Willem Hupkens gehuldigd als erelid van de SGLA, mei 2003

PERSBERICHT  mei 2003

Willem Hupkens gehuldigd als erelid van de SGLA

Jongstleden maandag (26 mei) was het dan zover: na ruim 10 jaar van grote inzet heeft Willem Hupkens – van der Elst (69) de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) verlaten. Reeds eerder was hij afgetreden als voorzitter van deze in Amersfoort bekende vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid in de stad op allerlei gebieden. Willem Hupkens verwierf faam met zijn ideeën over de verbetering van de inspraak voor burgers en zijn visie op processen binnen de Ruimtelijke Ordening. Maandag werd hij nog eens extra in het zonnetje gezet door leden van de SGLA, oud-leden en vertegenwoordigers van de Amersfoortse gemeentepolitiek. In aanwezigheid van zijn echtgenote en enkele tientallen gasten is Hupkens – van der Elst benoemd tot erelid van de SGLA voor het leven, en ontving hij vele toepasselijke cadeau’s.

Wethouder Henk Brink, aanwezig namens het College van B&W, bracht als geschenk een kunstwerk mede, dat de stad Amersfoort en de wijken symboliseert, en memoreerde de vele inspraakbeurten van Hupkens, waarbij hij uitvoerig zijn visie te berde bracht in de gemeenteraad. “Af en toe eens goed geprikt worden is heel nuttig”, aldus Brink. “Daar wordt het bestuur alleen maar beter van.” Dit gegeven bracht Hupkens overigens nog eens goed in de praktijk in zijn afscheidsspeech, die niet geheel van kritiek op het openbaar bestuur verstoken was, maar waarin hij ook wees op de altijd goede samenwerking met de politiek.

Hupkens van der Elst blijft overigens wel actief binnen de SBBB (St. Behoud Bosgebied Berg), aangesloten bij de SGLA. De heer Hupkens van der Elst is tegenwoordig werkzaam als directeur van een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in EPA’s (energieprestatieadviezen). Hij is in maart opgevolgd als voorzitter door Peter de Langen, ex-gemeenteraadslid.

SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen,april 2003

PERSBERICHT april 2003

SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen

De SGLA constateert dat het baggerdepot maatschappelijk onaanvaardbaar wordt gevonden vanwege de aanwezigheid van aangrenzende woonwijk. Desondanks wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid opengehouden om naast het baggerdepot nóg een woonwijk te bouwen als aanvulling. De gemeente wilde zelf een bestemmingsplan maken, zodat zij zelf invloed op de nadere invulling en detaillering kon hebben. De SGLA is verbaasd waarom dan nu niet is aangegeven waar de gemeente het baggerdepot exact wil hebben en er geen gedetailleerd bestemmingsplan en plankaart is gemaakt.

De SGLA constateert dat het bestemmingplan op veel punten van het aanwijzingsbesluit van de provincie Utrecht. In de inspraakreactie is daar uitvoerig op ingegaan. De SGLA heeft grote problemen met deze gang van zaken, omdat er nu geen enkele rechtszekerheid ontstaat en het onduidelijk is, wat het eindresultaat uiteindelijk uit zal zijn. De SGLA vraagt zich af welke consequenties aan deze planopzet zijn verbonden, bijvoorbeeld dat de Provincie toch zelf het bestemmingsplan gaat uitwerken, waardoor er van enige invloed van de Gemeente uiteindelijk helemaal geen sprake meer is.

De SGLA maakt ook bezwaar tegen de nota uitgangspunten Vathorst-West en Noord. In deze nota wordt aangegeven, dat het gebied Vathorst West (dat nu via een wijzigingsbevoegdheid deel uitmaakt van dit bestemmingsplan) een mogelijkheid krijgt van gemengd programma met woningbouw, bedrijfsterrein en park. Op deze wijze wordt wel heel erg impliciete besluitvorming gepleegd, zonder een duidelijke vorm van inspraak over programma van eisen of kaderstelling. De SGLA maakt ernstig bezwaar tegen deze handelswijze. Temeer omdat de mogelijke bebouwing van Vathorst West indertijd als mogelijk alternatief naar voren werd gebracht als de baggerspecie zou uitblijven. Nu is het dubbelop.

De SGLA wijst nog meer bebouwing van Vathorst af. De SGLA had in het verleden al forse bedenkingen tegen het grote woningbouwprogramma in Vathorst. Nog meer bebouwing kan alleen maar leiden tot nog meer verkeersproblemen. In het bestemmingsplan ontbreekt ook elke nadere onderbouwing van de keuze voor verdere bebouwing, zoals haalbaarheid, verkeer, milieu en uitvoerbaarheid. Bebouwing van Vathorst West is ook in strijd met het huidige streekplan.

De SGLA is van mening dat indien niet het volledige gebied behoeft te worden gebruikt voor de baggerspecie er een aparte bestemmingsplanprocedure moet worden gevoerd voor eventuele nieuwe of andere bestemmingen. Een wijzigingsbevoegdheid geeft teveel rechtsonzekerheid naar de burger en is daarom, in de ogen van de SGLA, onjuist. De opgenomen wijzigingsbevoegdheid is ook in strijd met het aanwijzingsbesluit zelf. De SGLA vindt dit ook in strijd met eerdere Raadsuitspraken, zoals gedaan in het Raadsprogramma 2002-2006 en het Stadsperspectief, waarin geen verdere stadsuitleg meer wordt voorzien.

De SGLA maakt bezwaar tegen elk van de voorschriften die impliciete besluitvorming van nog meer woningen en bedrijven mogelijk maakt. De SGLA verzoekt daarom in haar inspraakreactie dit soort voorschriften daarom te schrappen uit het bestemmingsplan.

Concluderend

De SGLA betreurt de aanwijzing van de Provincie en de uitspraak van de Raad van State over de baggerberging. De SGLA hoopt dat de Provincie en de Gemeente zich maximaal zullen blijven inzetten om tot alternatieve verwerking te komen, zoadat dit gehele bestemmingsplan uiteindelijk geen werkelijkheid zal worden. De SGLA handhaaft de ingediende bezwaren en verwacht dat deze bezwaren zullen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.11 maart 2003

PERSBERICHT 11 maart 2003

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.

De SGLA heeft in het kader van de inspraak over het structuurplan Maatweg een schriftelijke reactie ingediend. De SGLA vindt het onbegrijpelijk dat het structuurplan Maatweg volstrekt afwijkt van de randvoorwaarden die de Gemeenteraad had gesteld aan de locatie voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. Die randvoorwaarden waren o.a.dat de ecologische inpasbaarheid de leidraad moest vormen, er beperkingen aan het aantal hectares bebouwing zou worden gesteld en dat het uitsluitend om het MOB terrein zou gaan. In het plan is hier volledig van afgeweken op de volgende punten. De plannen gaan veel verder dan alleen het MOB terrein, ook de Kop van Schothorst en De Schans worden in de plannen betrokken en krijgen behoorlijk veel bebouwing. De plannen zijn in strijd met eerder vastgesteld beleid op gebied van ecologie, zoals Streekplan, Provinciaal Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Natuur en Landschap. De SGLA stelt daarom ook voor eerst nog een apart ecologisch onderzoek te laten plaatsvinden. De Groen Blauwe structuur zou in dit gebied leidend moeten zijn, maar is nog steeds niet vastgesteld.

Hoewel de Gemeenteraad meer de regie in handen zou moeten hebben, blijkt in de praktijk dit dualisme nog niet te functioneren en gaat het College van Burgemeester en Wethouders nog steeds haar eigen gang. De SGLA hoopt dat de Gemeenteraad alsnog haar eigen uitgangspunten hanteert en het huidige structuurplan Maatweg in deze vorm afwijst.

De SGLA vraagt zich ook af of het niet verstandig is om alsnog te kijken of het ziekenhuis niet in Vathorst kan worden gebouwd. Zeker nu blijkt, dat er voor kantorenlocaties en bedrijventerrein nog steeds geen gegadigden kunnen worden gevonden.

De SGLA heeft ook op andere punten nog bezwaren tegen dit plan:

1. De procedure. Nu het College van B&W een eigen plan heeft voorgelegd, had de procedure ook anders moeten lopen. Het MOB-terrein met de ziekenhuislocatie als gevolg van de Raadsuitspraken had getoetst kunnen worden aan de randvoorwaarden door de Raad gesteld. De overige plannen. Kop van Schothorst en de Schans, zouden apart moeten zijn voorgelegd met de melding dat dit om een volstrekt nieuw initiatief ging. Hier moet de "of-vraag"nog beantwoord worden

2 Verkeer. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van Verkeer. De SGLA heeft hierbij een groot aantal kanttekeningen en vraagpunten. De SGLA stelt voor hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen.

3. De Bebouwing Kop van Schothorst wijst de SGLA af. De argumenten hiervoor zijn onduidelijk en niet in lijn met de randvoorwaarden vanuit de Raad. Het groen in deze buurt wordt uitermate gewaardeerd en het volbouwen daarvan is een ernstige aantasting op de leefbaarheid van deze toch al kwetsbare buurt.

4. De financiële paragraaf vindt de SGLA slecht onderbouwd. De SGLA is van mening dat de kosten voor deze locatie moeten worden verhaald op de initiatiefnemer in dit gebied, namelijk het Ziekenhuis.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het voorontwerp-structuurplan Maatweg

SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter,5 maart 2003

PERSBERICHT 5 maart 2003

SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter

In de algemene ledenvergadering van 5 maart is Peter de Langen als nieuwe voorzitter van het SGLA gekozen. Hij volgt de heer Willem Hupkens van der Elst op, die zich na negen jaar niet meer herkiesbaar stelde. De heer Hupkens van der Elst is een van de oprichters van de SGLA, een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen van groeperingen bij problemen met of wensen ten aanzien van de leefbaarheid in hun wijk of buurt. Daarnaast houdt de SGLA zich bezig met het becommentariëren van gemeentelijk beleid dat van belang is voor de leefbaarheid van Amersfoort. De heer Hupkens van der Elst heeft zich daarbij vooral bezig gehouden met het verbeteren van de inspraak en communicatie van de Raad en het College van B&W met de bewoners van Amersfoort.

De nieuwe voorzitter, Peter de Langen, is 12 jaar lang gemeenteraadslid geweest voor D66. Hij zal samen met het bestuur van de SGLA zich de komende tijd richten op een aantal speerpunten, die door de algemene ledenvergadering van 5 maart zijn vastgesteld. Dit zijn:

 1. Ondersteuning aangesloten groeperingen
 2. De groen Blauwe Structuur, waaronder Park Randenbroek, het Beekdal
 3. Dualisme, samenwerking Bewonersorganisaties en de Gemeenteraad en het verbeteren van inspraak
 4. Volgen van de vastgestelde plannen voor Vathorst, A1
 5. Volgen van de uitwerking van de plannen voor CSG
 6. Streekplan Provincie Utrecht
 7. Kritisch kijken naar eventuele plannen voor inbreiding en verdichting
 8. Het volgen van plannen rond de baggerberging, Vathorst West
 9. HOV Noord
 10. Verkeer
 11. Wijkbeheer
 12. Bestemmingsplannen
 13. Birkhoven Bokkeduinen, Birkhoven Noord

Het bestuur van de SGLA bestaat verder uit

Roelie Norp, vice voorzitter

Ria Pasman, secretaris

Geurt Hilhorst, penningmeester

SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel, 29 januari 2003

PERSBERICHT 29 januari 2003

SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel

Dinsdagavond 28 januari 2003 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen over de noordelijke toerit tot de Brouwerstunnel. Deze wordt alsnog recht, en met deze logische route is de sociale veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers ten zeerste gediend.

De SGLA was teleurgesteld dat het College van Burgemeester en Wethouders niet direct koos voor de beste oplossing, zijnde het voorgestelde compromis, maar deze keus overliet aan de gemeenteraad. Het College kwam met de zogenaamde ‘luie-trap-variant’.

De SGLA heeft de Raadsleden opgeroepen deze minder goede variant niet te steunen. Ten eerste omdat dit nauwelijks leidt tot een verbetering van de zichtlijnen tussen Puntenburgerlaan en tunnelbak voor alle verkeersdeelnemers. En ten tweede omdat een keus voor het collegevoorstel zou betekenen, dat de SGLA een mogelijkheid tot het geven van een toelichting zou zijn onthouden. Dit, omdat je bij raadvergaderingen niet mag inspreken en pas de avond ervoor bekend werd dat deze keus op de raadsvergadering geplaatst was.

De SGLA had in een eerder stadium, in samenwerking met de Fietsersbond Amersfoort en bewoners in het Soesterkwartier een variant aangereikt, die voor een zichtbaar sociaal veiliger tunnel garant staat.

De Raad heeft uiteindelijk in grote meerderheid ingestemd met dit voorstel van de SGLA. Hiermee is er, na wederom een halfjaar discussies en miscommunicatie, eindelijk bereikt waarvoor al zolang was gestreden. De Brouwerstunnel zal aan de noordkant een rechte, en daarmee zo sociaal veilig mogelijke tunnel worden!

De SGLA betreurt het natuurlijk dat opnieuw zoveel energie besteed moest worden aan iets dat in feite al bereikt was. Nadat in 1994 de plannen waren goedgekeurd, had de SGLA de overtuiging, dat de zaak geregeld was.

Met dat plan was het zicht óp en dóór de tunnel en een rechte tunneltoegang gegarandeerd, zonder dat tekeningen of teksten roet in het eten konden gooien. Die zekerheid dacht de SGLA zelfs nog te hebben, toen de raad nog eens weer de essentie van sociale veiligheid in het Beeldkwaliteitplan verwoorde met de voorwaarde, dat " obstakels die het zicht op de tunnelingang, vanuit de openbare ruimte en de woningen belemmeren, niet zijn toegestaan."

Met deze toevoeging was voor de SGLA de sociale veiligheid verzekerd, want "recht" was en is zo'n vanzelfsprekende norm voor wat betreft sociale veiligheid, dat een discussie hierover na 1994 nooit meer aan de orde is geweest, niet in 1999 en niet in 2000.

Gelukkig is er nu, opnieuw, een goed besluit door de Gemeenteraad genomen. We vertrouwen erop dat aan dit besluit snel uitvoering zal worden gegeven en dat de werkgroep Brouwerstunnel ook in de verdere uitwerking zal worden betrokken om te voorkomen dat er opnieuw miscommunicatie zal ontstaan.

De SGLA dankt die politieke partijen die wederom voor sociale veiligheid hebben gekozen, de inzet van velen, waaronder wethouder, maar bovenal de heren Nije en Van Belkum die de creativiteit en deskundigheid hebben ingebracht om tot deze oplossing te komen.