Inspreken m.b.t. Keerkring 5, Onderwerp: Structuurvisie Amersfoort 2030 en hoogbouw

Inspreken m.b.t. Keerkring 5, Onderwerp: Structuurvisie Amersfoort 2030 en hoogbouw

Mijn betoog richt zich vooral op de Structuurvisie Amersfoort 2030 en de daarin vervatte notities over de hoogte van nieuwbouw. Ik verwijs ook naar onze eerdere inspreektekst op dit onderdeel.

In de plannen van Vastbouw wordt verwezen naar mooie kaarten waarop hoogbouw in Amersfoort is te zien. Het klopt dat daar hoogbouw staat, maar dit betekent niet dat het beleid is. De gemeente heeft in juli 2013 een structuurvisie vastgesteld. Het doel hiervan is om duidelijke kaders te hebben voor nieuwbouw in de stad en niet voortdurend opnieuw een discussie te moeten voeren over wat wenselijk is. Dit naar aanleiding van de ‘wildgroei’ in hoogbouw in Amersfoort. Denk hierbij aan de Binckestraat, Amsterdamseweg, de Valleikanaal-zone en de Orion. Allemaal gebouwen van vóór de structuurvisie die hier niet meer aan beantwoorden maar wel worden vermeld op de kaartjes van Vastbouw.

In de voorgestelde kaders wordt gesproken over verdichten en verdunnen. Verdichten duidt op het intensiveren van de woonmilieus in en rond het oude centrum, van voorzieningencentra en goed bereikbare knooppunten. Ik citeer: “In het kader van de verdichting stellen we voor om deze onder andere te bereiken met hoogbouw van 5 tot 8 lagen of met stadswoningen (zonder of met kleine tuin). Behalve in de historische binnenstad is hoogbouw als accent op veel plekken mogelijk. Per plek wordt beoordeeld of hoogbouw past (structuur visie blz. 41-43).

Door Vastbouw worden de woorden incident en accent gebruikt om te rechtvaardigen dat hoogbouw hier wel op haar plaats is, maar dit is geen incident. Want hoogbouw is er al op de Binckstraat en aan de Orion. Als hier nog meer hoogbouw wordt geplaatst, is er sprake van een trend. Bovendien is een hoogteaccent niet nodig om op te vallen, zie bijvoorbeeld het pand van Dara bij de Koppelpoort: niet hoog en wél opvallend).

Ook is het opmerkelijk dat deze gemeenteraad zo snel na het vaststellen van een structuurvisie hier al weer van af wil wijken. De structuurvisie wordt breed gedragen en het duurde bijna 3 jaar voordat iedereen er mee instemde. En nu wordt deze consensus terzijde geschoven. Wat is de waarde van langdurige participatie als vervolgens al snel de uitgangspunten vervallen? Kaders hebben toch een doel! Zij dienen als oriëntatie- en toetsingspunt.

Ook is de hoogte is niet nodig voor de financiële haalbaarheid van het plan. De toren heeft slechts 4 appartementen per woonlaag en een verlaging kan (meer dan) gecompenseerd worden door een verbreding van de toren tot de oorspronkelijke breedte.

Stedenbouwkundig was is in 2003 in het PvE als voorwaarde opgenomen: “Aan de overzijde (spoorwegzone) wordt alle mogelijke inspanning geleverd om over het spoor visueel contact te maken tussen Kruiskamp en Koppel, het is niet aanvaardbaar om een scherm van 5 meter te plaatsen” Een toren van bijna 40 meter hoog lijkt ons dan ook niet passend!

Daarnaast is de toren niet onderscheidend van andere steden, Sittard, Zwolle of noem maar op. Vanuit de trein zal deze toren geen Amersfoorts herkenningspunt opleveren. Dara, dat veel lager is doet dat echter wel. Ik vraag u om een amendement aan het raadsvoorstel toe te voegen en de hoogte te beperken zodat deze aansluit op de structuurvisie 2030 staat. Wij denken dan aan max. 4 a 5 lagen en een hoogte accent van max 5 - 8 lagen.