwoners betrekken. Het resultaat zal een kadernota zijn, waarbij door de Raad de of- vraag zal worden beantwoord. Tevens zal het vervolgproces in een plan van aanpak worden vastgelegd.

2. Bij een bestemmingsplan procedure zal in het vervolg, nadat over het voorontwerp inspraak is geweest, de commissie hierover spreken en de inspraak toetsen aan de gestelde kaders. Pas daarna (met eventuele aanpassingen) gaat het voorontwerp naar de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Hierdoor kan de Raad dus eerder ingrijpen in het proces van een bestemmingsplan. En is er voor burgers dus ook de mogelijkheid eerder hun zienswijze te geven zodat daar beter rekening mee gehouden kan worden, dan in een stadium van het proces waarin al veel vast ligt.

3. Er is een mogelijkheid opgenomen om ná de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. een kleine begeleidingscommissie te vormen van insprekers. Die commissie zal dan de uitvoering in de gaten houden en heeft een signaalfunctie met een directe lijn naar het ambtelijke apparaat. Problemen zoals bij de Brouwerstunnel, kunnen hierdoor in de toekomst voorkomen worden. Met de mogelijkheid van een dergelijke commissie geeft de gemeente aan te willen leren van fouten uit het verleden.

Nu zullen we met elkaar moeten gaan kijken of het nu ook echt beter gaat lopen!

Klik hier voor een toelichting op de gemeentelijke inspraakregels