Brief SGLA aan Alliantie m.b.t. Amersfoort Vernieuwt/De Hoven en sociaal statuut, 15 februari 2010

U schrijft:

 • “in feite zijn de meeste zaken ten aanzien van het proces vastgelegd in het Sociaal Statuut Amersfoort”.
 • Meeste betekent dat er ook zaken niet zijn vastgelegd. Welke zaken zijn dit?
 • “ Een aantal jaren geleden zijn de wijken en de overige projecten voor Amersfoort Vernieuwt benoemd en vastgelegd op een kaart. Het ging daarbij om 32 projecten [april 2006]”.
 • Graag ontvangen wij een opgave van de 32 projecten.
 • “ Waar het gaat om herontwikkeling hecht de Alliantie Eemvallei er aan om de bewoners tijdig en goed te informeren over ontwikkelingen die in het verschiet liggen, maar ook over de wederzijdse rechten en plichten. Het Sociaal Statuut is daarbij min of meer een leidraad”.
 • Min of meer een leidraad betekent o.i. dat het Sociaal Statuut niet als vastgesteld en te handhaven document wordt beschouwd en dat van de inhoud afgeweken kan worden. Hoe valt dit te verklaren?
 • “Naar  alle partijen heeft de Alliantie Eemvallei steeds voorgehouden dat de vraag aan de bewoners – gaat u akkoord met de sloopplannen voor uw woning - gesteld wordt op het moment dat ook kan worden aangegeven welk ander perspectief er is voor de bewoners. Daarbij doelen wij op het feit dat in een dergelijke situatie de bewoner zal moeten gaan beslissen waar de voorkeur naar uitgaat. Is dat de nieuwbouw in het gebied waar zij nu wonen, of is dat een andere woning in de wijk, een andere wijk of nieuwbouw in bijvoorbeeld Vathorst”.
 • Wij vinden deze gang van zaken niet correct omdat op het door de Alliantie genoemde tijdstip naast de vraag “gaat u akkoord met de sloopplannen voor uw woning” ook de ultieme vraag gesteld hoort te worden “of gaat uw voorkeur uit naar het NIET slopen van uw woning”. Ergo: bent u tegen sloop.
 • Graag vernemen wij van u of De Alliantie van mening is dat bij projecten [bijv.  De Hoven] waar bewoners wel degelijk over sloop twijfelen het aanbeveling verdient dat de Alliantie objectief te werk moet gaan. [objectief= zich niet laten beïnvloeden door eigen gevoel of door vooroordelen]
 • “ Wanneer we bewoners op deze manier van informatie voorzien kunnen zij ook de afweging gaan maken welke keuze voor hen het beste is en of men akkoord gaat met de vraag om in te stemmen met de sloopplannen. Er is sprake van voldoende draagvlak als tenminste 70% van de huurders van een pand in dit gebied instemt”.
 • Wederom wordt de keuze voor het niet slopen van de woning terzijde geschoven. Vindt u dat n.a.v. onder andere bovenstaande alinea op een correcte manier het vereiste draagvlak van 70% tot stand komt?
 • “In het geval van de Hoven verwachten wij in de tweede helft van 2010 voor de 1ste fase van de Hogeweg-zone het woningbouwprogramma helder te hebben. Wanneer die informatie beschikbaar is kan de feitelijke peiling gaan plaatsvinden. Bij een akkoord van 70% van de huurders maken wij daarvan melding aan de bewoners en vervolgens aan de gemeente.
 • Feitelijke peiling? Wat betekent een feitelijke peiling t.o.v. eerdere peilingen. Waarom wordt voorbij gegaan aan de noodzaak dat de verhuurder d.m.v. een te houden enquête de mening van de huurders gaat onderzoeken en op die manier kan vaststellen of sloop op een draagvlak van 70% kan rekenen?
 • “Vanaf het moment dat toestemming is verkregen, worden leegkomende woningen aangeboden voor tijdelijke verhuur”.
 • Wij vragen ons af of nadat de “vaste” bewoners uitgeplaatst zijn de tijdelijke huurders ook weer gebruik kunnen maken van een urgentieverklaring?
 • “Onlangs is met de wijkmanager van de gemeente afgestemd om voor dit gebied wel al te gaan starten met extra de aandacht, zoals bedoeld onder “interim-beheer” voor zowel de gebouwen als de buitenruimte”.
 • Wat wordt onder de extra aandacht verstaan?

Sociaal Statuut Amersfoort

 • “De stedelijke kaders worden in dit Convenant omschreven. Zij vormen het uitgangspunt voor alle nieuwe ingrepen zoals ingrijpende renovatie en sloop- nieuwbouw en de sociale plannen die daaruit voortvloeien. Hiervan kan niet worden afgeweken”.
 • In feite zijn de meeste zaken t.a.v. het proces vastgelegd in dit Statuut en het Statuut is min of meer leidraad? Zie vragen n.a.v. brief Alliantie d.d. 5-1-2010!
 • De afspraken gelden voor alle sloop- en renovatie-ingrepen in de gemeente Amersfoort voor een periode van vijf jaar [2006-2011]!
 • Wat is de status van het Sociaal Statuut na 2010? Komt er voor die tijd een nieuw Sociaal Statuut tot stand?
 • “Peildatum”: is het moment waarop de huurder een beroep kan doen op het Sociaal Statuut. De peildatum ligt na de datum waarop de onttrekkingvergunning is afgegeven en treedt in werking op het moment dat de corporatie vervolgens het definitieve sloopbesluit heeft genomen. De peildatum is bij sloop tenminste 12 maanden voor de uit te voeren sloopactiviteiten.
 • N.a.v. de  hier omschreven peildatum worden de bewoners dus geconfronteerd met een “fait      accompli” zonder dat er sprake is van een reëel en objectief verkregen draagvlak, dus voor de bewoners een  ”mission impossible”?
 • “ In het kader van strategisch voorraadbeheer kan een verhuurder intern ideeën ontwikkelen en mogelijkheden verkennen over de toekomst van een buurt/complex. Dit kan onder meer leiden tot een intern sloopbesluit”.
 • Hieruit blijkt dat er intern al is besloten tot sloop en dat eerst daarna de bewoners over het al genomen besluit geïnformeerd worden. Is het niet zo dat er voor een dergelijk besluit overleg met de bewoners/gedupeerden dient plaats te vinden? O.i. is er absoluut geen sprake van een open en gelijkwaardig overleg in een zeer pril stadium, wat voor de buurt erg belangrijk is.
 • “ Over de gedachten over de toekomstige ontwikkelingen worden de huurders en de politiek geïnformeerd. Daarbij draagt de verhuurder zorg voor het gelijktijdig informeren van de huurderkoepel, de betrokken huurdervertegenwoordiging, de direct betrokken huurders en andere belanghebbenden over de plannen. Het gelijktijdig en daardoor eenduidig informeren van de betrokken huurders[organisaties] is van groot belang voor de voortgang van het participatieproces. Als er op deze wijze voldoende draagvlak is ontstaan, doen de verhuurder en gemeente een principe-uitspraak sloop over de voorgenomen sloopplannen”.
 • Tijdens het participatieproces hebben de deelnemers vele malen gevraagd om ook met een plan te komen waarin de Hoven niet gesloopt zouden worden. Helaas zijn deze verzoeken niet gehonoreerd.
 • Op deze wijze voldoende draagvlak is ontstaan? Hoe moeten wij dit interpreteren?

Met vriendelijke groeten

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

P.L. de Langen, Voorzitter

Mevrouw R. Pasman, Secretaris