Ingesproken in de Ronde 24 januari 2006 over Concept-Woonvisie

 • Reactie op woningbehoefte
  1. Opmerkelijk zijn de cijfers over de kwantiteit. Er wordt zelfs al gesproken over een kwantitatief overschot voor meergezinswoningen. Ook de kernvoorraad is ruim voldoende. Wel is er nog sprake van een behoefte aan 5580 eengezinswoningen. Alleen hieruit blijkt dus dat extra uitbreidingen niet meer nodig zijn, deze behoefte kan met Vathorst o.i. dus ruim worden gehaald.
  2. Er is meer behoefte aan kwaliteit. Onze conclusie zou dan zijn, dat vooral gezocht moet worden naar vervangende nieuwbouw en dus ook minder behoefte is aan verdichting. Dus juist geen postzegelbeleid.
  3. Opmerkelijk is ook het staatje op pag. 47 over woningbehoefte. Als alleen naar de vraag uit Amersfoort wordt gekeken, dan blijkt het aanbod voldoende en zelfs een overschot te zijn. met n.b. een overschot van plm. 4500 woningen. In het lijst wordt ook een kolom ten tonele gevoerd van Vraag van elders. Dit wordt niet gedefinieerd. Maar het is dus belangrijk om duidelijk vast te stellen voor wie Amersfoort in de toekomst nog moet bouwen en dit ook te monitoren. Ooit was de afspraak dat de groei bedoeld was voor Amersfoort en de regio. Een duidelijke herbevestiging van die stellingname door de Raad, lijkt juist vanuit de behoefte raming dan ook wenselijk.
 • Reactie op Vathorst West
 • We zijn verbaasd dat in de Woonvisie al gesproken wordt over Vathorst West met 2000 woningen, alsof hierover al besluiten zijn genomen. We hadden de stellige indruk, dat gezegd is in het kader van de Baggerproblematiek, dat dit misschien een oplossing was, maar dat de financiële oplossing van het baggerprobleem wellicht ook nog anders oplost kon worden (motie VVD?). Een dergelijke uitspraak in de Woonvisie opnemen als bouwlocatie lijkt dan ook op zijn minst voorbarig.

  Inhoudelijk vinden wij, dat een dergelijke locatie ook grote problemen met zich mee brengen als het bv. gaat om verkeersonsluiting. Vathorst is al eens stilgelegd omdat verkeersontsluiting niet goed geregeld was. Nog meer woningen in dat gebied, zal die problematiek alleen maar groter maken.

  Reactie op Indeling stad

  1. De stad wordt in de nota ingedeeld in Netwerkstad (het Noorden), Zandstad (het Zuiden) en de Hybride stad (de rest). Hoewel de karakteristieken die beschreven worden op zich zelf kloppen, is het de vraag waarom dergelijke typeringen nodig zijn. Wat zorg baart is vervolgens de ontwikkelingen die bij de typeringen worden genoemd. Vooral Zandstad wordt genoemd als bij uitstek geschikt inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij wordt dan vooral gedacht aan postzegels Wij vragen ons af of hiermee bedoeld wordt een verdergaande verdichting en het opvullen van groene locaties. Een voorbeeld is hoe zal worden omgegaan met de omgeving van het Park Randenbroek. Kiest men hier voor kwaliteit van een groene long of wordt hier het gebied vol gezet met woningen in het groen. Dat zijn wezenlijk andere keuzen, die juist de kwaliteit van de Zandstad zullen bepalen.
  2. Hetzelfde geldt voor uitspraken in de Woonvisie over de Hybride stad: Het aanwezige groen in de wijken biedt duidelijk positieve aanknopingspunten voor het realiseren van echte groene setting. Wat wordt met dergelijke uitspraken nu bedoeld? Bouwen in het aanwezige groen, of nieuw groen extra realiseren? We hebben geleerd om zeer voorzichtig met dergelijke uitspraken om te gaan! We vragen ons ook af of de visie over groen zoals in de BVA omschreven: Groen in de wijk kan wel worden opgeofferd en dat veel openbare ruimte is zonde van de ruimte nu wordt losgelaten. Het zou goed zijn als de Raad hierover een duidelijke uitspraak doet om te voorkomen, dat de raad hiermee zichzelf buiten spel zet .Overigens over de  Hybride Stad, deze bestaat uit bijna alle wijken waar de BVA een grote rol gaat spelen: in welke zin hebben deze wijken ook intrinsieke kwaliteiten of zijn het vooral 'wijken met problemen'? Het lijkt ons toch onjuist om op al die wijken een dergelijk stempel te drukken.
  3. Ook wordt op diverse punten voorgesteld om te bouwen in hoge dichtheden gezien het beperkte ruimtegebruik. Er worden geen grenzen aan dit uitgangspunt gesteld, waardoor het straks een alibi kan vormen voor bouwplannen die niemand wil. Door te hoge dichtheden kunnen er problemen ontstaan die de leefbaarheid eerder onder druk zetten dan bevorderen. Een dergelijk kader is ons te ruim. Als voorbeeld willen wij noemen De Bijlmer ooit het ei van Columbus. Hoge flats, weinig ruimtegebruik én ook nog in een groene setting. Het leek zo mooi, maar de praktijk is anders gebleken. (peilpunt 1.4 verdient o.i. dus wel enige aanpassing)
  4. Daarom ook een reactie op peilpunt 1.2 (woonverschil) en 7.1 (instrumenten). We onderschrijven dat een gedifferentieerde wijkindeling meer mogelijkheden biedt. We onderschrijven echter niet dat dit de oplossing is voor alle problemen. De samenstelling van de wijken wordt niet alleen bepaald door het soort woningen, maar vooral door de samenstelling van bevolkingsgroepen. Wanneer in een wijk de samenstelling van de bevolking te eenzijdig wordt met vooral kansarmen in eenzelfde wijk of buurt, zal dat ook de samenhang in een wijk beïnvloeden. We pleiten dan ook om de instrumenten juist te gebruiken om die samenstelling van bevolkingsgroepen te veranderen.
  5. Juist woonruimteverdeling kon vroeger als middel goed gebruikt worden. Door de liberalisering is dat instrument verloren gegaan. We pleiten voor creatieve oplossingen, door bijvoorbeeld delen van flats specifiek toe te wijzen of te benoemen voor doelgroepen. Dat zal daadwerkelijk de samenstelling van wijken of buurten kunnen beïnvloeden.

  Tot slot

  Het gaat om een heel actief proces, waarvan deze nota het resultaat is. In hoeverre deze nota gedragen wordt en door wie en waarom zullen wij nooit weten, als niet de mogelijkheid geboden wordt op deze nota te reageren en dit voor vaststelling toe te voegen aan het stuk.

  Uiteindelijk moet de politiek gemotiveerde keuzes maken. Nu is het onduidelijk waar de mening van het stadhuis doorklinkt en waar die van deelnemers. Misschien is dit wel het enige vlekje op het proces. Wij vragen daarom nadrukkelijk om op deze nota, als resultaat van een actief proces, de mogelijkheid te geven ook nog schriftelijk te reageren door de deelnemers en buitenstaanders .Goed dat een proces als dit is aangegaan, maar dit zal nog steeds slechts het begin zijn van een langdurig proces om de stad leefbaarder te maken.