Diversen

Zorg om ontwikkeling tracé-uitwerking Westelijke Ontsluiting

Betreft: Zorg om ontwikkeling tracé-uitwerking Westelijke Ontsluiting

Geacht College, Geachte Raadsleden

De SGLA vraagt uw aandacht voor een aantal punten en zorgen die wij hebben bij de uitwerking van de door de Raad gekozen variant voor de Westelijke Ontsluiting. De SGLA hecht veel waarde aan uitvoering van de opdracht binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden omdat hiermee de kaders zijn aangegeven waarbinnen de belangenafweging plaatsvindt. Onze zorgen betreffen enerzijds het tracé zelf en anderzijds het proces. Wij vragen ons af of de Randvoorwaarden worden gerespecteerd en of die aan het eind van het proces goed te toetsen zijn.Ook blijven wij onze twijfels houden bij nut en noodzaak van een dergelijke grote investering. In deze brief zullen wij de punten toelichten en u een aantal expliciete vragen stellen.

Het tracé

Nadat eerder steeds is aangegeven dat het profiel van de BW-laan ten noorden van het spoor (richting Amsterdamseweg) niet of nauwelijks zou veranderen, lijkt dit standpunt recent verlaten. In de voorstellen zoals die aan ons zijn gepresenteerd, is de laatste tijd een variant naar voren gekomen die juist wel sterk ingrijpt in het bos Birkhoven.

De schade in het kader van de Boswet is op dit moment berekend op 4 hectare. De tot nu toe gepresenteerde voorstellen kunnen die schade niet in het gebied zelf compenseren. Volgens de randvoorwaarden zou vervolgens elders in Amersfoort deze schade en aantasting gecompenseerd moeten worden, maar in plaats daarvan worden voorstellen gedaan om deze Boswet-compensatie op grondgebied van Soest te doen plaatsvinden, terwijl dit dus in strijd is met de randvoorwaarden.

Tot op heden werden alleen compensatievoorstellen op basis van wet en beleid. De randvoorwaarde is echter volstrekt helder:Alle ecologische schade en aantasting (hoe klein ook) wordt gecompenseerd, bij voorkeur in het gebied zelf en zo dit niet lukt, dan binnen Amersfoort, door bijv. natuurverrijking. De natuur in het gebied zal daarnaast worden versterkt en verrijkt, met een goede ecologische inpassing, verbetering van de ecologische verbindingen en het verminderen van ecologische barrières tussen Birkhoven en Bokkeduinen.” (Zie Randvoorwaarde 6.6)

Het lijkt er dus op dat aan deze randvoorwaarde niet kan worden voldaan en dus het nu voorliggende tracé niet aan deze door de Raad vastgestelde voorwaarden voldoet.

SGLA vraagt om:

$1·       nader te onderzoeken of een betere inpassing mogelijk is waardoor minder schade en aantasting ontstaat en

$1·       verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de natuur in het gebied te versterken en te verrijken door middel van een goede ecologische inpassing

 

Het proces

Na het raadsbesluit over de tracékeuze is de Participatiegroep niet meer bij elkaar geweest. Hierdoor kan een integrale bespreking niet meer plaatsvinden. Wij achten dit in strijd met de Randvoorwaarden.

In plaats van brede participatie lijkt de Gemeente te hebben gekozen voor een verdeel- en heerstactiek. Steeds werd een kleine groep bewoners uit een daartoe geselecteerde buurt uitgenodigd om alleen met hen een beperkt onderdeel van de Westelijke Ontsluiting te bespreken. Sommige bewoners rond het tracé, zoals de bewoners rond de Stichtse Rotonde, zijn zelfs helemaal niet meer uitgenodigd en dus ook niet meer betrokken geweest. Op deze wijze worden bewoners tegen elkaar uitgespeeld. Het feit dat sommige bewoners een aanbod hebben gekregen om hun tuinen uit te breiden om op die manier hun bezwaren tegen wegonderdelen te ondervangen, terwijl andere bewoners die eenzelfde wens uitten, daarover eerst overeenstemming met hun buurt dienen te verkrijgen, draagt verder bij aan de verdeeldheid.

Ook belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld Milieudefensie, Bomenstichting, VBBBB en SGLA zijn in het vervolg proces over het tracé niet betrokken geweest en moeten zelf maar zien dat zij aan de broodnodige informatie komen. Dat is des te kwalijker omdat van het voorstel tot natuurcompensatie in een Nieuwsbrief werd gesuggereerd, dat belangenorganisaties met de desbetreffende plannen al akkoord waren terwijl zij hiervan niet eens op de hoogte waren.

Het is volstrekt niet duidelijk welke afspraken er met de andere stakeholders zoals De Vlasakkers, het Dierenpark, De Kabouterhut, Ter Eem etc. worden gemaakt en van een terugkoppeling met meer informatie is al helemaal geen sprake. Presentaties en ‘verslagen’ van bijeenkomsten komen pas laat of helemaal niet op de website beschikbaar en geven bovendien niet altijd een getrouwe of volledige weergave van de gevoerde discussies.

Kortom met betrekking tot de “Westelijke Ontsluiting” is voor de zoveelste keer het proces c.q. het participatie traject uit de hand gelopen. Wij vinden het onze taak om u hiervan op de hoogte te stellen zodat u nog de mogelijkheid hebt tot een correctieve ingreep. Temeer daar het SGLA ook in uw belang acht om kennis te kunnen nemen van de afzonderlijke standpunten van de verschillende belanghebbenden.

Wij vragen u daarom:

$1·       de Participatiegroep nog eenmaal bijeen te roepen met het verzoek om advies uit te brengen over de uitwerking van het tracé, dan wel

$1·       de verschillende belangenorganisaties de gelegenheid te bieden om hun mening en wensen uitgebreid aan de gemeenteraad toe te lichten in een speciale vergadering. 

In tegenstelling tot de berichtgeving, dat de verschillende belangenverenigingen het eens zijn met de gedane inrichtingsvoorstellen, willen wij u laten weten dat er nog veel vragen zijn. Ook hebben verschillende bewonersverenigingen laten weten dat het uitgewerkte voorstel (nog) niet aan de door hen meegegeven randvoorwaarden voldoet. Zo zijn door de verschillende bewonersverenigingen zijn voorstellen gedaan die erop zijn gericht om de ruimtelijke en milieukwaliteit van hun leefomgeving ten minste op het bestaande niveau te handhaven. Veel van de gedane voorstellen bleken onbespreekbaar omdat dit voor de automobilist een minder aantrekkelijk beeld zou opleveren.

SGLA vraagt u daarom:

$1·       een nulmeting te doen van de bestaande kwaliteit van de leefomgeving (geluid, fijn stof, trillingen etc.) en

$1·       deze af te zetten tegen de beoogde nieuwe situatie zodat bewoners een duidelijk beeld krijgen van de gevolgen en

$1·       de bewoners te betrekken bij verdere uitwerking van het ontwerp voor de weg en de bijbehorende (geluidwerende) voorzieningen en kunstwerken. Bewoners zouden daarbij zeggenschap moeten krijgen over de inrichting van hun leefomgeving. Ook zou er ruimte moeten zijn om tot een optimalisatie van de inrichting en milieukwaliteit te komen.

 

Nut en Noodzaak

Zoals bekend hebben wij vaker onze twijfels over de nut en noodzaak van een dermate grootschalige ingreep met u gedeeld. Bij de recente presentatie van het nieuwe verkeersmodel is duidelijk naar voren gekomen dat de aannames voor de ontwikkeling van de mobiliteit moeten worden bijgesteld.

Samen met delen van de Participatiegroep hebben wij u ook een variant voorgesteld die met beperkte ingrepen en beduidend minder kosten kan worden gerealiseerd. In het raadsvoorstel van (juni 2013) staat ook dat als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan deze variant als terugvaloptie van toepassing zal zijn. Dit was ook in overeenstemming met de Nota van Randvoorwaarden vanuit het toenmalige coalitieakkoord.

Wij wijzen u ook op de conclusie van AT Osborne (11-6-2013, blz. 11) waarin wordt aangegeven dat “Nut en noodzaak zal moeten worden aangetoond en ook zal moeten worden aangetoond dat alle aanvaardbare alternatieven zijn onderzocht.” En “Het aandragen van een aanvaardbaar nieuw alternatief (door een derde) is een generiek risico dat elk project loopt bij het doorlopen van planologische procedures,”

Een dergelijk alternatief is inmiddels ook aangedragen en wij vragen ons af in hoeverre dit alternatieve voorstel goed is onderzocht.

SGLA vraagt u daarom:

$1·       nu bij de Kersenbaan een nieuwe methodiek is toegepast en van een andere input gebruik is gemaakt, om dit model ook toe te passen op de Westelijke Ontsluiting en daarbij óók te kijken naar de effecten op aansluitende wegen, zoals de Amsterdamseweg en de Utrechtseweg.

$1·       om zowel het uiteindelijk uitgewerkte tracé als de terugvaloptie (de Nul-plusvariant) uit te werken. Wij worden graag daarbij betrokken.

$1·       een budget ter beschikking te stellen voor het doen van een second opinion (conform Nota van Randvoorwaarden 1.9) en ondersteuning voor het beoordelen van alle rapporten en het toetsen aan de randvoorwaarden. Mede n.a.v. de conclusies van AT Osborne en Houthoff achten wij het van belang dat ook participanten en belangenorganisaties een helder inzicht krijgen in alle aspecten van dit project.

Wij zijn van mening dat dit moet gebeuren voordat de Gemeenteraad een definitief besluit kan nemen. Graag vernemen wij op korte termijn of u ons hierin tegemoet wil komen.

Met vriendelijke groet

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

P.L. de Langen                                                                                         R. Smit

 1. Vicevoorzitter

REACTIE SGLA WABO DELEGATIE

Gemeenteraad Amersfoort

via Griffie verzonden e-mail

Amersfoort, 29 juni 2014

Geachte Leden van de gemeenteraad,

Binnenkort moet u zich uitspreken over een collegevoorstel betreffende het overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wabo en de Wro. Een vrijwel gelijkluidend voorstel van het college werd drieënhalve jaar eerder door de raad afgewezen.

Het voorstel waarover u thans moet oordelen is de uitwerking van de afspraak betreffende deregulering, zoals in het coalitieakkoord vastgelegd. Zoals tijdens de bespreking in De Ronde van 24 j.l. al werd opgemerkt, betreft het voorstel feitelijk geen deregulering. Voor burgers en bedrijven in de stad verandert er niets ten aanzien van het aanvragen van vergunningen en dergelijken. Terecht merkte wethouder Buijtelaar op 24 juni op dat het voorstel inderdaad geen deregulering betreft maar dat het in feite gaat om een ambtelijke procesversnelling.

In het voorstel van het college betreffende de overdracht van bevoegdheden wordt een veertiental delegatieonderwerpen opgesomd die van uiteenlopende aard zijn. Een aantal van de onderwerpen zal in de praktijk weinig burgers en bedrijven raken. De helft van de onderwerpen kunnen de burgers en bedrijven in de stad wél raken. Indien deze zaken worden gedelegeerd, kan alleen nog maar bij het college bezwaar worden aangetekend. U als raad staat dan buiten spel. Burgers en bedrijven kunnen zich niet tot de raad wenden, de raad kan dan belangrijke taken niet meer vervullen zoals het afwegen van maatschappelijke belangen en het invullen van haar taak als volksvertegenwoordiger.

De SGLA ziet zeven onderwerpen waar u als raad een aanspreekpunt voor de stad zou moeten (blijven) zijn. Kort samengevat zijn dat:

 • het realiseren etc. van maximaal 50 woningen binnen de bebouwde kom;

 • het realiseren etc. van bedrijven op bedrijfsterreinen;

 • het realiseren etc. van winkels, bedrijven, kantoren en horeca op buurt- en wijkniveau;

 • het realiseren etc. van bouwwerken voor sport, recreatie en cultuur;

 • het wijzigen van functies gebouwen en onbebouwde gronden op buurt- en wijkniveau;

 • functiewijzigingen en bouwactiviteiten binnen bestaande gebouwen op buurt- en wijkniveau;

 • afwijken van in bestemmingsplannen vastgelegde maten en aantallen tot 25% en het overschrijden van bestemmings- en bouwgrenzen tot tien meter.

  Bij deze taken is het college gehouden aan regels in het structuurplan zijn vastgelegd. Op te merken is dat onlangs is gebleken dat de beperkende normen van het structuurplan voor het college niet de waarde heeft die door de raad wordt verwacht. Voor het project aan de Keerkring 5 (Kruiskamp) bleek het college te kunnen instemmen met een bouwhoogte die de in het structuurplan vastgelegde normen ver te boven ging. Het blijft dus van belang dat de Raad een controlerende rol blijft houden voor dit soort projecten.

  Voor het overige ontbreekt bij de door het college voorgestelde veertien te delegeren onderwerpen de argumentatie die tot een keuze van deze onderwerpen heeft geleid.

  De SGLA doet op u, als gekozen volksvertegenwoordigers, een dringend beroep om het voorstel tot delegatie van het college dusdanig te wijzigen dat voor de zeven bovengenoemde onderwerpen de verklarende instemming bij de raad blijft gehandhaafd. Aan de hand van de ervaringen uit de afgelopen drieënhalve jaren kan worden opgemerkt dat het handhaven van de rol van de raad niet tot onaanvaardbare overschrijdingen van termijnen heeft geleid. Het tijdsbeslag voor de raad was de afgelopen zeer beperkt, mede door de door de raad gekozen procedure waarbij het Presidium een adviserende rol vervult.

  Hoogachtend,

  Peter de Langen                                                             Raphael Smit

  1. Voorzitter                                                                         Vice-voorzitter

BEWONERS033 INFORMEERT

Waarde Stadsgenoot,

Dit is de eerste nieuwsbrief van bewoners033.nl, website voor en door bewoners- en burgerinitiatieven in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Bijna 70 initiatieven, verspreid over alle wijken en actief op uiteenlopende terreinen, staan op deze site, oftewel 75% van alle initiatieven in de stad. Wie bijvoorbeeld de gemeentelijke website amersfoort.nl bezoekt, ziet direct in het hart van de pagina een link naar bewoners033.nl. Iedereen kan een initiatief aanmelden en wanneer u een account aanmaakt kunt u uw eigen initiatief op de site plaatsen.

Op bewoners033.nl is ook ruimte om nieuwsbrieven van  burgerinitiatieven onder de aandacht te brengen. Verspreidt uw burgerinitiatief nieuwsbrieven? Stuur die ook naar ons - of plaats deze zelf op de site. En via de agenda kunt u kijken wat burgerinitiatieven zoal organiseren. Heeft u zelf een item voor de agenda? Met een eigen account kunt  u dat zelf toevoegen of u stuurt ons een mailtje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Heeft u ook nieuws voor ons? Wilt u meewerken? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voeg dit mailadres ook toe aan uw pers- of mailinglijst en abonnees van nieuwsbrieven. Indien u een website heeft, dan vragen wij u daarop een link naar bewoners033.nl te plaatsen.

Overpeinzingen renovatie stadhuis

18 juni 2012

Geachte raadsleden,

Wij willen u wat meegeven ter overpeinzing met betrekking tot de renovatie van het stadhuis.

Brandbrief Betreft Bezuinigingen wijkcentra en dorpsverenigingen

23 mei 2011

GOOI HET KIND NIET WEG MET HET BADWATER!

Geachte Gemeenteraad,

Graag willen wij nog een poging wagen om de bezuiniging die u voorstelt m.b.t. de sluiting van alle wijkcentra nader te overwegen.

De SGLA begrijpt dat een bezuiniging van 20 miljoen pijn doet en dat u voor moeilijke keuzes staat. Toch willen wij uw aandacht vragen voor de gevolgen van het sluiten van de wijkcentra, het stoppen van subsidies voor dorpsverenigingen en de keuzes die u voorgelegd worden in het kader van sociaal/maatschappelijke activiteiten.