Speerpunten

Speerpunten

Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering de speerpunten van het SGLA-beleid vast. De speerpunten sluiten aan op de meer algemene doelstellingen. Over de vorderingen t.a.v. speerpunten wordt minimaal jaarlijks door het bestuur aan de ALV gerapporteerd.

Uiteraard wordt er steeds ook flexibel ingespeeld op actuele ontwikkelingen wanneer de SGLA dat nodig acht.