Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken Woonvisie door SGLA, 14 juni 2011

Wij begrijpen dat een deel van de wachttijd wordt veroorzaakt door urgent verklaarden, waarbij wij menen dat dit mede wordt bepaald door het hoge aantal te slopen woningen in eenzelfde periode. Volgens ons zou dit op te lossen zijn door meer en beter te faseren en wellicht sloop te heroverwegen ten bate van renovatie. Hierdoor zouden minder urgenties hoeven te worden af gegeven, waardoor het aanbod weer wordt verhoogd.

Wij zijn verbaasd over het voorstel dat urgente woningzoekenden geen woning zouden mogen weigeren. Het is al erg genoeg dat je woning wordt gesloopt, en het is dan te gek voor woorden, dat je geen stem hebt in wat je toegewezen krijgt. Een tweede voorbeeld is wanneer er sprake is van een medische urgentie. Dit zijn vaak mensen die gebruik maken van mantelzorg die dicht bij hen in de buurt woont. Als zij dan een woning krijgen aangeboden, die daar ver vandaan ligt, is het onredelijk dat zij die dan niet zouden mogen weigeren.

Alles overwegende adviseren wij voorzichtig te zijn met forse wijzingen van het stelsel.

De SGLA blijft van mening dat het bouwtempo zoals hier wordt voorgesteld veel te hoog is. Tot op heden is altijd alleen rekening gehouden met de behoefte van Amersfoort en de regio, dit staat volgens ons ook in de meeste verkiezingsprogramma’s. Wij begrijpen dan ook niet dat nu voor een wijziging wordt gekozen om voor een grotere behoefte te bouwen. De bouwlocaties in Amersfoort zijn zeer beperkt en nog meer druk op te stad en de directe omgeving zal juist de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat verslechteren. Het optimisme over het huidige economische klimaat en over het feit dat de krimp in Amersfoort voorlopig niet zal toeslaan, vinden wij opmerkelijk. We vragen de Raad daarom niet akkoord te gaan met de 6000 woningen extra tot 2030.

Wij twijfelen aan het nieuwe sturingsprincipe van voorraadafspraken naar aanbiedingsafspraken. Enerzijds vanwege het feit dat lijkt dat hierdoor sociaal zwakkeren minder snel aan een nieuwe woning kunnen komen en anderzijds omdat dit een beroep doet op nieuwe bouwlocaties, terwijl we die niet hebben.

Tot slot. De SGLA blijft tegen Vathorst West, omdat deze locatie de druk op de snelwegen alleen maar zou vergroten en deze locatie ook nauwelijks rendabel is te ontwikkelen.

Zie ook de eerder door de SGLA ingediende zienswijze op de woonvisie.