Diversen

Brief aan de nieuwe gemeenteraad van Amersfoort

Vathorst West en Vathorst Noord

Vlak voor de verkiezingen is in de Ronde besloten om de plannen voor Vathorst West in de ijskast te zetten en de plannen voor Vathorst Noord op sobere wijze uit te voeren. Wij steunen dit. Echter met betrekking tot Vathorst West willen wij een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Mening SGLA 

 • Vathorst West is een gevoelige locatie i.v.m. de ecologische hoofdstructuur Gelderland, het Nationaal Landschap Eemland en de polder Arkemheen.
 • Wonen achter de vuilstort van Smink lijkt ons geen prettig vooruitzicht. Er is weerstand tegen de locatie i.v.m. aantasting van het groen. Lucht en Geluidkwaliteit verslechteren. Meer stilstaand verkeer aangezien er sprake is van te weinig mogelijkheden om de wijk in- en uit te komen.
 • De SGLA vindt dat in ieder geval de reconstructie m.b.t. de aansluiting Bunschoten klaar dient te zijn voordat eventueel Vathorst West wordt gebouwd en niet pas als de wijk al in aanbouw is. Wij hopen dat de gemeente geleerd heeft met de ontwikkeling van Vathorst.
 • De SGLA is niet overtuigd van de nut en noodzaak van het ontwikkelen van Vathorst West en wijst de plannen daartoe af.
 • Het bouwen in Vathorst West is de spreekwoordelijke druppel die leidt tot het vastlopen van de A1. Maatregelen leiden wel tot 10 minuten tijdwinst, maar desondanks zullen bewoners van Vathorst 20-50 minuten nodig hebben om hun wijk uit te komen! Ook vanuit dit oogpunt is heroverweging van bouwen in Vathorst West noodzakelijk.
 • Een ander punt is nog dat gronden in Vathorst West en Noord op speculatieve wijze in handen zijn gekomen van projectontwikkelaars.  Wij vinden het een slechte zaak als de inwoners van Amersfoort moeten gaan betalen voor de door projectontwikkelaars veel te dure aangekochte gronden.

Heiligerbergerbeekdal c.q. Park Randenbroek e.o

Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden, waar een duidelijke visie uit voort is gekomen. Namelijk een groene invulling. Maar uiteindelijk gaat de meerderheid van de Raad daar volledig aan voorbij. De vorige Raad heeft besloten om een woonwijk in het groen te realiseren en vindt dat op die manier ook sprake is van een groene ontwikkeling. Er is nog te weinig geprobeerd om samen met alle groeperingen landelijke en Europese subsidies te krijgen, bijvoorbeeld van het project Groen in en om de stad.

Mening SGLA 

 • Wij kiezen voor een onbebouwd beekdal; dus geen woonbebouwing op de St. Elisabeth en de Sportfondsenbad locatie. De vrijkomende locaties willen wij inrichten als stadspark zodat een groene long ontstaat tussen de vele woongebieden en nieuwbouwlocaties in het kader van Amersfoort Vernieuwt. Een stadspark van enig formaat is goed voor de hele stad en onze inwoners nu en in de toekomst. Geen budgettaire neutraliteit tussen de drie ziekenhuislocaties.
 • Wij prefereren een multifunctioneel publiek toegankelijk gebouw (o.a. kinderopvang, sportruimte en grand café) op de Sportfondsenbad locatie als stadspoort tussen centrum en het buitengebied en als schakel tussen cultuur en natuur.
 • Wij zijn tegen een skeelerbaan op het ijsbaanterrein en willen uit oogpunt van synergie en bereikbaarheid een skeelerbaan combineren met de kunstijsbaan in Vathorst.
 • Wij vinden dat een poging moet worden ondernomen om samen met de Stichting Heiligerbergerbeekdal, Milieugroeperingen, SGLA en Gemeentebesturen van Leusden en Amersfoort een grootschalige subsidie bij het Rijk aan te vragen. Hiervoor zijn gelden beschikbaar. Daarnaast kan ruimte in de Projecten van de Groen Blauwe Structuur gevonden worden, als er geen gronden, die op speculatieve wijze in handen van projectontwikkelaars zijn gekomen in Vathorst Noord, hoeven te worden aangekocht.

De Westtangent

De Westtangent blijft een heet hangijzer. Is deze wel nodig? Hoe? En waar? Autotunnel onder het spoor? Treintunnel onder de autoweg? Daam Fockemalaan doortrekken over het spoor?

Mening SGLA 

 • Indien verdubbeling van het spoor alsnog een onderdoorgang nodig maakt, zijn de kosten voor de NS. Een twee baans tunnel is dan voldoende. Bespaart 80 miljoen! Een ongelijkvloerse spoorwegkruising leidt tot een aanzienlijke toename van het verkeer op deze route, die strijdig is met de functie van dit gebied. Dit verkeer kan heel goed via de oostelijke route worden afgewikkeld.
 • Grote weerstand is te verwachten in deze al lang lopende discussie.
 • Opmerkelijk is de opmerking dat er hierdoor mogelijkheden worden gecreëerd voor de ontwikkeling van Birkhoven Bokkeduinen. O.i. onbegrijpelijk omdat er recentelijk een bestemmingsplan is vastgesteld. Eventuele gewenste ontwikkelingen, zoals bevordering van mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving en bescherming van de ecologische structuren zijn strijdig met een toename van het verkeer over de BW laan door het aanleggen van een ongelijkvloerse spoorwegkruising. De schade daarvan is vele male groter dan van de files die nu op de Daam Fockemalaan en de BW-laan ter weerszijden van die spoorwegovergang staan.

Participatie

Politici geven vrijwel nooit toe dat ze een foute beslissing hebben genomen. Ook daardoor groeit de kloof tussen bewoners en bestuur.

Algemene opmerkingen:

 • Raadsleden dienen in de raad - zo staat in de wet – op persoonlijke titel te stemmen. In de praktijk heerst er fractiediscipline. Op zichzelf  niet vreemd dat dit ontstaat, maar principieel onjuist.
 • Bij heikele onderwerpen overspoelt de gemeente de betreffende bewoners met glossy brochures, inspraakbijeenkomsten en verslagen daarvan. In sommige gevallen kost dit heel veel geld. Met de inspraakreacties wordt weinig tot niets gedaan. Zo ging het onder meer bij de moskee, bij de Hogewegzone en onlangs weer bij het Beekdal.
 • Een regelmatig voorkomend verschijnsel is dat raadsleden van coalitiepartijen een collegevoorstel in eerste instantie fors bekritiseren om vervolgens, nadat de wethouder enige nuanceringen aangebracht heeft,  toch weer om te gaan.. Een rituele dans waarbij de volksvertegenwoordiger toch weer even de tanden heeft laten zien.
 • De in opdracht van B&W ingehuurde communicatieadviseurs hebben er nogal eens een handje van om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn, en negatieve ontwikkelingen positiever voor te stellen.
 • Een leuke wetenswaardigheid: begin 2008 blijkt uit onderzoek dat de Amersfoortse raadsleden zichzelf gemiddeld met een 5,6 waarderen inzake het aansturen van het College op doelen en ambities. Het onderzoek meldt verder dat de wethouders vinden dat zij de raad goed voorlichten, maar van de raadsleden is maar dertig procent het daarmee eens.

Mening SGLA

 • Participatieprocessen verlopen in eerste instantie meestal rommelig omdat de kaders vooraf niet duidelijk afgebakend zijn. Tijdens het proces blijkt vaak dat de door de participanten voorgestelde punten vanuit financieel oogpunt niet worden gehonoreerd. De Raad zegt te luisteren, maar kiest toch vaak voor de eerder ingenomen eigen standpunten. In de Raad staan vaak Collegepartijen tegenover Oppositie. Het dualisme is helaas ver te zoeken.
 • Het nieuwe raadsmodel ( Plein, Ronde en Besluit) leidt vaak in de Ronde tot discussies die niet worden afgemaakt, insprekers krijgen nu maar 2 minuten tijd om statements te maken, waardoor zij onder een te hoge druk komen te staan. Deze hoge druk wordt mede veroorzaakt omdat zij in 2de termijn [ook vanwege tijdgebrek] niet meer aan bod komen.
 • De nieuwe Raad zou kunnen trachten op deze punten beter te sturen, duidelijker kaders vooraf vast te stellen en ruimte te laten voor de invulling van de randvoorwaarden door participanten, en ook de Of-vraag vooraf in de participatie mee te nemen (=de vraag stellen of inwoners vinden dat een bepaald project wel of niet moet doorgaan).
 • Daarnaast verwachten wij van de nieuwe raad, dat er ook echt geluisterd wordt en de uitkomsten van een proces worden gerespecteerd.

Park Schothorst 

 • Er ligt een voorstel van het college om veel meer evenementen te houden op het grote grasveld tussen Schothorst en Kattenbroek. De omwonenden ervaren dit als overlast. Denk in dit verband ook aan de enorme ruimte op het Eemplein dat nu een tijdelijke parkeerplaats is. En aan het spoorwegemplacement.
 • De raad heeft inmiddels toegegeven ondoordacht te hebben gehandeld door de motie Plu voor de Regen aan te nemen. Hierdoor speelt nu al geruime tijd een discussie over verbouw van een manege in het stadspark.

Mening SGLA

Niet meer dan de oorspronkelijk vastgestelde evenementen in het stadspark. Bestemming is park, geen evenemententerrein. Geen bebouwing in het park. Bescherming dekzandrug.

Hoogland West

De meerderheid van de vorige Raad wilde per se een golfbaan in Hoogland-West. Heel veel mensen en natuurorganisaties willen absoluut geen golfbaan. Hetzelfde geldt voor een fietspad langs de Eem.

Mening SGLA

 • De Ruimte voor Ruimteregeling zowel als de Nieuwe Landgoederenregeling brengen meer bewoners in het gebied, met meer verkeersbewegingen en meer onrust. Ditzelfde geldt voor een eventuele (wat ons betreft niet gewenste) golfbaan. Kan de eigenaar van de grond worden gedwongen tot de aanleg van houtwallen, watergebonden natuur en uitbreiding van het recreatieve padenstelsel, d.w.z. een wandelpad om de golfbaan heen?
 • Hoe gaat worden vastgelegd dat 9 holes ook werkelijk 9 holes blijven? En een uitbreiding tot 18 holes verboden is en blijft?
 • Er zal minimaal een onderzoek moeten plaats vinden in het kader van de Flora en Faunawet. Ook de verkeersdruk zal beter onderzocht moeten worden.
 • De beoogde wandelpaden door Coelhorst en langs de Eem zullen mensen met honden aantrekken. Daar deze honden voornamelijk los zullen lopen, zoals we in andere parken ook zien aangezien er nauwelijks gehandhaafd wordt, zal dit leiden tot verstoring van de reeënpopulatie, welke hier nu juist zijn laatste rustgebied heeft [bosachtig gebied met dichte begroeiing].
 • Zoals de verkenning er nu ligt is deze voornamelijk een mooie droom. Om deze droom werkelijkheid te laten worden zijn keiharde [juridisch] te handhaven afspraken nodig.

Amersfoort Vernieuwt

De plannen voor Amersfoort Vernieuwt zijn in het algemeen een goede zaak. De eenzijdig bebouwde en bewoonde wijken opknappen en veranderingen te weeg brengen op het gebied van wonen, sociale en economische aspecten heeft positieve effecten. Een aspect dat echter onderbelicht blijft, is de besluitvorming rond slooppannen én participatie van bewoners van wie de woning beoogd gesloopt te worden.

Mening SGLA 

De SGLA is in de besluitvorming rond te slopen woning gedoken en heeft ontdekt, dat bewoners in een erg laat stadium persoonlijk worden benaderd en hen allerlei alternatieven worden voorgehouden, zodat zij individueel de vraag of zij hun woning willen laten slopen eigenlijk niet meer negatief kunnen beantwoorden. We denken dat dit niet de bedoelde enquête is, waarop bewoners frank en vrij hun mening kunnen geven. We hebben hierover uitvoerige correspondentie met gemeente en Alliantie gehad. Hun commentaar: “we nemen kennis van uw mening”.  Inhoudelijk wil men niet meer reageren. Op onze site staat onze brief aan de Alliantie, we verzoeken u deze eens te lezen.

We hopen dat uw nieuwe raad nog eens goed naar de werkwijze rond sloopplannen wil kijken. De SGLA is niet perse tegen sloop, maar wil wel dat dit zorgvuldig gebeurt en bewoners op een eerlijke wijze ook nee tegen sloopplannen kunnen zeggen. 

De SGLA hoopt en verwacht dat de nieuwe Raad bovengenoemde onderwerpen meer op hun merites zal beoordelen dan de vorige Raad. Tenslotte wijzen wij u graag op onze website: www.sgla.nl omdat wij nog meer speerpunten op ons programma hebben staan.

Wij wensen u veel wijsheid toe en hopen op een prettige samenwerking.