Vathorst

inspraak op voorontwerp bestemmingsplan Kantorenlocatie Vathorst 17-7-2002

Amersfoort, 17-7-2002

Betreft: inspraak op voorontwerp bestemmingsplan Kantorenlocatie Vathorst

Gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Vathorst

Geacht college, geachte directeur,

De SGLA wil aanvullend op de inspraak reactie van de Vereniging Dorpsbelangen Hooglanderveen nog een aantal opmerkingen maken aangaande de herziening van het bestemmingsplan Vathorst

Het betreft:

1) de kantoren locatie

2) verschuiving en inrichting van de Randboulevard

1) Kantorenlocatie:

De SGLA ziet in deze bestemmingsplan wijziging t.a.v. de bouwhoogten van de woon- en kantoortorens een fundamentele beleidswijziging. Bij vaststelling van het bestemmingsplan Vathorst is bewust gekozen voor relatieve hoogbouw, hoogbouw die naar de polder en het dorp Hooglanderveen niet (te) dominant zou zijn. De voorliggende wijziging staat haaks op dit uitgangspunt. De voorgestelde woon- en kantoortorens zullen van verre hun stempel op de polder drukken, hetgeen niet door bomen te maskeren is. Daar komt bij dat het verstoppen van het dorp Hooglanderveen nooit een uitgangspunt is geweest, maar het daar wel steeds meer op gaat lijken. De SGLA is het daarom met deze wijziging niet eens en pleit voor een niet te harde en dominante overgang van polder naar verstedelijkt gebied en het meer in zijn waarde laten van het dorpsgezicht van Hooglanderveen.

2) Verschuiving en inrichting Randboulevard

Hooglanderveen heeft al gereageerd op de verschuiving van de Randboulevard en de mogelijke gevolgen.

Het lijkt misschien buiten de orde, maar de SGLA wil ingaan op de verkeerskundige aspecten van deze inrichting. Het lijkt wat laat, maar in het verleden heeft de SGLA bij monde van de heer L. Oosterloo geprobeerd de discussie over de inrichting van de Randboulevard aan te zwengelen, maar deze discussie is steeds afgekapt. Het viel steeds buiten de orde. Om te voorkomen dat hierover nooit enige discussie zal worden gevoerd en er wellicht verkeerde ruimteclaims worden gedaan, wil de SGLA hierop kort ingaan.

De Randboulevard is een rondweg onderbroken door verscheidene rotondes. In het midden bevindt zich de busbaan. Deze busbaan loopt op maaiveld midden over de rotondes. Het ontwerp oogt snel en logisch, maar verkeerskundig zal deze oplossing de doorstroming flink belemmeren. Een rotonde is bedoeld om het verkeer op een soepele manier te laten doorstromen, racebanen te vermijden en verkeer op een min of meer gelijkwaardige manier te reguleren. Door midden over de rotonde de bus te laten rijden, wordt de rest van het verkeer op of naar de rotonde belemmerd in zijn voortgang. De rotonde wordt gebruikt als kruising, en dat is fundamenteel anders. De enige manier om de doorstroming ook veilig te regelen is het werken met verkeerslichten. Ook dit zal problemen opleveren, want hoe regel je verkeerskundig en met welk effect op de rotonde, een bus die eerst de rijbaan moet oversteken om op de rotonde te komen en vervolgens kort er na opnieuw een oversteek moet maken over de rijbaan om de rotonde weer te verlaten?. Dit alles natuurlijk met behoud van de functie van de rotonde: snelle regulerende c.q. gelijkwaardige afwikkeling van het verkeer en dit allemaal vanzelfsprekend in onderlinge samenhang met de andere rotondes om er geen een rommeltje van te maken. Bij passage van de bus zal het andere verkeer dus hinder ondervinden in de doorstroming. Als een vlotte doorstroming op de Randboulevard niet mogelijk is, zal dit ontwijkend verkeersgedrag uitlokken. Sluipverkeer zal het gevolg zijn. De SGLA vindt dat het onderhand tijd wordt deze discussie te voeren opdat als gevolg van vermeerderd inzicht alsnog besloten kan worden tot andersoortige kruisingen, te weten ‘gewone’ kruispunten op maaiveld, dan wel ongelijkvloerse kruisingen met rotondes voor autoverkeer op maaiveld. Een stedenbouwkundige invulling zonder een diepgaande verkeersdiscussie vooraf kan tot problemen leiden die straks onoplosbaar zijn. Dat wil de SGLA met deze discussie voorkomen.

De SGLA hoopt op een antwoord c.q. oplossing die voornoemde problemen ondervangt.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort,

Voorzitter, Vice-voorzitter,

W.R.F. Hupkens van der Elst R.Norp-Kruiderink