Ingesproken in De Ronde 17 januari 2006 over Projectplan Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA)

Gezien de tijd zullen wij ons tot een aantal van die vragen en opmerkingen beperken.

1.      Waarom wordt de komende startnotitie niet aangeboden ter bespreking in De Ronde, maar alleen ter kennisname?

2.   De Raad wordt pas weer betrokken bij de BVA bij het vaststellen van de Ontwikkelingsplannen. Wij missen in dit proces het benoemen van concrete doelen conform de uitkomsten van het Rekenkamer-onderzoek wijkontwikkeling of dit moet het Ontwikkelingsplan zelf zijn.

3.   Bepaalde wijken worden aangewezen, maar vervolgens wordt alleen over buurten gesproken. Een wijk is echter meer dan louter een optelsom van buurten.  Een wijk bestaat uit vele buurten. Met welke probleem-analyse en vraagstelling wordt een buurt benaderd? Wat is het probleem dat Buurtgericht kan of moet worden opgelost? Hoe verhoudt zich dat tot de wijk als geheel? Moeten dit soort vragen niet eerst helder zijn voordat kan worden overgegaan tot een buurtgerichte aanpak?  In de nota wordt weliswaar gesproken over samenhang, maar hoe komt deze bij een buurtgerichte aanpak tot stand en waar vindt de onderlinge afstemming plaats?  Natuurlijk moet er met buurten apart gesproken worden, maar dat kan niet in de plaats komen van een wijkaanpak en deze ook als een geheel te benaderen. NB: Het woord Îzelfsâ in de zin ãEr kan zelfs gedacht worden aan professionele bewonersondersteuningä kan weggelaten worden!

4.    De SGLA mist tot nu toe de uitkomst van de Bestuurlijke Opdracht De Horsten (jan. 2004) om na te gaan op welke wijze herstructering met als uitgangspunt het behoud van deze flats mogelijk is. De SGLA heeft zich hierover in de commissievergadering voorjaar 2004 zeer positief uitgelaten.

5.   Wat gebeurt er met de ter kennis aangenomen BVA-nota van vorig jaar? Hier ligt een visie aan ten grondslag (over het zgn.onbenut groen), die wij niet delen. Is deze visie inmiddels verlaten? Onderdeel van deze nota was ook een financi‘le paragraaf, waar wij de vorige keer de  nodige opmerkingen over gemaakt hebben. Bijvoorbeeld over het mogen verkopen van nieuw gebouwde huurwoningen zonder dat sprake is van een garantie-periode, enz. enz. Bij dit Projectplan ontbreekt trouwens (althans op internet) een financi‘le onderbouwing, de bijlage 5.

Tot slot

Er is al heel veel informatie over de betreffende wijken voorhanden. Toch moet bij alle bewoners duidelijk worden welke problemen of knelpunten met dit beleid geprobeerd wordt op te lossent. Om een wijk bewust te maken, dat er iets gaat gebeuren en de samenhang ook voor bewoners duidelijk wordt, dient er o.i. eerst een paar gezamenlijke bijeenkomsten plaats te vinden, voordat overgegaan wordt tot een buurtgerichte aanpak. Niet alleen informatie geven over het proces, maar ook discussie in breder verband.

Verder valt er nog heel veel te zeggen. Wij willen vooral dat er gestart wordt, maar dan wel zorgvuldig.